MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 38. Bölüm

00:00:00 Allâh-u Teâlâ, Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem'i gönderdi

00:02:00 Arapların tamâmına / İran

00:03:00 İnsanların tamâmına / Şerhten / İmâm Zerrûk / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şerî’ati ile / Eski ümmete / Ramazan bir ay farzdır

00:04:00 Helallerde haramlarda / Âdem Aleyhisselâm’da da bir / Tek din İslâm / Mûsâ ‘Aleyhisselâm’ın dîni

00:05:00 İbrâhîm Aleyhisselâm / Hanîf bir Müslümandı / Size Allah Müslüman adını taktı / Tek din adıdır / Her peygambere gelen

00:06:00 İçyağlarını yemek helal / Ondan evvelki şerî’atleri / Hükümsüz kıldı / ‘Îsâ Aleyhisselâm / İncîl’de pek ahkâm yoktu

00:07:00 Neyi yerinde bıraktıysa / Onlar kaldırılmadı / Onu kaldırdım demedi ki / Geçmiş / Bir şey beyân edilip / O nakil / Öncekilerin şerî’ati

00:08:00 Bizde de geçersiz / Dersimiz bu kadar / وأنه تعالى / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hem rasûldür, hem nebidir / Yüz yirmi dört bin / Rasûller kaç tânedir?

00:09:00 Bedir ehli, rasûllerin sayısı kadardır / Her rasûl, aynı zamanda nebîdir / Yûşâ’ Aleyhisselâm’ / İşmevîl Aleyhisselâm / Üç yüz on üç’ün içinde

00:10:00 Yûşâ’ Aleyhisselâm / Dışında kalan / İsimlerde ihtilâf olabiliyor / Hepsi nebî / Nübüv’den geliyor

00:11:00 Diğer herkes günah işleyebilir / نبي بمعنى مخبر / Şimdi rasûlle nebî arasındaki fark nedir?

00:12:00 Suhuf sayfalar / Şîs Aleyhisselâm / Yeni bir şerî’at verildi / Dâvûd Aleyhisselâm / Zebûr / Yeni bir kitap verildiğinden

00:13:00 Tevrât yeni bir kitap / Yeni bir şerî’at değil / Üç yüz on üç nasıl oluyor? / Tevrât’tan sonra

00:14:00 Bir değişiklik yok / Büyük kitaplar / Kur’ân’ın dışında / Her nebî ye rasûl olma şartı yok / O nebî rasûl oluyor aynı zamanda / Hükümdara söyle

00:15:00 Zamânın peygamberine / Hükümdârı ile ilgili / Bir hükümde değişiklik / Bir hükümde bile

00:16:00 Bir mekrûhun / Geçmiş şerî’atten / Özel bilgiler veriyor / Şunu yapmayın / Özel bilgiler, vahiyler geliyor / Fetih Sûresi’nin son âyetinde

00:17:00 Üç sıfatı da Kur’ân’da geçiyor / Müstakil kitap gelmesi / Yeni şerî’at / Fâiz / Adam öldürmek / Âdem babamız / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şerî’ati geldi

00:18:00 Hem yeni kitap / Yeni şerî’at değil meselâ / Nebîdir, rasûldür / Önceki peygamberler sâdece / Onlar kendi toplumlarına gönderildi

00:19:00 Ey bütün insanlar! / Dâvet ve tebliğ / Cinlere gönderildiğine dâir / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in risâleti / Bütün âlemlere gönderilmesi / Melekler bile içine giriyor / Hayvanlar bile

00:20:00 Kitap sâhiplerinde / Onun için Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i / Yeni bir kitapla / Tâze tutar

00:21:00 Kendi çapında / Hangi bir rasûl veyâ nebî / Burada biz irsâl etmedik / Elçi kime?

