MENÜ

Kavâidü'l Akâid Dersi 34. Bölüm

00:00:30 Fiilleri ile alakâlı / Ef’âl-i İlâhiyye

00:01:00 Onları anlatıyordu / Kazâ ve kaderlerinde / Allâh’ın adâleti / Kul başkasının mülkünde / Haksızlıklar falan

00:02:00 Felekler, âlemler / Hep onun mülkünde olduğu için / Kimsenin yetki alanına girmesi sözkonusu değildir / Bunu okumuştuk

00:03:00 Ne yaratılmışsa / Temâs mânâsında / Ondan gayri ne varsa / İster insanlardan olsun / Cândan son ferdine kadar / Cinlerden bir tâife oldu

00:04:00 Aslı cinlerden olmakla berâber / Âhirette de biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek / Adâlet yapıyor / Melek cinsinden olsun / Erkeklikten / İsyân etmezler

00:05:00 Mevcûdâtın türlerini / Bunlar tabi canlı olanlar / Hareket eden / Yer tabakası / Göklerin yedi kat olduğuna

00:06:00 Yerler hakkında / Yedi kelimesi ile zikredilmese de / O Allah ki / Yer cinsinden de / Hünne deyince / Netlik kazanıyor / Onları yedi olarak / Yerden de onların misli

00:07:00 İnsanlar, cinler / O sınıfları sayıyor / İnsanlar sonradan oldu / Nereden çıkarıyorsun? / Ne yaratıyorsa sonradan yaratıyor / Kedi köpeğe kullanılıyor ama / Canlıdan da maksat

00:08:00 Dokunduğunu, tattığını / Hareket / Robotlar yapıyorlar / Şarj edecek biri lâzım / Operasyon / Uzaktan kumandalı

00:09:00 Hayevân / His ve hareketlere sâhip olan / Bitkiler / Hissi de yok, hareketi de yok / Kendi başına hareket edemez / Yaprağına / Dokunsan / Odun, yaprak

00:10:00 Hareketi yok / Dallar ne biçim sallanıyor / Vuruyor, çakıyor yere / Dalların hareketleri / Başkasından sebep / Muharriki var / Artması var

00:11:00 İçinde bırakıyorsun / Filiz var / Kedi bassa kırılır / Kendi kendine büyüyor / Küçücük tohumlar / Ay çiçeklerini / Mısırları / Büyütürken farkediyorsun

00:12:00 Ormanları kim suluyor / Hepsinin dibine musluk mu koydular / Cemâd ne demek? / Kaya / Mânevî hayâtı konuşmuyoruz / Yuvarlanıyor yukarıdan aşağı / Elli kişi

00:13:00 Taşlardan, kayalardan öyleleri var ki / Her şey Allâh’ı tesbîh eder / Demin ki Bakara Sûresi / Donuk varlıklar / Vurdun baltayı / İtecen, kakacan

00:14:00 Kaya / Artmaz / Boyu uzamaz / İster bitkiler olsun / Cevher olsun / Araz: kendi başşına duramayan / Renkler, tatlar, kokular / Acı olan bir nesne de

00:15:00 İllâ bir şeyin üzerinde / Arazlar / Kendi zâtı ile kâim olmayıp / Bunun zıddı / Mütehayyel: Hayâl edilen

00:16:00 Varlık sahasında / Akılla ulaşılabilen / İdrâk edilebiliyor / Beş duyu organıyla / Tatmak, dokunmak / Havâssı selîme

00:17:00 Ya hayvandır / Ya şeytandır / Ya göklerdir / Ya akılla ulaşılabilen / Cin, insan, şeytan / İdrâk edilebilen

00:18:00 Kokusu alınabilen / Gözler onu idrâk edemez / Cennette görülemeyecek mi? / Bed’ü’l-Emâlî / Bir şekil veremeyecekler

00:19:00 İdrâk etmek: çepeçevre kuşatmak / Bunların hiçbirisi Allah’tan bahsetmiyor / Hâdisün: sonradandır

00:20:00 On bin sene evvel / Bir an geri gidersen / Her şeyin öncesinde bir yokluık geçmiş / Hepsi sonradandır / Allah’tan başka îcâd eden var mı? / Değişkenliğe mâruz

