MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 38. Bölüm

00:00:00 Allâh-u Teâlâ, Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem'i gönderdi

00:02:00 Arapların tamâmına / İran

00:03:00 İnsanların tamâmına / Şerhten / İmâm Zerrûk / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şerî’ati ile / Eski ümmete / Ramazan bir ay farzdır

00:04:00 Helallerde haramlarda / Âdem Aleyhisselâm’da da bir / Tek din İslâm / Mûsâ ‘Aleyhisselâm’ın dîni

00:05:00 İbrâhîm Aleyhisselâm / Hanîf bir Müslümandı / Size Allah Müslüman adını taktı / Tek din adıdır / Her peygambere gelen

00:06:00 İçyağlarını yemek helal / Ondan evvelki şerî’atleri / Hükümsüz kıldı / ‘Îsâ Aleyhisselâm / İncîl’de pek ahkâm yoktu

00:07:00 Neyi yerinde bıraktıysa / Onlar kaldırılmadı / Onu kaldırdım demedi ki / Geçmiş / Bir şey beyân edilip / O nakil / Öncekilerin şerî’ati

00:08:00 Bizde de geçersiz / Dersimiz bu kadar / وأنه تعالى / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hem rasûldür, hem nebidir / Yüz yirmi dört bin / Rasûller kaç tânedir?

00:09:00 Bedir ehli, rasûllerin sayısı kadardır / Her rasûl, aynı zamanda nebîdir / Yûşâ’ Aleyhisselâm’ / İşmevîl Aleyhisselâm / Üç yüz on üç’ün içinde

00:10:00 Yûşâ’ Aleyhisselâm / Dışında kalan / İsimlerde ihtilâf olabiliyor / Hepsi nebî / Nübüv’den geliyor

00:11:00 Diğer herkes günah işleyebilir / نبي بمعنى مخبر / Şimdi rasûlle nebî arasındaki fark nedir?

00:12:00 Suhuf sayfalar / Şîs Aleyhisselâm / Yeni bir şerî’at verildi / Dâvûd Aleyhisselâm / Zebûr / Yeni bir kitap verildiğinden

00:13:00 Tevrât yeni bir kitap / Yeni bir şerî’at değil / Üç yüz on üç nasıl oluyor? / Tevrât’tan sonra

00:14:00 Bir değişiklik yok / Büyük kitaplar / Kur’ân’ın dışında / Her nebî ye rasûl olma şartı yok / O nebî rasûl oluyor aynı zamanda / Hükümdara söyle

00:15:00 Zamânın peygamberine / Hükümdârı ile ilgili / Bir hükümde değişiklik / Bir hükümde bile

00:16:00 Bir mekrûhun / Geçmiş şerî’atten / Özel bilgiler veriyor / Şunu yapmayın / Özel bilgiler, vahiyler geliyor / Fetih Sûresi’nin son âyetinde

00:17:00 Üç sıfatı da Kur’ân’da geçiyor / Müstakil kitap gelmesi / Yeni şerî’at / Fâiz / Adam öldürmek / Âdem babamız / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şerî’ati geldi

00:18:00 Hem yeni kitap / Yeni şerî’at değil meselâ / Nebîdir, rasûldür / Önceki peygamberler sâdece / Onlar kendi toplumlarına gönderildi

00:19:00 Ey bütün insanlar! / Dâvet ve tebliğ / Cinlere gönderildiğine dâir / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in risâleti / Bütün âlemlere gönderilmesi / Melekler bile içine giriyor / Hayvanlar bile

00:20:00 Kitap sâhiplerinde / Onun için Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i / Yeni bir kitapla / Tâze tutar

00:21:00 Kendi çapında / Hangi bir rasûl veyâ nebî / Burada biz irsâl etmedik / Elçi kime?

00:22:00 O zaman irsâl olmuyor / İrsâl: Elçilik / Elçilik / Sen oradan / Bunun adı elçilik olur m? / Nebî de Allah tarafından / Tecdîd edecek / Kaç bin sene

00:23:00 Hızkîl Aleyhisselâm / Danyâl Aleyhisselâm / Ona bildirilmediğine göre / Yine elçilik yapıyor / Mürseldir / Her rasûl nebîdir / Ümmetine tebliğ yapmakla görevli

00:24:00 Nebî ise / Kendinden önceki peygamberin / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / İsrâiloğullarının rasûlleri gibi demiyor

00:25:00 Yâni rasûl olmayan / Geçmiş peygamberin / Zihinlerde tâzeliyor / Yeni bir peygamber geliyor / Kıyâmete kadar âlimler geliyor / Tecdîd vazîfesini / Bunların çok olmasında

00:26:00 İmâm Mâturîdî / Ebü’l-Hasen el-Eş’arî / Hicrî 400’ün başı / Bütün dünyâyı irşâd etsin

00:27:00 Arap coğrafyası da etkilenmiş / Kaffâl-i Şâşî / Her âlim değil tabî / Bid’atleri, hurâfeleri / Üstâdımız Mahmûd Efendi Hazretleri gibi / On beşinci asrın başı

00:28:00 Çok uzun da yaşaması gerekmiyor / Üç sene, beş sene / Ömer b. Abdülazîz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra / Bir asra kadar kimse kalmayacak / İki sene

00:29:00 Çok sahâbe görmüş / İkinci yüz yıl / Orada müceddid falan aranmaz / Dînin işlerini / Bir müceddid gönderecek / Bir kişi bile başka âlim dememiş / O yüzyılın başında

