MENÜ

Kavâidü'l Akâid Dersi 34. Bölüm

00:00:30 Fiilleri ile alakâlı / Ef’âl-i İlâhiyye

00:01:00 Onları anlatıyordu / Kazâ ve kaderlerinde / Allâh’ın adâleti / Kul başkasının mülkünde / Haksızlıklar falan

00:02:00 Felekler, âlemler / Hep onun mülkünde olduğu için / Kimsenin yetki alanına girmesi sözkonusu değildir / Bunu okumuştuk

00:03:00 Ne yaratılmışsa / Temâs mânâsında / Ondan gayri ne varsa / İster insanlardan olsun / Cândan son ferdine kadar / Cinlerden bir tâife oldu

00:04:00 Aslı cinlerden olmakla berâber / Âhirette de biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek / Adâlet yapıyor / Melek cinsinden olsun / Erkeklikten / İsyân etmezler

00:05:00 Mevcûdâtın türlerini / Bunlar tabi canlı olanlar / Hareket eden / Yer tabakası / Göklerin yedi kat olduğuna

00:06:00 Yerler hakkında / Yedi kelimesi ile zikredilmese de / O Allah ki / Yer cinsinden de / Hünne deyince / Netlik kazanıyor / Onları yedi olarak / Yerden de onların misli

00:07:00 İnsanlar, cinler / O sınıfları sayıyor / İnsanlar sonradan oldu / Nereden çıkarıyorsun? / Ne yaratıyorsa sonradan yaratıyor / Kedi köpeğe kullanılıyor ama / Canlıdan da maksat

00:08:00 Dokunduğunu, tattığını / Hareket / Robotlar yapıyorlar / Şarj edecek biri lâzım / Operasyon / Uzaktan kumandalı

00:09:00 Hayevân / His ve hareketlere sâhip olan / Bitkiler / Hissi de yok, hareketi de yok / Kendi başına hareket edemez / Yaprağına / Dokunsan / Odun, yaprak

00:10:00 Hareketi yok / Dallar ne biçim sallanıyor / Vuruyor, çakıyor yere / Dalların hareketleri / Başkasından sebep / Muharriki var / Artması var

00:11:00 İçinde bırakıyorsun / Filiz var / Kedi bassa kırılır / Kendi kendine büyüyor / Küçücük tohumlar / Ay çiçeklerini / Mısırları / Büyütürken farkediyorsun

00:12:00 Ormanları kim suluyor / Hepsinin dibine musluk mu koydular / Cemâd ne demek? / Kaya / Mânevî hayâtı konuşmuyoruz / Yuvarlanıyor yukarıdan aşağı / Elli kişi

00:13:00 Taşlardan, kayalardan öyleleri var ki / Her şey Allâh’ı tesbîh eder / Demin ki Bakara Sûresi / Donuk varlıklar / Vurdun baltayı / İtecen, kakacan

00:14:00 Kaya / Artmaz / Boyu uzamaz / İster bitkiler olsun / Cevher olsun / Araz: kendi başşına duramayan / Renkler, tatlar, kokular / Acı olan bir nesne de

00:15:00 İllâ bir şeyin üzerinde / Arazlar / Kendi zâtı ile kâim olmayıp / Bunun zıddı / Mütehayyel: Hayâl edilen

00:16:00 Varlık sahasında / Akılla ulaşılabilen / İdrâk edilebiliyor / Beş duyu organıyla / Tatmak, dokunmak / Havâssı selîme

00:17:00 Ya hayvandır / Ya şeytandır / Ya göklerdir / Ya akılla ulaşılabilen / Cin, insan, şeytan / İdrâk edilebilen

00:18:00 Kokusu alınabilen / Gözler onu idrâk edemez / Cennette görülemeyecek mi? / Bed’ü’l-Emâlî / Bir şekil veremeyecekler

00:19:00 İdrâk etmek: çepeçevre kuşatmak / Bunların hiçbirisi Allah’tan bahsetmiyor / Hâdisün: sonradandır

