MENÜ

Kavâidü'l Akâid Dersi 35. Bölüm

00:00:00 Allâh-u Te’âlâ’nın ef’âl-i ilâhiyyesi

00:01:00 Şüphesiz o Allâh-u Te’âlâ / Lütfedendir / Neyi lütfetti? / Yoktan vâr etmekle / Geçmişte bir örneği bulunmaksızın

00:02:00 Hammedelerimiz bile ortada yokken / Yokluk: Adem / Kendinden de haberin yok / Bir zevk alman da söz konusu değil

00:03:00 Zevkler tadıyoruz / İslâm’ı yaşarsak / Hayvanların toprak olduğunu gören / Hayvan olaydım da / Toprak olurdum / Yaratıldığına pişmân olur

00:04:00 Şunun gibi yapsam / İnsan fertlerini baz alsak / Parmak izim / Sekiz milyar insan var

00:05:00 Yüz / Kurban olduğum / Geride bir örneğe bakmaksızın / Burnu, dudağı olmakta / Bu kadar insan birbirinden farklı

00:06:00 Borçlu değil / Mutlak mânâda yaratır / Biz de içindeyiz / Ona hiçbir şey vacib olmaz / Mükellef tutmakla / Ayrı bir nimet / Mükellef olman için

00:07:00 Akılsız mükellef değil / Kitap gönderilmiş olması lâzım / Emirlerine ve yasaklarına / Sağlığım yerinde değil / Ramazan orucu tutamıyorum

00:08:00 Bize akıl vermiş olması / Seni akıllı yapmak zorunda değildi / Taş olurdun, kaya olurdun / Balıklar, kuşlar / Dolu canlı var / Onlara bir emir buyurmuş mudur? / Eşsiz yaratışla

00:09:00 Mükellef tutmaya ehil yapmakla / Namaz kıl diye emrediyorsa / Fâiz yeme / İlişkilerde bulunma / Dünyâ kadar / Cennet kazanman

00:10:00 Mükellef olmayan Cennet’e giremez ki / Varlık âlemi / Vâr olmak / Mükellef olmayınca / Vurduğu kadar

00:11:00 Kazanım / Cennet gibi / Lezzet kaçırılmış oluyor / Bu emir ve yasaklara / Kitap, peygamberi benle ilgili olmayacaktı / Sonsuz hayat var / Mükellef tutulmaya bağlı / Canlı olmakta yetmiyor

00:12:00 Fetret ehlidensin / Bütün bunları yaparken / Aslâ bunları yapması / Onun bunu yapmakta / Fazl-u keremiyle / Kendi bileceği iş / İstihkâkımız yok

00:13:00 Odun yapma da beni / Cin yapma / Kâfir ana babadan / Peygamber, kitap döneminde / Mû’tezile

00:15:00 Ona lâzım olan şeyleri / Sebepler âlemindeyiz

00:16:00 Gerekli olan zinciri / Bulutlara / Allâh’ın sulamasından / Düzeltmek / Kaderi / Afrika’da bu kadar açlıktan ölen var

00:17:00 Londra borsasında / Bir milyon dolar / Kıratına göre değişir / Milyar dolarlık / Burada / Dünyâda nefes alamaz / Arsasında mücevher olan

00:18:00 Kaderin sırrı ayrı bir şey / İşlerini yoluna koyuyorsa / Tecellî ediyor / Kelime edebilir miyim? / Dilim / Ne kadar acı hissediyorsun / Hastanede soluğu zor alırsın

00:19:00 Kimseyi kimseden aşağı yapmadı / Onu ona mecbur kılan bir şey yok / Mecburen yaptığın bir şey

00:20:00 Sen ona kendi özveri olarak / Adamı kurtarman lazım / Sen araya giriyorsun / Seni beni yaratmakla nesi / Tarlasında / Çocuğumuzu bakıyoruz / Lütuf yapıyorsun gibi oluyor ama

00:21:00 Vârisini bulmak / Hep böyle bir menfaat / Yararlanırım / Bir şey var / Allâh-u Te’âlâ bizi / Bir sebeple / Bir düşünceyle / Bir lüzumdan kaynaklanmıyor

