MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 39. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Kavâ’ıdü’l-‘akâid

00:01:00 Allâh-u Te’âlâ’nın sıfatları ile ilgili konular bitmişti / İmâm-ı Gazâlî Hazretleri / Efendimiz Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem / Hepsini kabûl etmeyi gerektiriyor

00:02:00 Onlardan sana anlattıklarımız var / Hadîs-i şerîfler de

00:03:00 Delîl oluşu / Edille-i şer’ıyye / Rasûlüm ne verdiyse size / Benim peygamberim onlara / Ahmet Mehmet geldi deseydi / Bir de hikmet öğretiyor

00:04:00 Allah tarafından vahiy olarak / Kur’ân-ı Kerîm’de söylüyor / İbrâhîm Aleyhisselâm’ın kendi nesline / Cuma Sûresi’nde de var / Benim peygamberim / Haram etme yetkisi vermiş

00:05:00 Haram olduğunu nereden öğrenebilir / Allah’tan Cibrîl’le gelmese / Pis şeylerin harâm olduğunu beyân ediyor / Yasak demek / Hadîslerin vahiy olduğu / Evlilik husûsunda

00:06:00 İdrar içmek / Büyük abdest yemek / Neye göre beyân edecek? / Dörde kadar evlenebilirken / İki kız kardeşle nikahlanamaz / Bu nikah haram oluyor / Peki bir kızla teyzesi

00:07:00 Ama haram / Teyzesiyle / Bunu nereden öğreniyoruz? / Altın takmak benim ümmetimin erkeklerine / Bu ikisi; ipekle / Kadınlar için helaldir / İpekle ilgili bir âyet yok

00:08:00 Öbür âyette diyor ki / Rasûlüm ne verdiyse / Genel yetki vermiş / Sünneti devreden çıkartsan / Ne beş vakit namazın / Akşamın farzının üç rekat olduğu / Zekat kaçta kaç verilecek?

00:09:00 Nisâba mâlik oldu / Kırkta bir yazmıyor / Nasıl zekat verebilirsin? / Sen daha ne konuşuyorsun?

00:10:00 Bilmediğim konuyu / Duyu organlarıyla / Namazın farzının kaç rekat olduğu / Sünnet vahiy değil dediğin an / Bana verildi diyor

00:11:00 Âyette hikmet geçiyor / İki misli verildim diyor / Zâten İslâm’ı iptâl etmiş oluyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e inandığın zaman

00:12:00 O dedi ki / O zaman sen ona / Senin konuştuklarında / Burada şüphe varsa / Katmaz, çıkartmaz / Güvenilirlik vasfı / Peygamlerde aranan vasıflar

00:13:00 Yûşâ’ Aleyhisselâm / İki yüz yirmi dört bin peygamber / Bütün peygamberlere inanmayı iktizâ ediyor

00:14:00 Çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onları bahsetti / İlim verdi bize / Yahûdîler niye kâfir oldu? / Kendi peygamberini inkâr etmiş oldular / Abdullâh b. Selâm Radıyallâhu ‘Anh

00:15:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Şimdi de Müslüman olanlar var / Kendi kitabına inansa / İsmi Ahmed’e kadar beyân etti / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem geldiğinde / İncil’i de inkâr etmiş oldular

00:16:00 Onun için biz Yahûdî ve Hıristiyanlara kâfir diyoruz / İnkâr ettiği için

00:17:00 Mûsâ ‘Aleyhisselâm’ı inkâr ediyorlar / Hepsi birden Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i inkâr ediyorlar / Peygamberlik ne ile sâbit olur?

00:18:00 Doğduğu, büyüdüğü toplum / Ebû Cehillerin bile kabûl ettiği / Muhammedü’l-Emîn / Güvenilirlik / Tabiat: Huy / Sözünde durmak

00:19:00 Üç gün bekliyor / En ufak bir kızmadan / Ben sözümde durdum / Huy güzelliği / Yurdundan ettiler / Kızının şehîd olmasına sebep oldular / Hepsine diyor ki

00:20:00 Yûsuf Aleyhisselâm’ın kardeşlerine dediği / Bu kadar eziyet etmişler / Sizi kınamayacağım / Mûcizenin zuhûru ile / Âdeti hark eden

00:21:00 Normalde yaşanması düşünülmeyen / Ben Allâh’ın peygamberiyim / Tehaddî olacak / Mislini yapın bakalım

