MENÜ

Kavâidü'l Akâid Dersi 36. Bölüm

00:00:00 Epey ara verildi / Son ders iki saat olmuş / Biraz karıştırdık ama / Peygamberlik bahsi

00:01:00 Bu i’tikâdla / Ehli Sünnet i’tikâdını muhafaza / Yolda kaldık / Biz de size gereken şekilde

00:02:00 والتكليف / Şerî’at göndererek / Lütf-u kerem / Mecbûriyetinde kaldığı için / Yemek yaptırayım

00:03:00 Bize cenneti kazandırmak için / Zorundan yapmıyor / والمتطول / Düzgün kılarak / Duruyor, duruyor, yağıyor / Susuz nasıl hayat devâm edecek

00:04:00 O kadar hasta olan da var / Sayamazsın / Keyfini kaçırıyor / لا عن لزوم / Kendisine bir şey dayatılmıyor / والإحسان / والإمتنان

00:05:00 Kimin şekeriyle / Babasının evinden ne getirdi / Bütün ikramlar / Bütün hamdler / Teşekkür edilecek / Sebep olduğu için

00:06:00 Kim hak edebilir / Kudret sâhibi idi / Türlü türlü azaplar / ويبتلي / Allah bunları yapsaydı

00:07:00 Kendi mülkünde / Çirkin / Zulüm olmazdı / Allâh’ın / Aldığı da Allâh’ın / Kimi çocuklar vefât etti / Çok üzülüyoruz / Allâh’ın yaptığı bir işe / Kullar da buna sebebiyet veriyor

00:08:00 İşlerinizi sağlam yapın / Bâzı ev sahipleri / Çürük raporu / Eski yönetici / Bina çürük diye / Doğru biri yaparsa / Masraf olacak diye / Bâzı ev sahipleri / Rapor var burada

00:09:00 Ben de / Bu vebâle giremem / Akıllı kadın / Îtirâzı üzerine / Yamuk duvarın altında yatmayın / Belediyesinde / Şimdi Mevlâ ne yapsın

00:10:00 Yoktan yarattı / Allâh’ın yarattığı işte / Diyen zâten / Altında kim bilir ne aslanlar yatıyor / Denetlemeyen belediye / Bir satırın üçte biri kadar / Allah yaptığından sorumlu tutulamaz / Koyun etseydi

00:11:00 Dere kumu / Müteahhit mesul / Dükkan / Kesmiyor / Yıkma hakkı / Bakanlıkta mesul

00:12:00 Oradaki bürokrat / Çok büyük sorulur / Anladığın var, anlamadığın var / Mesuliyet sende / Sapasağlam bina yaptın da

00:13:00 Senin oraya on bir şiddetinde / Niye burada oturdunuz / Her şarta uygun yaparsın / Şu anda görülen o ki / Fay hatları / Çürüklüğün / Kullar mesul

00:14:00 Ben başta olmak üzere / Adâlet olacaktı / O mesul değil / Sen sorumlusun / İstese hepinizi süpürür / Bu Allâh’a zor bir şey değil / Bütün nimetler

00:15:00 Allah bize acıdığı için / Şehvetimize uymuşuz / Kendi kârımıza bakmışız / Kiraya veren hepten / Haram / O kiracıdan aldığın / Bir şey / Sana rapor vermiş / Bu kadar okul okumuş / Senin binâna demiş

00:16:00 Onları da çökertmemeye kâdirdir / Sebebe tâbî oldu Zülkarneyn Aleyhisselâm / Deveni sağlam kazığa bağla

00:17:00 Tespit edilecek demiyorum / Aklın ve mantığın anlayabileceği / وأن يثيب / Sağlam iş / Yerleri nasıl sağlam yaptı / Hepsi yerinde duruyor İşini sağlam yapmıyorsun

00:18:00 İtkân / Her işini muhkem yapan / Demirden çaldı / Sen de işini sağlam yaptın / Dört yüz bin liraya / Öbürü oradan çaldı / Günahı var mı?