00:22:00 O zaman irsâl olmuyor / İrsâl: Elçilik / Elçilik / Sen oradan / Bunun adı elçilik olur m? / Nebî de Allah tarafından / Tecdîd edecek / Kaç bin sene

00:23:00 Hızkîl Aleyhisselâm / Danyâl Aleyhisselâm / Ona bildirilmediğine göre / Yine elçilik yapıyor / Mürseldir / Her rasûl nebîdir / Ümmetine tebliğ yapmakla görevli

00:24:00 Nebî ise / Kendinden önceki peygamberin / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / İsrâiloğullarının rasûlleri gibi demiyor

00:25:00 Yâni rasûl olmayan / Geçmiş peygamberin / Zihinlerde tâzeliyor / Yeni bir peygamber geliyor / Kıyâmete kadar âlimler geliyor / Tecdîd vazîfesini / Bunların çok olmasında

00:26:00 İmâm Mâturîdî / Ebü’l-Hasen el-Eş’arî / Hicrî 400’ün başı / Bütün dünyâyı irşâd etsin

00:27:00 Arap coğrafyası da etkilenmiş / Kaffâl-i Şâşî / Her âlim değil tabî / Bid’atleri, hurâfeleri / Üstâdımız Mahmûd Efendi Hazretleri gibi / On beşinci asrın başı

00:28:00 Çok uzun da yaşaması gerekmiyor / Üç sene, beş sene / Ömer b. Abdülazîz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra / Bir asra kadar kimse kalmayacak / İki sene

00:29:00 Çok sahâbe görmüş / İkinci yüz yıl / Orada müceddid falan aranmaz / Dînin işlerini / Bir müceddid gönderecek / Bir kişi bile başka âlim dememiş / O yüzyılın başında

00:30:00 Ümmetin âlimleri / Benî İsrâîl’in nebîleri gibi / Üçüncü sıfat olarak ümmî dedi / Yetiştirilmemiş / Okuma yazma / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i de / Mürebbîsi

00:31:00 Bir insan ona fayda etmiş değil / Okuma yazma biliyordu dersen / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem okuma yazma bilseydi / Oralardan istifâde / Sen bir kitap okumuyordun ki

00:32:00 Âyet bu yâ / Mehmet OKUYAN / Bildiğin gibi bir şey değil / Câhil mi? / Hiçbir kulda medih sıfatı olmayan / Yazamıyordun diyor / Mekkeliymiş / Sen bunu nereden uyduruyorsun? / Okuyamıyordun diyor

00:33:00 Yazmıyordun / Okuma yazma bilseydin

00:34:00 Ümmî olma vasfı / Mûcizesi bu / Bûsîrî / Böyle bir edep nerede gördün?

00:35:00 Bu kadar ilim sâhibi olması / Rasûlüllâh’ın ümmîliğine / Çok büyük bir cezâ / Mahkemeye gitse / Kime benzetti?

00:36:00 Noksanlık sıfatını / Rasûlüllâh için mûcize / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in dedelerinden / Fihr’in lakabı Kureyş / Kureyş aslında balinacık anlamına geliyor

00:37:00 Linç etmesi çok şiddetliymiş / Denizlerin en büyük balığı / Fihr dedesinden gelen / Soy ağacından gelen / Bunu da bilirseniz

00:38:00 En ziyâde hamd eden / Cinler, melekler / Muhammed Mustâfâ / Çok hamd eden / Abdülmuttalib / Adnân dedesine kadar

00:39:00 Sen niye Muhammed / Gökte de yerde de medh edilsin / Çocuğun erkek olacağını / Âmine validemize / Rüyâsını anlatınca / Muhammed ism-i şerifi / Hamd edilen demek; övülen demek

00:40:00 Fezleke / İmâm Zerrûk / Kâdî ‘Iyâz / Okuma yazma biliyordu dese / Ben bir şey demiyorum / Ğazâlî’nin / Kâfir

00:41:00 Ne nikâhı kaldı, ne bir şey / Dinden çıkıyorsun / Peygamber Arap değildi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sıfatını beyân ediyor / İhtilâfı yok ki bunun

00:42:00 Herkesin bir ırkı var / Kabîlesini / Kureyş / Boşluğa düşürüyorsun / Müseylemetü’l-Kezzâb / Neyden belli olacak?