00:21:00 Kendi varlığının başı, başlangıcı / Onu o yokluktan / Bunların hepsi / Vakitleri geldiğinde / Sonradan yaratılanın başı başlangıcı / O muhtâc olduğu

00:22:00 Ezelî kelimesi bunu vasfeder / Kadîm / Îcâd etti / Yokluktan varlığa çıkartmak / Yokluktan sonra / Doğum günüme / Babamın sulbünde / İnsan suyun da

00:23:00 Çarşıdan topluyorsun / Yağmur tâneleri / Bitki / Hasat olacak da / İstanbul haline / Beykoz / Getirecek de / Onlarca vâsıta var / Hammaddemize gidiyorum

00:24:00 Sen kendi yaratılışından / Yedikleri yemekten / Birinde yere çakılıyorsun / Yağmura gidiyorsun / Yukarıdan inen, yerden biten / Ölmüş toprağı biz su ile canlandırdık / Göğe gitsen

00:25:00 Buharlaşmadan / Sıcak hava dalgasının / Bize anlatılan / Mekteplerde / Bir dakîka evvel yok / Canlı mısın? / Müdrek misin? / Bütün bunlar

00:26:00 Onlar yok idi / Bir insan derse ki / Hikâye anlatmıyorum / İhdâs sıfatı / İnşâ sıfatı / Genel mânâda yokken vâr etmek / Bir örnek almaksızın

00:27:00 İnsan türünü yarattığı zaman / Âdem Aleyhisselâm / Ondan da Havvâ annemiz / Genel mânâda vâr etti onu / Anası da yok, babası da yok / Diri olan birisinden / Çocukları oldu

00:28:00 Şîs Aleyhisselâm / İhtirâ’ sıfatı / İnşâ sıfatı / Parmak izleri birbirine benzemiyor / Her insanın kendine özel / Tür bakımından konuştuğumuz zaman

00:29:00 Yaratılmışlar içerisinde / İnşâ tecellî ediyor / Babaları Cân / Nûn şeddeli / Uğurcan değil J / Şekil vermesi / Sen kuş şekli / Hammaddesi

00:30:00 Sûret, şekil veriyor / Çamur şekil alıyor / Allah rûh veriyor / Halk: Şekil verme / Allâh’a nisbet edilirse / Hepsinin farkı var / Fiillerinin benzeri fiiller yok

00:31:00 Yokluktan sona / Kudret sıfatını tecellî ettirerek / Burada hiçbir şey boş değil / Bizzât kendisi yapıyor / O sıfatlarıyla

00:32:00 Mîsalsiz, benzersiz / Hiçbir şeye bakmadan / İhtirâ’ sıfatı / Vâr etti / Allah’tan gayri her şey / Yardımcı / Desteçisi de yok

00:33:00 Onu ona havâle, bunu buna nevâle / Her şeyi yaratmıştır / Yok olduğu da düşünülebilir / Yokluk tarafını devre dışı bırakıp

00:34:00 Kendi irâdesi ile iş yapan / Geldiğin bir noktada / Başı da yok, başlangıcı da yok / Varlık sahâsına kim çıkardı? / Yaratıcı olamıyor / Varlığından

00:35:00 Başlangıcından / Uzun bir zaman geçti

00:36:00 Herkeste böyle oldu / Şevvâl’den bu yana / Ondan geri gidiyorsun / Yediği gıdaların / Elli sene evvel

00:37:00 Adını bilen var mıydı? / Zekeriyâ Aleyhisselâm / Çocuğu olmadı diye / Oğlan çocuk / Dünyâda adaşını yaratmadık / Yahyâ ismi takıldı

00:38:00 Yaşlıyım diyor / Kocakarı, ihtiyâr oldu / Benim nasıl çocuğum olacak diyor / Sonradan şunu soruyor / Bunun emâreleri nedir? / Şaşılacak ne var / Sen hiçbir şey değildin

00:39:00 Hanımın kısır olsa ne olur / Buradan ne anlaşılıyor? / Vâr olmayan şeyler / Bir şey değildin demek / Yarattım dediği noktada / Âyet bu şimdi / Şey mevcûda derler