00:19:00 Aynı mahallede / Tabutluk da olsa / Sekiz yüz bin liraymış / Burası bana mezar olsun / Namaz ibâdet / Ama işini sağlam yapmak da ibâdet

00:20:00 Evine giremiyor / O mesuliyet değil mi? / İbâdeti / Kullarının yaptığı / Vatandaşa / Kendi para da kazansa / Müteahhitlikten / Öbürünün yıkıldığı / Buna günah yazdı mı?

00:21:00 Ustura iki taraflı / Berberin usturası değil / Sâlih ameller işleyen / Sözünü bozmaz / لا بحكم اللزوم / Kullarını çalıştıracaktı

00:22:00 Bana rey verin diyor / Adam ona rey verir mi? / Irgat gibi çalışır mı? / Beni evlendirecektin / Neyi hak ettin de / إذ لا يجب 

00:23:00 Ne demek “Allah zorunda” / Cemil KILIÇ / Benim Allah’tan alacağım var / Yirmi sene / Seksen sene azâbı

00:24:00 Sen bunu niye vaktinde kılmadın / Hangisi düzgün / Cemaatle kılan / Bir de kazâya bırakmışsın / Bir de para istiyorsun / Her tarafı batırdın / Eskisi gibi olur mu? / Kazâya bıraktığın için

00:25:00 Otuz senelik kıldım / ولا يجب لأحد / Şüphesiz Allâh’ımızın hakları / Altının gramı

00:26:00 Dört misli, beş misli / Doksan üç gram / Yirmi bin lirası olana

00:27:00 İbâdetler husûsunda / Hayvanlar / Cinler mesul / Senelerce

00:28:00 Mükellefler / Ben de mahlukum / Mükellefiyetler / Allâh’ın farz kıldığını / Sekiz milyar insan / Ben bunu kafamdan mı çıkarttım

00:29:00 Allâh’ın bizde hakları var / Allâh’ın bizden alacağı / Müslüman olduğum için / Bunak değilim / O anda namazla ilgili

00:30:00 Allah bağışlamış / Herkesin durumuna göre / Bu haklar / بإيجابه / على لسان أنبيائه / Fetret devrindekilerle ilgili / Necâtü’l-vâlideyn / Okuyun

00:31:00 Peygamberler vâsıtasıyla / Kendi kavmine gönderiliyordu / ‘Îsâ ‘Aleyhisselam / Bütün âlemlere gönderilmek

00:32:00 Vakti var, imkânı var / Afrika / Dâvet ve tebliğin / Yok diyemeyiz

00:33:00 Sırt arkası etti / Bunları Mevlâ görüyor / Vermediği imkânı sormaz / لا بمجرد العقل / Yemeği bilmiş

00:34:00 Beş vakit olduğunu / Âyeti kendin çözeceksin / Sâde akıl yeterli değil / Akıllıyı mesul tutuyor / Huccet-i bâliğa

00:35:00 Kur’an duymadım / Nasıl kendi aklımla çözebilirim ki / Bu şükrü ne ile yapacağız / Bu namaz nasıl kılınıyor / Akıl bunları

00:36:00 Ne bulduysa içiyor zâten / Akıl bunları kendi çözemez / Akıl da bunu / Mu’tezile / Aklı hakem tâyin ediyor / Normal bir akıl

00:37:00 Adama bir ekmek vermenin / O ayrı bir şey / Câiz olan ümmet var / İç yağları haram / Alyâ / Etin yağını yiyor / Bizim ümmette o biçim helal

00:38:00 İç yağı kötü bir şey değil ki / Lahana ezmesi / Zararlı bir şeyi görülmüyor / Kendisi ile doğan ikizini / Havvâ anamız

00:39:00 Şu anda bu haram değil mi / Sütten dolayı yine haram / Teyzenle evlenmek haram / Aynı hammadde / Aklınla tespit edemezsin

00:40:00 Peygamber gelmeden de / Nasıl bilecek akıl? / Nasıl tespit edecek

00:41:00 Tebliğ ulaşmamış / Yaratıcı / Kendisine dâvet tebliğ / Allah ona ben sana / Mesul tutup / Zurnanın zırt dediği yer / Ehli Sünnet’in görüşü