00:22:00 Dolayısıyla / Ancak Allâh-u Te’âlâ’ya âittir / el-Vehhâb / Her işimizde bir hesap var

00:23:00 Nimet ihsân etmek / Lütuf mânâsına geliyor / Karşılıksız vermek ona âittir / Bâzı ism-i şerîfler / el-Mütefazzılü

00:24:00 Yok anlamına gelmiyor / Esmâü’l-Hüsnâ / Mal ve zenginlik veren / Büyük lütuf sâhibi / Hiçbir şey beklemeden / Lütf-u kerem / Sana bana yaptığı ikram

00:25:00 İyilik yapma sıfatının sâhibi / Fiil sıfatı / Ef’alden oluyor / Sana bana yönelen noktada / Fiile dönüyor

00:26:00 Kendisi zenginlik sâhibi / Fiillerden bahsettiğimiz için / Kullarına iyilik yapma sâhibi / İyilik yapma sıfatı / Mahlûkâtına / İkisi de muhtemeldir / Konumuz / Bahsettiği için

00:27:00 Şimdi / Niye dedin ki / Yaratmakla lütuf ediyor / Bunun illetini / Çünkü o idi / Güçlüydü / Dökmeye, yağdırmaya

00:28:00 Yıldırımlar, dolular / Kırıp geçirmeye / Türlü türlü belâlar / Güçlü değil mi şu an / Yıldırımı mı bitti şu an / Sesler yaratmaya

00:29:00 Hastalıklar / Lüzumlu hastalıklar / Evvelce güçlü değil miydi / Bir sallıyor / Namaza getiriyor / Özelimizde / Ağzımıza yara veriyor / Âfiyetimiz mi çok

00:30:00 Bir diş ağrısı / Çikolata yemek / Onun devâm ettiğini düşün / Öyle bir zonkladığını düşün / Safra kesesinin vurduğu / Kulak ağrısı / Sayamıyorum

00:31:00 Düşün / Baş ağrısı / Hayatı gözünden sildiriyor / Tarafına bile bakamayacak hâle getiriyor / Nerede kaldı ki / Ekseriyetle yapmıyor bunu / Ömrümüzün ekseriyetine nispetle

00:32:00 Büyük bir belâya mübtelâ kılsaydı / Diş / Birkaç dakîka duruyor / Ne zaman o ağrıyı / Hep öyle başıma geldi zannediyor / Ağrısız, sancısız yaşamıştım

00:33:00 Peki, Allâh-u Te’âlâ bunu sürekli kılsaydı / Çirkin bir fiil olmayacaktı / Kendi mülkünde tasarrufta bulunuyor / İstersen ağacını kesiyorsun / Zulüm denir mi?

00:34:00 Komşunun arazisi değil ki / Biz Allâh’ın mülkü / Kim ona zulüm diyecek / Yasaklarından kaçabiliyor muyuz? / Küçük günahlarımız / İmam Züfer ayarında / Kâdî Süreyc

00:35:00 Allâh-u Te’âlâ’yı rüyâsında görmüş / Îmanla geliyorum / Ameline kimse güvenemez / Amelimiz şartları hâiz mi? değil mi? / Bir sükût olunca

00:36:00 Kıymetli eserlerde zikrediliyor / Uzak durabildin mi? / Büyük günahlara gelince / Küçüklere gelince / Hepten günahsız değildik tabî ki

00:37:00 Mahşer yaklaşıyor / Vefâtının yaklaştığını anlıyor / En büyük müctehidler / Üçüncü asrın müceddidi / Bu da fıkıh ilminde müceddid sayılıyor / Men elfâz-ı ‘umûmdandır

00:38:00 Aynı dönemde / Vefatları / Yüzün başında / İkisi de var / Bize göre o müceddiddir / Ümmetin kesimler var / Bölgeler var / Mâverâünnehr / Bağdâd

00:39:00 İbnü Süreyc de / Şâfi‘î mezhebi / Müceddidler / Bir konuda bile / Bunlar birbirine zıt düşen şeyler değil / Sahâbe-i kiram / Sen şî’a’ya bakma

00:40:00 Herkes kendi makâmına göre / Vâiz dinlememiş / Ama öbürü

00:41:00 Âlim görmüş, velî görmüş / Allâh-u Te’âlâ bizim başımıza / Benim o kadar günahım var ki / Zinâ yapmadım / Ağız yaralarım da / Çirkin bir fiil de mi bulunmuş olacak / Emrimi kırdın / Yapıyor mu?