00:40:00 Varlık sahâsında ne varsa / Bana kadar gelir miydi bu nesil / Ehli Sünnet’in mezhebi budur / İbnü Teymiyye / Hammaddesi kadîmdir diyorlar

00:41:00 Maddenin aslı kadîmdir -hâşâ- / Bu kürsü bu şekilde değildi ama / Ondan evvel tarla da odunu vardı / O da olmadan evvel

00:42:00 Maddenin aslı ezelî ve kadîm değildir / Yoktan vâr etti / Allâh-u Te’âlâ’dan başka hiçbir şey kadîm ve ezelî olamaz / Gazdan evvel cazdı

00:43:00 O maddenin aslı / Yaratılan her şeyin aslı / Bir yere kadar gidebilir / Gökleri yaratmaya yöneldi / Havaya, gaza / Boşluğa / Bunlar da Allah’la berâber

00:44:00 Ondan geri / Son vermiyorsun / Şirk işte / İbnü Teymiyye’ler de bu sıkıntı var / Hadîslere inandığını söylüyor / Sonradan olan da

00:45:00 O da ona muhtâc demek / Ezel ne demek? / Ne kadar geri gidersen / Gittiğin kadar git / Bir noktadan sonra / Allah’tan başka / Onlar Ondan ayrılmaz / İhdâs: Sonradan vâr etti

00:46:00 Ezelden sonrasında / Burada tartışmalar var / Su mu önce yaratıldı? / Hep nisbî, göreceli / Hiçbiri ezelde değil / Ezelden sonra

00:47:00 Mîlâdî takvim / Yaratmasa ne eksikliği olurdu? / Amerika hiç olmasaydı / Kudretini izhâr etmek için

00:48:00 Ben nasıl bir Allâh’ım / Sineği kaçıramıyorsunuz / Kara sinek / Kudretini göstermek için / İrâdesinden geçmiş olanı / Nereden anlıyoruz? / Yaratıldığına göre

00:49:00 Neleri yaratmayı murâd ettiyse / Cübbesiz olarak J / Şu vakitte / Tatbîk sahâsına çıkıyor / Sâbit oldu / Allah ezelde kelimeler buyurdu

00:50:00 Bütün tasavvuf ehli / Ben gizli bir hazîne idim / Mahlûkâtı yarattım / Kelimeleri işte bu / Meydana çıkacak / Gerçekleştirmek için

00:51:00 Ezelde sâbit olan / Tatbîk alanına çıkartmak / Kullarını yaratmadı / İhtiyâcı olduğu için mi? / Kullara ihtiyâcından ve hâcetinden dolayı değil

00:52:00 Sebebi ne? / Her şeyin illeti yaratılmış olmasıdır / Niçin yaratıldığına sebep sorulmaz / Ezelde geçen karar / Bildiği bir şeyin meydana gelmemesi

00:53:00 “Niye yaratıldı” diye sorma / Şu anda vâr olmanın sebebi / Ulaşabileceğin tek nokta / Varsın ya / Yedi kat göklerde de

00:54:00 İnsanları, cinleri ancak kulluk etsinler diye / O yazı da varsan / Ezelde yaratılmış olarak bilinmen

00:55:00 Allah ezelde mevcût iken / Ben onlara kendimi tanıttım / Duâ / Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım / Yapılan ibâdet / İsim ve sıfatlarıyla

00:56:00 Mâlik olsunlar / Kölem olsunlar / Kemâl aramaktan münezzeh / Bu kadar âlemleri / Onlara muhtâc olduğundan değil / Onlar benden kazansınlar diye

00:57:00 Onları çalıştırmak / Kâr etmek için yaratmadım / Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • Lokman bulut
    08 Mart 2021 03:43
    esselamu aleyküm hocam biz şimdi Cennet Allah CC görücex diyorsunuz cuma günleri nasipse ama tamamen anlamicaz ki. görmek demek tamamen insanlar anlayamaz göremezlerde sizin hani inşaAllah aranızı cem etmek istedim anlatamadım ama Rabbim merhametine sığınarak En doğrusunu ŞÜPHESİZ EN MÜKEMMEL ALLAH CC BİLİR SELAMETLE KALIN.
YORUM YAZ