00:42:00 Bâzı şeyler / İkrâm etmek / Âyet hadîse lüzûm yok / Aklıma göre / Şimdi burada bir şeyin / Akıl şeriata tâbîdir

00:43:00 Hiç peygamber duymasa da / Kendi kendine hükümler tespit edecek / Usturanın ağzına sürülecek kadar / Gelmemiş diyelim / Kulak âlettir

00:44:00 Senin kulağın duymasa / Akıl hükümsüz kalıyor / Duyulabilen şeyleri / Deli de duyuyor / Anlaşılabilir şeyleri / Şu fark var

00:45:00 Aklı var diye / Ulaşması lâzım / Bâzı şeyleri / Yasak olduğunu / Ebû Hanîfe / Aklı olanın yaratıcıya inanması

00:46:00 Ama beni bir yaratan var / Aklı çalışan / Bâzı insanların akılları hakikaten yetmiyor / Mantar bile kendi kendine olmuyor

00:47:00 Allâh hiçbir rasûl göndermese de / Şerîat hükümlerinde / Mükellef tuttu seni / Sabî, akıllı bir çocuk / Şu anda üç yaşında çocuk

00:48:00 Ayda Bebek: “Köfte ayran” diyor / Video açıyor / Alâmet-i kübrâ olmuş şimdi / Ergenlik bile

00:49:00 Şerî’at hükümlerinde ittifâk var / Yaratanı da bilemez / Necâtü’l-Vâlideyn / Buhâra Meşâyıhı / Bu kitapta çok deliller var

00:50:00 Okuyalım, okutalım / Bu konu çok işleniyor / Birinci bölüm / Fetret ehlinin kimler olduğunu beyânı / Dördüncü bâb

00:51:00 Kuss b. Sâ’ıde / Nasıl cehennemlik oluyor? / Niye cehennemlik olmuş? / Buna özel bir durum var

00:52:00 Mâturîdîlerin anası babası / Bu koca kitap / Kendisine dâvet tebliğ ulaşmamış / Ne dedim sana / Fetret ehli ile ilgili konular

00:53:00 Bütün kaynaklar burada yazılmış / İmâm Âzam’ın vasiyyeti / Bâberti / Ubeydullah hoca

00:55:00 Buradaki vucûbdan maksat

00:56:00 Bu sevap ve azâb işi / Bugün ne yağmurlar yağdırdı / Bunu böyle yapması gerekir / Bu gereklilik

00:57:00 Bu da tabî sorumsuzluk / Melekem var / Tartışmalar sözde kalıyor

00:58:00 Aklı var ama yetmez / Bunu bilmesi vâcib / Abdest, namaz / İbnü’l-Hümâm / Vakit bulup da kitaba bakamadım

00:59:00 Değilse kınanır / İş nereye bağlandı şimdi / Dünyânın  en akıllı adamı da olsa

01:00:00 Cehenneme düşme tehlikesi / İsrâ Sûresi’nde / Biz rasûl ve elçi gönderinceye kadar / Önümüzdeki ders / محمد رسول الله ile ilgili konular

01:01:00 Bundan evvel yıllarca / Kitap basamayacak hâle geldik / Cimrilik ediyor / Hayır yapın / Çok ilim ihtivâ ediyor / Bizim de şevkimizi kırmayın

01:02:00 Bunlar kalıcı eserlerdir / Matbaalarda / Mahcûb olmayalım / Azâb yokmuş / Toprak olur hayvanlar gibi / Câhil kalıp da

01:03:00 Ben bir gecede / İsmâ’îl Hakkî Bursevî / el-Mir’ât / Nereye götürdü onu / Beş yüz yirmi beş sayfa / Bizimkiler de zumlamayı bilmez ki

01:04:00 Çok üzülüyorum / Bir saatte ne anlatabilirim ki / Kitap öyle değil ki / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

01:05:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