00:42:00 Toplasan kaç sene eder? / Şu ana kadar / Birkaç ay / Zor geçen / Sıkıntıları olan / Mikrop / Sünnet olduğumda / Üç ay çektim / Elli beş sene

00:43:00 Sen bunu hak ettin mi? / Külümü savurması lâzımdı / Onun için ikram sâhibi / Allâh-u Te’âlâ insanlara

00:44:00 Günahlarına rağmen / Allâh’a karşı / Senin hiçbir günahın yok / Çok çile çekti mi? / Benim çektiğim ezâyı / Onun günahı da yoktu

00:45:00 Nimet sana âit / Güzel övgüler / En fazla / Hikmeti var / Abes / Fuzûlî iş olur mu? / Senden benden fazla çekiyorlar / Belânın en şiddetlisi

00:46:00 Demek ki / Devamlı belâ yağdıracak olsa / Sebepsiz yere de yapsa / Engelleme yapamaz / Verdiği hükmü kimse bozamaz

00:47:00 Anayasa Mahkemesi / Bozdurmaya / Ana babanı alsa / Felç etse / Belden aşağı tutmuyor / Ne yapabiliriz? / Bu iş kalkmıyor ortadan

00:48:00 Bâri râzı gel / Saçmalığa ne lüzum var / Yokken ne kazanmaya / Daha doğumumuzda bile / Anamız bizi esir kampında bile doğurabilirdi / Burada bir liyâkat söz konusu değil

00:49:00 Arkasında aslan yatıyor / Belki bir şeyi seversiniz / Sefer iptal oluyor / Halbuki gitseydin / Orada ona mânî çıkarıyor / Şerli görüyorsun

00:50:00 Sohbete gidemedim / Ortamlardan uzak kaldım / Orada acaba ne olacaktı? / Suikasta kurban mı gidecektin? / Bir şey lâzım değil / Bütün fiillerini, işlerini

00:51:00 Mutlak mânâda / Bir illete / O sana mahsûs / Geleceğini bilmeyen / Ona göre bir pozisyon alıyoruz / Mecburum bunu yapmaya

00:52:00 Niye gideceğim bıçak altına yatacağım / Yaramız kapanmadı aylarca / Şimdi bilseydim olmazdım / O anda / Doğurduğun / Ben bu çocuğu doğurmazdım

00:53:00 Bir tesirli değil / İrâdesi külliye / Mukayyed olamaz ki / Kulları ile ilgili yaptığı icraatları / Kimseye ihtiyâcı yok ki / es-Samed / Göklerde yerde ne varsa

00:54:00 Ey bütün insanlar / Muhtaç / Bir şeyleri var da / İhtiyacın ta kendisi / Ben kendiliğimden / Neyim varsa / Karşılıksız bana verildi / Yoksun ki

00:55:00 Varlığın / Allah ise hakîki ğınâ sâhibi / Dileseydi / An ne demek: Sâniyeden az / Sekiz milyar insandan / Tertemiz / Melek gibi

00:56:00 Yaparım diyor / Bu Allâh’a zor bir şey değil diyor / Öldürmek istesen / Elimizde ne var / Ol dese oluyor / O zaman siz, yaşıyorsanız / Nisbî de olsa / Ancak Allâh’ın lütfu var / Tavli var

00:57:00 Var oğlu var / Allâh-u Te’âlâ hakkında / Aslâ câiz değildir / Bid’at fırkalarından / Mu’tezile / Yaptığı hiçbir şeyden / Yâ Hocaefendi