00:20:00 On bin sene evvel / Bir an geri gidersen / Her şeyin öncesinde bir yokluık geçmiş / Hepsi sonradandır / Allah’tan başka îcâd eden var mı? / Değişkenliğe mâruz

00:21:00 Kendi varlığının başı, başlangıcı / Onu o yokluktan / Bunların hepsi / Vakitleri geldiğinde / Sonradan yaratılanın başı başlangıcı / O muhtâc olduğu

00:22:00 Ezelî kelimesi bunu vasfeder / Kadîm / Îcâd etti / Yokluktan varlığa çıkartmak / Yokluktan sonra / Doğum günüme / Babamın sulbünde / İnsan suyun da

00:23:00 Çarşıdan topluyorsun / Yağmur tâneleri / Bitki / Hasat olacak da / İstanbul haline / Beykoz / Getirecek de / Onlarca vâsıta var / Hammaddemize gidiyorum

00:24:00 Sen kendi yaratılışından / Yedikleri yemekten / Birinde yere çakılıyorsun / Yağmura gidiyorsun / Yukarıdan inen, yerden biten / Ölmüş toprağı biz su ile canlandırdık / Göğe gitsen

00:25:00 Buharlaşmadan / Sıcak hava dalgasının / Bize anlatılan / Mekteplerde / Bir dakîka evvel yok / Canlı mısın? / Müdrek misin? / Bütün bunlar

00:26:00 Onlar yok idi / Bir insan derse ki / Hikâye anlatmıyorum / İhdâs sıfatı / İnşâ sıfatı / Genel mânâda yokken vâr etmek / Bir örnek almaksızın

00:27:00 İnsan türünü yarattığı zaman / Âdem Aleyhisselâm / Ondan da Havvâ annemiz / Genel mânâda vâr etti onu / Anası da yok, babası da yok / Diri olan birisinden / Çocukları oldu

00:28:00 Şîs Aleyhisselâm / İhtirâ’ sıfatı / İnşâ sıfatı / Parmak izleri birbirine benzemiyor / Her insanın kendine özel / Tür bakımından konuştuğumuz zaman

00:29:00 Yaratılmışlar içerisinde / İnşâ tecellî ediyor / Babaları Cân / Nûn şeddeli / Uğurcan değil J / Şekil vermesi / Sen kuş şekli / Hammaddesi

00:30:00 Sûret, şekil veriyor / Çamur şekil alıyor / Allah rûh veriyor / Halk: Şekil verme / Allâh’a nisbet edilirse / Hepsinin farkı var / Fiillerinin benzeri fiiller yok

00:31:00 Yokluktan sona / Kudret sıfatını tecellî ettirerek / Burada hiçbir şey boş değil / Bizzât kendisi yapıyor / O sıfatlarıyla

00:32:00 Mîsalsiz, benzersiz / Hiçbir şeye bakmadan / İhtirâ’ sıfatı / Vâr etti / Allah’tan gayri her şey / Yardımcı / Desteçisi de yok

00:33:00 Onu ona havâle, bunu buna nevâle / Her şeyi yaratmıştır / Yok olduğu da düşünülebilir / Yokluk tarafını devre dışı bırakıp

00:34:00 Kendi irâdesi ile iş yapan / Geldiğin bir noktada / Başı da yok, başlangıcı da yok / Varlık sahâsına kim çıkardı? / Yaratıcı olamıyor / Varlığından

00:35:00 Başlangıcından / Uzun bir zaman geçti

00:36:00 Herkeste böyle oldu / Şevvâl’den bu yana / Ondan geri gidiyorsun / Yediği gıdaların / Elli sene evvel

00:37:00 Adını bilen var mıydı? / Zekeriyâ Aleyhisselâm / Çocuğu olmadı diye / Oğlan çocuk / Dünyâda adaşını yaratmadık / Yahyâ ismi takıldı

00:38:00 Yaşlıyım diyor / Kocakarı, ihtiyâr oldu / Benim nasıl çocuğum olacak diyor / Sonradan şunu soruyor / Bunun emâreleri nedir? / Şaşılacak ne var / Sen hiçbir şey değildin