00:22:00 Hokkabazlık var / Sandığın içerisinde / Sağlam çıkaranlar var / Hokkabazın yaptığını / En büyük mucizesi Kur’an / Mu’allaka

00:23:00 Niçin Kur’ân-ı Kerîm? Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Meydan okudu / Siz de on sûre uydurun / Sen kısasından yap

00:24:00 Kısa âyetlerden / Bir sûre yapın / Çağırın hepsini / İspât etmeniz gerekir / O zaman bir âyet getirin / Bir satırlık var

00:25:00 On sûreden / Bu kadar uğraştılar / el-Fîlü me’l-Fîlü / Burada sen ne anlatıyorsun?! / Filden bahsediyorsun

00:26:00 Bana vahiy gönderdi diyebiliyor musun?! / Örümceğinden, yerlerden, göklerden / Rezil oldular kaldılar / Kafamız karışmasın diye / Aylar sonra meydana çıktıkları zaman / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in

00:27:00 Meydan okudu mu? / Bu ne demek oluyor? / Ay yarılsın dediler / Hira dağının bir tarafına / Mekke dönemi / Ebû Kubeys’ten / Ay yarılır mı? / Hepsi gördüler

00:28:00 Ne gösterdin ki derlerdi / Ay yerinde / Sildiler, mildiler / O zaman aya büyü yaptı / Bu nasıl bir şey yâ / Bizim kabileye falan / Ay bir tâne var

00:29:00 Ona buna sorarız dediler / Hind’den, Sind’den / Ay ikiye yarılmış / Bütün dünyâya büyü işletmiş / Mustafa İSLAMOĞLU kafası / Yarılacakla yarılmış / Fiil-i Muzâri’

00:30:00 Geçmişe mâzî / Yarıldı, bitti / Ne zaman bir mûcize görseler / Bir şey görmedi ki / Ne zaman görseler diyor / Öyle bir büyüdür ki

00:31:00 Bütün millet, dünyâ gördü / Mûcize görünce de böyle yaparlar / İbnü’l-Kattân

00:33:00 Bin dört yüz kişiydik / Bütün kapları doldurdular

00:35:00 Öyle bir anlatıyor ki / Benim bu kulum doğru söyledi

00:36:00 Ben Allâh’ın peygamberiyim diyen / Müseylemetü’l-kezzâb / Karışıklık hâsıl olur / Güzel huydur / Meydan okuyarak bir mûcize izhâr ediyorsa

00:37:00 Doğru söyledi / Dünyânın en akıllıları / Sahâbe-i kirâm / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e tâbî olurlar mı? / Bu sırtlan sana îmân ederse / Şu ağaçları çağır bakayım

00:38:00 Mübârek elleri ile işâret etti / Bunu görüyor adam / Mekke kâfirleri de istediler / Tümünü som altın yap / Müşriklerin çocuklarından

00:39:00 İkrime Radıyallâhu ‘Anh / Hâlid b. Velîd Radıyallâhu ‘Anh / On aylık yüklü deve / Toptan helâk oldular / Bunu yapar

00:40:00 Irmak akıtmak / Zemzem / Hâcer vâlidemiz / Etrâfını çevirince kuyu oldu / Toptan azap gelirse / Çocuk Müslüman olacak / Sen dâvet

00:41:00 Mekke’de ırmak fışkırsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den o kadar mûcizeler zuhûr etti ki / Yüz on dört bin insan / Onlar ne dehâ / Bütün profesörler / Hikmetlerinden

00:42:00 O insanlar / Onları iknâ etmek kolay mı? / Eşeği / Nûrullâh’ın / FETÖ / Aklını kirâya vermiş / Delîl gördü / Şimdi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Nübüvvet ve risâlet

00:43:00 Mûcize de izhâr etti / Bu sıfatlara sâhip olan / Bursa / Necâtü’l-Vâlideyn

00:44:00 Almış, dağıtmış / Annesi görüyor / Hânesinde / Şerbetler / Şu kitapta sırf / Rüyâların haddi hesâbı yok / Doğum zor iş / Uyanıkken doğum yaptı

00:45:00 Bunlara irhâs deniyor / Abbâs efendimiz / Daha bebekken / Parmağıyla işâret ediyordu / Mevlid Gecesi / Cinlerin seslerini

00:46:00 Efendimizin nübüvvetini / Bahîra / Meysere / Mekke nere / Bir kere üzerine güneş değmemiş / Nübüvvet mührü sırtında