00:58:00 Zâten konuyu da bağlıyor / İmam Gazâlî Hazretleri / Bizim ömrümüz size / Cennette köşkler / Hadise gitmene de gerek yok

00:59:00 Kullarını sevaplandıracak / Farzları mecbur yapacak / Nâfile zorunlu değil / Akılsızın biri / Sofrada yemek yiyorduk

01:00:00 Dünyâyla ilgili / Yapacak tabi, biz de namaz kılıyoruz dedi / Günah yapana / İbâdet yapanın / Kuvvet nereden kazandın? / Belini doğrultabilir mi? / Ağrı kesici / Sabah namazı

01:01:00 Bu sabah sonunu getiremedim / Sonra hatırıma geliyor / Çok akıllıyım yâ / Okuyamadım / Yarım sayfalık bir şey / Namaz kılıyoruz / O neyle? / Ağrın olsa

01:02:00 Hâfızanda kayboluyor / Neyi hak ediyorsun / Efendi Hazretleri / Çok aç / Senden onu zorla / Yardım ederek / Yemek yemek de / Çiğneyemezsin

01:03:00 Sofraya zorla / Bal şerbetidir / Kalori / Sana kuvvet vermesi / Kana karışır / Günlerdir, aylardır / Yediriyorsun, içiriyorsun / Konuşmaya mecâli geliyor / İkram yapıp da

01:04:00 Sen de benim kıymetimi bil hâ / Senin de yemeğini herkes yemez / Nerede erzak buldun da / Sen zâten bu yemeği yemek zorundaydın / Sanki kırk kişi teklif ettin de / Hocaefendi, ben bunu düşünememiştim

01:05:00 Oruca bir şey vaad etmiş / Sözünü bozmaz / Cimrilikten münezzeh / Özür dilerim / Bende battım / Kul hakkında düşünülebilir / İmkânı olmaz

01:06:00 Adam sözünde duramaz / Vadine hulf etmesi düşünülemez / Şirke düşmezsen / Sen hak ettiğin için mi verecek? / İyiliğinin hükmü

01:07:00 Beş yüz sene adada ibâdet / Hiç de günah yapmadım / Cennetteki / Düşünebildi / Yandığın gündür / Müstedrek / Bu adamın bir günlük göz nimeti

01:08:00 Beş yüz sene hiç günahı yok / Sen neye göre diyorsun ki / Söz verdi / Adam hiçbir şeyi hak etmemiş / Karşılıksız

01:09:00 Ben sana bunu vaad etmiştim / Cehennemi dolduracağım / Yemindir / Benim için birbirini / Benim rızam için / Sohbet meclisinde oturanlara / Ben kendimi buna mecbur ettim

01:10:00 Namazımızı kılmıştık / Kendi kendine / Beş vakti kıldığına göre / İstihkâkımı ver / Ne alacağın var? / Ef’âl-i İlâhiyye

01:11:00 Allâh’a bir şey vâcib olmaz / Her şey kendi mülkü / Başkasının mülkünde / Zelîl etti / Zulüm düşünülemez / Mülk sâhibi hakkında

01:12:00 Kıyâs yapmıyoruz / İyiliklere / Müşahhaslaştırmıyoruz / Adâlet hükmünce / Hidâyet Allah’tan / Îmânı bile o yaratıyor

01:13:00 Ne kadar kuvvet ister / Hidâyeti yaratan o olduktan sonra / Onun için Allâh-u Te’âlâ / Ehl-i Sünnet’e göre / Teklif mâlâ yutak / Ebû Cehl

01:14:00 Bunlardan kim îmân edecek / Bütün insanlara / Ey Ehl-i Kitâb! Îmân edin! / Neyi biliyor?