00:39:00 Hanımın kısır olsa ne olur / Buradan ne anlaşılıyor? / Vâr olmayan şeyler / Bir şey değildin demek / Yarattım dediği noktada / Âyet bu şimdi / Şey mevcûda derler

00:40:00 Varlık sahâsında ne varsa / Bana kadar gelir miydi bu nesil / Ehli Sünnet’in mezhebi budur / İbnü Teymiyye / Hammaddesi kadîmdir diyorlar

00:41:00 Maddenin aslı kadîmdir -hâşâ- / Bu kürsü bu şekilde değildi ama / Ondan evvel tarla da odunu vardı / O da olmadan evvel

00:42:00 Maddenin aslı ezelî ve kadîm değildir / Yoktan vâr etti / Allâh-u Te’âlâ’dan başka hiçbir şey kadîm ve ezelî olamaz / Gazdan evvel cazdı

00:43:00 O maddenin aslı / Yaratılan her şeyin aslı / Bir yere kadar gidebilir / Gökleri yaratmaya yöneldi / Havaya, gaza / Boşluğa / Bunlar da Allah’la berâber

00:44:00 Ondan geri / Son vermiyorsun / Şirk işte / İbnü Teymiyye’ler de bu sıkıntı var / Hadîslere inandığını söylüyor / Sonradan olan da

00:45:00 O da ona muhtâc demek / Ezel ne demek? / Ne kadar geri gidersen / Gittiğin kadar git / Bir noktadan sonra / Allah’tan başka / Onlar Ondan ayrılmaz / İhdâs: Sonradan vâr etti

00:46:00 Ezelden sonrasında / Burada tartışmalar var / Su mu önce yaratıldı? / Hep nisbî, göreceli / Hiçbiri ezelde değil / Ezelden sonra

00:47:00 Mîlâdî takvim / Yaratmasa ne eksikliği olurdu? / Amerika hiç olmasaydı / Kudretini izhâr etmek için

00:48:00 Ben nasıl bir Allâh’ım / Sineği kaçıramıyorsunuz / Kara sinek / Kudretini göstermek için / İrâdesinden geçmiş olanı / Nereden anlıyoruz? / Yaratıldığına göre

00:49:00 Neleri yaratmayı murâd ettiyse / Cübbesiz olarak J / Şu vakitte / Tatbîk sahâsına çıkıyor / Sâbit oldu / Allah ezelde kelimeler buyurdu

00:50:00 Bütün tasavvuf ehli / Ben gizli bir hazîne idim / Mahlûkâtı yarattım / Kelimeleri işte bu / Meydana çıkacak / Gerçekleştirmek için

00:51:00 Ezelde sâbit olan / Tatbîk alanına çıkartmak / Kullarını yaratmadı / İhtiyâcı olduğu için mi? / Kullara ihtiyâcından ve hâcetinden dolayı değil

00:52:00 Sebebi ne? / Her şeyin illeti yaratılmış olmasıdır / Niçin yaratıldığına sebep sorulmaz / Ezelde geçen karar / Bildiği bir şeyin meydana gelmemesi

00:53:00 “Niye yaratıldı” diye sorma / Şu anda vâr olmanın sebebi / Ulaşabileceğin tek nokta / Varsın ya / Yedi kat göklerde de

00:54:00 İnsanları, cinleri ancak kulluk etsinler diye / O yazı da varsan / Ezelde yaratılmış olarak bilinmen

00:55:00 Allah ezelde mevcût iken / Ben onlara kendimi tanıttım / Duâ / Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım / Yapılan ibâdet / İsim ve sıfatlarıyla

00:56:00 Mâlik olsunlar / Kölem olsunlar / Kemâl aramaktan münezzeh / Bu kadar âlemleri / Onlara muhtâc olduğundan değil / Onlar benden kazansınlar diye

00:57:00 Onları çalıştırmak / Kâr etmek için yaratmadım / Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