00:47:00 Mekke’ye ticârete gelmiş / Ümmü Eymen / Ahmed’i bize göster / Ümmü Eymen kulaklarıyla duydu / İrhâs / Fil Senesi

00:48:00 Ebâbîl / Ebrehe’nin ordusu / Takvimi hicrete bağladı ama / Bütün hesaplar / Tüm dünyâ biliyor / Yedi sene kuraklık, kıtlık / Fetih Senesi

00:49:00 Peygamberlerin / Özel tâbiri irhâs / Şimdi peygamber olmuş / Hazreti Katâde’nin / Mübârek ağzından

00:50:00 Usfân Kuyusu / Ona âyet deniyor

00:51:00 Tamâmen uygun olması / Borç / Gelince de hakâret etti / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in de ödemesi îcâb etmiyor / Hazreti Ömer / Alacaklı her zaman haklıdır / Ödedi falan

00:52:00 Adam hemen îmân etti / Güzel huy / Kötü davranana iyi davranmak / Ben rastlamadım / Terbiyesizlik yapacak da / Gününden evvel gideyim / Hazreti Ömer’i susturuyor

00:53:00 Hep eski kitaptaki vasıfları / Ben bunu da gördüm / Yetiştiği toplum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bana Allah hem kitap verdi

00:54:00 Güzel ahlâkı tamamlamam için / İlmî kuvvetlerini / Âlemleri / Kız çocukları / Kölesini âzâd ettiriyorsun / Hiç Ebû Cehil zihniyeti / Hazreti Ömer

00:55:00 Nalları koptu gitti / Bütün kabileler / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vefatına kadar / Zevk almaktan çıkarıyorsun / Kendi ne kadar bindiyse / Aynı yemek / Beş on sene de

00:56:00 Vahşî hayvanı eğitmek / Kimseyi eğitebiliyor musun? / Dünyâ kadar sahtekâr / Bütün Avrupa’nın tıbbı / Teknolojiden tut

00:57:00 Delirenleri / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem delilere / Öğrettiği ilimler / Onun tıbbı / Çörek otu / Muhammed Mustafâ / Endülüs İslam Devleti

00:58:00 Teleskop / Astronomi / İslâm Ulemâsı / Semerkand’de / Uluğ Bey / Bütün dünyâya ilim ve hikmet / Bütün insanlara gönderildiği

00:59:00 Kırmızı siyah / Sonra peygamber yok / Ümmet olarak inecek / Mehdî Aleyhisselâm / Şerî’atı neshedilmeyecek

01:00:00 Bunun aksine bir beyanda bulunan / Daha onun dîninde / Nimetimi tamamladım / Bunların bir tânesinin hilafına

01:01:00 Mûcizesi yoktu diyenler / Mustafa İSLAMOĞLU / İsbât ediyor / Evliyâda kerâmet şart değil / Evliyâ geçiyor

01:02:00 O adam inanmasa / Bunları doğru anlayacaksın / Evliyâda iddia yoktur

01:03:00 Niye kerâmet göstereyim / Geçen dersten kalanları / Yarım satır da ibâre okuyayım /وفضل  /  على سائر الأنبياء

01:04:00 Filme de yansıtmışlar herhâlde / Babasız yaratıldı / Allâh’ın sana olan fazlı / Bu da i’tikâd meselesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

01:05:00 أنا سيد ولد آدم / Âdem Aleyhisselâm dâhil / Ben bunu iftihâr için söylemiyorum / Bana anlat dediği için / Ebü’l-‘Abbâs el-Mürsî şöyle mânâ verdi

01:06:00 Haram olan bir sıfat / Onu düşünmek asla olmaz / Bu îtibarla Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bunu / Rabbinin nîmetini anlat / Şeref sâhibi / Rasüllerden de üstün / Ülü’l-‘Azm

01:07:00 Hepsinden üstün / Ehli Sünnet ulemânın geneli / Cennetten indirildiği zaman / Muhammed’in hakkı için

01:08:00 Yazılı gördüm / Onu isminin yanına koydun / Son peygamber olacak / Seni de yaratmayacaktım / İmâm Şeyh Zerrûk

01:09:00 Bir gün / Üç âlimin yanında bulundum / Ben de onlar da âlim adamlar / Bir daha Cuma olmadan / Bir mevzu çıktı / Hepsini de / Devletin adamları / Üçü de bir hafta içinde boğazlandılar