01:15:00 Onun hakkında / O kişi kendine verilen sermayeyi / Doğru bilgisi şaşmıyor / Allâh-u Te’âlâ da mı kestiremeyecek / Bütün bu konuların

01:16:00 Mû’tezile diyor ki / Kim neyi hak etmiş? / Mevzû burada kopuyor / İlk gençliğinde / Onlardan dönünce / Ehl-i Sünnet / Rüyâsında

01:17:00 Ben onların hepsinden toplayamam / Ebü’l-Hasen el-Eş’arî / Kimse onlardan bahsedemeyecek / Bir kişi / Bâtıl mezhepler hakkında yazdığından

01:18:00 Mû’tezile olan şeyhi / Allâh’ın kulları hakkında / Bu dersin özeti / Bir çocuk, Müslüman olarak öldü

01:19:00 Müslüman olarak oldu / Derecelerini yüksek yapmış / Ondan yüksek kılmış / İbâdet / Burada diyor ki

01:20:00 İbâdetlerle meşgul olmuş / Cübbâî / O çocuk dese ki

01:21:00 Zahmet çekti / Büluğa ermeden / Kuluna en karlı olanı yapması / Ben şimdi burada / Sen de beni öldürmemen gerekirdi / Bana adâlet yapmadın

01:22:00 O çocuk bu hesaptan giderse / Şu kadar yaşadı da / Ben de üç yüze çıkardım / Burada Allâh’a bir şey sorulmaz / Hikmetine binâen / Kimsenin benden alacağı yoktur

01:23:00 Üç yüz sene, beş yüz sene / Ne kadar amel yapmış / Kırk sene ibâdeti çıkmaz / Soracaklar / Buhârî hadîsi / Bu meselede var yâni

01:24:00 Geriye döndüğün zaman / Mahşerde bu cevabı / Emirlerimi tutup yasaklarımdan / Etmedin yâ Rabbi / Daha fazla veriyorsam

01:25:00 Nereden ne getirdiniz / Öbürüne kıyas yapıyorsun / Sustu, oturdular aşağı / Girerken itiraz mı edecek / Bu hadîs sahihtir

01:26:00 Ebü’l-Hasen el-Eş’arî / Allâh-u Te’âlâ şimdi çocuğa ne verecek? / Benim hakkımda iyi olan

01:27:00 İsyân edecektin / Kehf Sûresinde de bunun bir örneği var / Hızır Aleyhisselâm’a / Ledün ilmi / Mûsâ Aleyhisselâm / Biz korktuk / Ben bunu kendi kafamdan yapmadım

01:28:00 Bu kafaya gidiyor / Konu bu / Cehennemin dibine yanan / Sen bizim şirk koşacağımızı bilmiyor muydun?

01:29:00 Niye bizi çocukken öldürmedin? / Cennete gireyim de / Yüksek dereceye / Kâfir olmasaydık

01:30:00 Vâsıl b. ‘Atâ / Hiçbir cevap veremedi / Demek ki Allâh’ın işleri / Burada kıyas yürümez / Ona hidâyet yarattı

01:31:00 Allah zâten bunu ezelde biliyordu / Sekiz milyar kulu var / Kâfir olarak ölen / Toprak olmak bile olsa / Onlar hakkında en iyi olan

01:32:00 Cennette yüksek derece mi alırsın / Toprak olmayı tercih ederim / Eslah (en iyi) olanı yapması lâzım / Allâh-u Te’âlâ ezelde hepsini bildi

01:33:00 Tercih edilen görüş / Bunu konuşmuyoruz / Böyle bir lazımlık yok / Adam tövbe etmiştir / Allah bunu af edebilir mi? / Fâhişe kadın / Kadın özel bir zina tövbesi mi yaptı?

01:34:00 Bir şey ona vâcib / Herkes hakkında / İtaate sevap vaad etmiş / Kâfirlik gibi değil / Müjde tarafında

01:35:00 Bütün kâfirleri / Şirk koşanı affetmeyeceğim / Mâdem Allah böyle bir söz vermiş / Memnun oldu / Affettim / Köpeğe su verdin

01:36:00 Burada / Zorunda yok / Hak etmedikleri halde veriyor

01:37:00 İbnü Kesîr Tefsîrinde de geçer / Biri günaha devâm ediyor / Günahlardan bir günah / Tövbe eder diye bekliyor / Vallâhi Allah seni affetmeyecek diyor