00:30:00 Ümmetin âlimleri / Benî İsrâîl’in nebîleri gibi / Üçüncü sıfat olarak ümmî dedi / Yetiştirilmemiş / Okuma yazma / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i de / Mürebbîsi

00:31:00 Bir insan ona fayda etmiş değil / Okuma yazma biliyordu dersen / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem okuma yazma bilseydi / Oralardan istifâde / Sen bir kitap okumuyordun ki

00:32:00 Âyet bu yâ / Mehmet OKUYAN / Bildiğin gibi bir şey değil / Câhil mi? / Hiçbir kulda medih sıfatı olmayan / Yazamıyordun diyor / Mekkeliymiş / Sen bunu nereden uyduruyorsun? / Okuyamıyordun diyor

00:33:00 Yazmıyordun / Okuma yazma bilseydin

00:34:00 Ümmî olma vasfı / Mûcizesi bu / Bûsîrî / Böyle bir edep nerede gördün?

00:35:00 Bu kadar ilim sâhibi olması / Rasûlüllâh’ın ümmîliğine / Çok büyük bir cezâ / Mahkemeye gitse / Kime benzetti?

00:36:00 Noksanlık sıfatını / Rasûlüllâh için mûcize / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in dedelerinden / Fihr’in lakabı Kureyş / Kureyş aslında balinacık anlamına geliyor

00:37:00 Linç etmesi çok şiddetliymiş / Denizlerin en büyük balığı / Fihr dedesinden gelen / Soy ağacından gelen / Bunu da bilirseniz

00:38:00 En ziyâde hamd eden / Cinler, melekler / Muhammed Mustâfâ / Çok hamd eden / Abdülmuttalib / Adnân dedesine kadar

00:39:00 Sen niye Muhammed / Gökte de yerde de medh edilsin / Çocuğun erkek olacağını / Âmine validemize / Rüyâsını anlatınca / Muhammed ism-i şerifi / Hamd edilen demek; övülen demek

00:40:00 Fezleke / İmâm Zerrûk / Kâdî ‘Iyâz / Okuma yazma biliyordu dese / Ben bir şey demiyorum / Ğazâlî’nin / Kâfir

00:41:00 Ne nikâhı kaldı, ne bir şey / Dinden çıkıyorsun / Peygamber Arap değildi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sıfatını beyân ediyor / İhtilâfı yok ki bunun

00:42:00 Herkesin bir ırkı var / Kabîlesini / Kureyş / Boşluğa düşürüyorsun / Müseylemetü’l-Kezzâb / Neyden belli olacak?

00:43:00 Zenci idi / Bu kadar hilye, şemâil okuyoruz / Siyah diyorsun

00:45:00 Birini bile yok dediğin zaman / Kabûl ettiği peygamberin / Cübbeli’ye inanıyorum diyorsun / Sakalsızdı deyince / Ama sakalı yoktu diyorsun

00:46:00 Kendi vasfının / Onun için kâfir oluyorsun / Onun peygamberliği Araplara mahsûs / Bütün insanlara / Hattâ âlemlere

00:47:00 Kitabı yok / İnsanlara gönderildi / Cinlerden bir kabileyi / Peygamberin vekili / Cinlere gönderilmedi dese

00:48:00 Bunların hepsi küfürdür / Sakal gibi, Arap gibi / Risâlet vazîfesi / Kâfirliktir / Cibrîl şaşırdı / Böyle bâzı şîîler var

00:49:00 Ortaktır / Melekler konusunda ihtilâf var / Ona da inansan

00:50:00 Yahûdî / Analarını babalarını karıştırmayayım / Dinlerarası diyalogcular / İki âyet / Hayrettin KARAMAN / Senelerce / Bütün bunu anlattım

00:51:00 Onunla birlikte indirilen / Ben onun dînine girme mecburiyetinde değilim diyenler / Barthelemeos / Allâh’ın peygamberiydi bile dese

00:52:00 Yalancı değildi diyorlar / Hükmü kaldırılmış olan / Cennete nasıl gidebilir? / Ali Rıza DEMİRCAN

00:53:00 Tevrat’ta şu an bile / Mutaasıp / Bağnaz / Yahûdîler

00:54:00 Tevrât sana / İncîl müjdelemedi mi? / Sen zâten / Yahûdîyim demekle / Abdullâh b. Selâm Radıyallâhu ‘Anh

00:55:00 İslâm’a inanmayanlar / İslâm’ın neshetmediği / Bizim mezhep de bu görüşte

00:56:00 Ona muhâlif bir mesele yoksa / İç yağlarının helal olduğuna dair / Yasaklığı / Cumartesi balık tutmak

00:57:00 Bunlar bize geçerli olamaz / Tevrât’ın on emri / Öldürme / Sayısız hüküm kaldırıldı

00:58:00 Bizde de haram / Burada sâdece Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i saydı / İnmeyecek diyen ilâhiyatçılar gibi

00:59:00 Dediği için inanıyorsun / Meryem’in oğlu inecek / Bunun mânâsı başka ne ola / Bütün peygamberlerin / Peygamberlik iddiâsı

01:00:00 İbnü’l-Kattân / Bin mûcize / Delâil / Burada kalalım / Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • Emine uysal
    19 Kasım 2020 22:29
    Selamünaleyküm hocam allah razı olsun bizimle bilgilerinizi paylastiğnız içi allahım sizi başımızdan eksik etmesin alla sağlık ve şifalar versin inşallah amin
YORUM YAZ