01:10:00 Dokunacak bir şey konuşmamak lâzım / Bizden bulmasın / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra en fazîletli

01:11:00 İbrâhîm Aleyhisselâm / Mûsâ Aleyhisselâm / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Cebrâîl Aleyhisselâm / Sıradan melekler

01:12:00 Umûmî melekler / Onlar / Sıradan Müslümanlardan / Müslümanların velîleri / Bâyezîd-i Bistâmî / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in Mirâc’a

01:13:00 Cenneti görmüştür / Sidre-i Müntehâ / Ümmü Hânî annemizin evine / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mûcizeleri çoktur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vefât etmesi

01:14:00 Peygamberler diridirler / Kırmızı kum tepelerinin yanında / Kabrinde Musâ’yı namaz kılarken gördüm / Ayakta olmak bedenle / Hepsi bedenleriyle geldiler / Allâh-u Te’âlâ onların ruhlarına

01:15:00 Allah yolunda öldürülenlere / Şehitlere bile ölü demeyin diyen / Rûhu bedeninden / Kabrinde haydir, diridir / Bütün ümmetine / Sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor

01:16:00 Bütün vazifelerine / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vefâtıyla tasarruflarından / Şimdi o zındık / Adı lâzım değil / Parayla tt yaptılar / Şu selefî vehhâbî / Özgürder midir? / Hocamız dedikleri adam

01:17:00 Ne diyor? / Peygamberi aracı yapmakla / Gökler yere iner / Lat put / Dikili put / Rasûlllâh’ı aracı yapmakla / Böyle bir

01:18:00 Allah’tan gayrısına / Aracı yapmak / Allah yaptı / Rasûle itaat / Allâh’a itaat edin, Rasûle itaat edin

01:19:00 Allah neyimize yetmedi / Onun yasak ettiğini terk edin, bırakın / Bırak cehenneme kadar yolu var / Vesîle arayın

01:20:00 Kim emretti? / Vesîlelerin en büyüğü / Âdem Aleyhisselâm kâfir mi oldu? / Muhammed’in hakkı için

01:21:00 Aracılık, şefaat / Makâm-ı Mahmûd / Şefaat makâmı / Bütün peygamberler

01:22:00 Sen sakalından utan / Sana hoca diyen / Tirmizî hadîsi / Bana bir duâ öğretir misin? / Âmâ hadîsi

01:23:00 Özel bir olay değil / Onun yüzü suyu hürmetine / Bu ihtiyâcımın giderilmesi için / Osmân b. Huneyf Radıyallâhu ‘Anh

01:24:00 Rasûlüllâh kabrinde / Bilâl b. Hâris Radıyallâhu ‘Anh’ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem rüyâsına giriyor / Hazreti Ömer şaşırıyor / Kafir mi oldu?

01:25:00 Bütün sahâbe / Cübbeli / Bu kadar âyet okuyorum sana / Melekler bile / Melekler de / Ezan duâsı / Hepimiz gavur mu oluyoruz?

01:26:00 Vesîle: Aracılık / Sonra benim için vesîle isteyin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Aracılık istememizi / Güyâ Buhârî Müslim’e inanıyorlar

01:27:00 Anlayın / Ben boşuna konuşmam / Sabaha kadar / İlmin var mı? / Hizmet ettiği için / Üstündeki hırkayı / Bereketlenmek / Hepsi sahih hadîs / Fâtıma bt. Esed

01:28:00 Benden önce geçen peygamberlerin hakkı için / Senin nezdindeki değeri, şerefi için / Senden isteyenlerin

01:29:00 Senin câmiye attığın adımın / Allah diyor ki / Ben Allâh’a bakarım / Muhammed b. Abdülvehhâb / On binlerce / Ben Kâinâtın Efendisine

01:30:00 Önderimiz odur / Mahşerde Allâh’ımız / Çünkü Allâh’ımız bize emretmiş / Ona uymayanı / Onu aracılık makâmına / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

01:31:00 Duâ

01:32:00 Duâ / Yarın akşam / Yûsuf Hemedânî Hazretleri

01:33:00 Abdülhâlik Ğucdüvânî Hazretleri / Sâlihler anıldığı zaman

01:34:00 Ölmek üzereyiz / Hüseyin HARPUTOĞLU / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Emine Yıldız
    10 Aralık 2020 02:17
    Esselamü aleyküm Cenab-ı Hakk Cübbeli Ahmet Hocamıza sağlık sıhhat uzun ömür versin amin
YORUM YAZ