01:38:00 Git! O kuluma söyle! / O yemininden dön / İçki içeceğine dâir

01:39:00 Yemin ettin ama / Yemin kefâretini de vereceksin / Kendi işini yaparken / Allah seni / Kimin fiiline müdâhale ediyorsun

01:40:00 Benim adıma yemin edene söyle / Allah bunu helâl etti / Allah seni affetmeyecek / İşte nokta bu / Buna da azâb etmek zorunda / Bu bir zinâ etti ya

01:41:00 Dilediğine buyuruyor / Mutlakâ azâb edecek / Umûmî de olsa / Buna azab da edebilir / Azap tarafında

01:42:00 Çok ibâdet yapmış / Mutlaka cennete sokar diyemezsin / Va’di gereği / Ümîd edilir / Nerede vâcib? / Büyük günah sâhibi / Namaz ibâdeti gözüken

01:43:00 Ebedî gider o / Cennete girenin bir daha çıkması söz konusu değil / Niye bunu anlatıyorsun? / Bizim bildiğimiz şeyleri anlatıyorum / Bunları herkes biliyor

01:44:00 Netîcesi ne? / Hiçbir kulun Allah’tan alacağı yoktur / Bir vefâ borcundan dolayı / Kimse hak etmeden / Mû’tezile’den ayrıldığımız nokta / Manyak manyak laflar

01:45:00 Sakın böyle laflar etme / Îman tehlikesine girecek / Allah adına hüküm verme / İmam Gazâlî / Sonunu bağlamasam / Allâh’ın nîmetlerini anlattı

01:46:00 Öyle bir hikmetli ilim var ki / Ne bir velî / Kimse bir şey soramaz / Sorabilmesi için / Şirkette hissen yok / Mülkün yok

01:47:00 Hakkın olmayan yerde / Arkadaşa haksızlık yapılıyor da / Sana ne / Yaptığı işlerde ortağı yok / Fazl-u keremiyle / Adâleti, hikmeti gereği

01:48:00 Kendi bilir / Cennete sokmayacağı / Onu da kendi beyân etmiş / Onu da kesin konuşamayız / Rasûl ulaşmış mı? / Fetret ehli / Mâturîdî’ye göre / Hayvanlar gibi toprak olurlar

01:49:00 Toptancı bir yaklaşım yapamıyoruz / Şu anda da oluyor / Afrika’da bir kabîle bulundu / İmam Şâfi‘î / Fetret ehli hükmünde olur / Toptancı hükümler / Müşahhasa indiği zaman

01:50:00 Direk cennete / Son nefese kadar îmân eder mi? / Küllî kâide budur / Bel’am b Bâ’ûrâ

01:51:00 İnkâr ve isyân içinde yaşayıp / Firavun’un sihirbazları / İkindiden sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Hiçbirinde de / Genç bir talebe idi

01:52:00 Bâtıl susmaya mahkumdur / Gücünün yetmeyeceği / Âmenerrasûlü / Gücümüzün yetmediği / Sen bunu taşıyamasan

01:53:00 Normal bir hocanın / Allah hakkında böyle konuşma / Evliyâullahtan birisi

01:54:00 Çocukları toplardı / Bundan da zevk alırdı / Haddini aşan bir şey oldu / Bir idrar sıkışması / Patlarsın / Sahtekâr amcanıza

01:55:00 Büyük de konuşmamak lâzım / Duâ / Bu dersi dinleyin / Ehl-i Sünnetin görüşü

01:56:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Nimet Kalkan
    14 Şubat 2021 01:35
    Bugün ölsem hiçbir amelime güvenmiyorum. Yarn ahirette Allah'a beni affetmesi için bir amelim ile tevessülde bulunabilirim o da şudur ki; Ben senin rızan için seni anlattığı için Cübbeli Hocayı sevdim dinledim dediklerini yapmaya çalıştım..
  • Abdullah Gökalp
    02 Kasım 2020 23:06
    36. Bölüm ne zaman yüklenecek
YORUM YAZ