00:43:00 Zenci idi / Bu kadar hilye, şemâil okuyoruz / Siyah diyorsun

00:45:00 Birini bile yok dediğin zaman / Kabûl ettiği peygamberin / Cübbeli’ye inanıyorum diyorsun / Sakalsızdı deyince / Ama sakalı yoktu diyorsun

00:46:00 Kendi vasfının / Onun için kâfir oluyorsun / Onun peygamberliği Araplara mahsûs / Bütün insanlara / Hattâ âlemlere

00:47:00 Kitabı yok / İnsanlara gönderildi / Cinlerden bir kabileyi / Peygamberin vekili / Cinlere gönderilmedi dese

00:48:00 Bunların hepsi küfürdür / Sakal gibi, Arap gibi / Risâlet vazîfesi / Kâfirliktir / Cibrîl şaşırdı / Böyle bâzı şîîler var

00:49:00 Ortaktır / Melekler konusunda ihtilâf var / Ona da inansan

00:50:00 Yahûdî / Analarını babalarını karıştırmayayım / Dinlerarası diyalogcular / İki âyet / Hayrettin KARAMAN / Senelerce / Bütün bunu anlattım

00:51:00 Onunla birlikte indirilen / Ben onun dînine girme mecburiyetinde değilim diyenler / Barthelemeos / Allâh’ın peygamberiydi bile dese

00:52:00 Yalancı değildi diyorlar / Hükmü kaldırılmış olan / Cennete nasıl gidebilir? / Ali Rıza DEMİRCAN

00:53:00 Tevrat’ta şu an bile / Mutaasıp / Bağnaz / Yahûdîler

00:54:00 Tevrât sana / İncîl müjdelemedi mi? / Sen zâten / Yahûdîyim demekle / Abdullâh b. Selâm Radıyallâhu ‘Anh

00:55:00 İslâm’a inanmayanlar / İslâm’ın neshetmediği / Bizim mezhep de bu görüşte

00:56:00 Ona muhâlif bir mesele yoksa / İç yağlarının helal olduğuna dair / Yasaklığı / Cumartesi balık tutmak

00:57:00 Bunlar bize geçerli olamaz / Tevrât’ın on emri / Öldürme / Sayısız hüküm kaldırıldı

00:58:00 Bizde de haram / Burada sâdece Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i saydı / İnmeyecek diyen ilâhiyatçılar gibi

00:59:00 Dediği için inanıyorsun / Meryem’in oğlu inecek / Bunun mânâsı başka ne ola / Bütün peygamberlerin / Peygamberlik iddiâsı

01:00:00 İbnü’l-Kattân / Bin mûcize / Delâil / Burada kalalım / Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • Sehernaz güzelkaya
    12 Nisan 2021 05:20
    ALLAH beni sizen ayırmasın sizi görmeyi nasip etsin hocam ne ilimler ogreniyoruz sizden SÜBHANALLAH elhamdüllah elhamdüllah Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah sizin ne duaniz varsa hepsini kabul etsin acil butun sıkıntılarını gidersin acil sifa versin ALLAH sizden RAZI OLSUN butun itikat derslerinii ve BÜTÜN sohbetlerinizi dinliyorumitikat derslerinin defalarca dinledim bastan sonuna kadar sifai serif derlerine devam ediyorum cok ŞÜKÜR ALLAHA BÜTÜN dinledigim videolari paylaşıyorum sizi kackere ruyamda girdum hastatdim bana salavati şerifiye tefriciyeyi okumami soylediniz okumya devam ettim gecti hastalığım cok şukur RABBIME ALLAH EMANET OLUN HOCAM
  • Emine uysal
    19 Kasım 2020 22:29
    Selamünaleyküm hocam allah razı olsun bizimle bilgilerinizi paylastiğnız içi allahım sizi başımızdan eksik etmesin alla sağlık ve şifalar versin inşallah amin
YORUM YAZ