MENÜ

Kavâidü'l Akâid Dersi 33. Bölüm

Cübbeli Ahmet Hoca ile Kavâidü'l Akâid Dersi 33. Bölüm 2 Eylül 2020

00:00:30 Dersimizde kaldığımız yerden, Kavâ’idü’l-Akâid kitabından

00:01:00 Dersin ibâresi / Üç paragraf okuyabilirsek / Kıyas olunmaz

00:02:00 Enûşerivân diye geçiyor / Adam mecûsî / Adâlet başka bir şey

00:03:00 Kul hakkı yer / Kamu malını irtikâb eder / Dinsiz, îmansız / Adâletli olabilir / Müslümanlardan zâlim / Hepimiz mahlûk / Kadîm değiliz / Ancak Onun Zât-ı Pâk-i Sübhâniyesi

00:04:00 Ben emrolundum / Sizin aranızda / Bütün peygamberlerine bu emri vermiş / Ey Dâvûd! / Sa’d Sûresi’nde / Biz seni yeryüzünde halîfe yaptık / Cennette görüşecek

00:05:00 İmtihan ğayble ilgili / Allah adına hüküm vermeye yetkili / Şu helaldir / Bu şekilde öğretiyor onlara / Hak ile hükmet / Bizim gibi / Peygamberlik söz konusu olabilir mi?

00:06:00 ‘Ismet sıfatı / Adâletsizlik yanlışlık / Partilim diye / Ehliyet ve liyâkat / Evvel başvuru yapanı

00:07:00 Alıyorsun, işe koyuyorsun / Tercih sebebi hakkânî değil / Allah yolundan saptırır / Hesap günü var / Cenâze haberi alıyoruz / Korona

00:08:00 Eceli gelen durmaz / Ölümün artışını görünce / Adâleti terk eden / Şiddetli azap vardır / Paramparça olurum / Kemik bile kalmamış / Dirilteceğim buyuruyor / Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak

00:09:00 Böyle bir gün var / Bu zulümler pâyidâr olur mu? / Takvâya en yakın olan / Bir kavme buğzedebilirsiniz

00:10:00 Nefret taşımanız onlar hakkında sizi adaletsizlik yapmaya / Umre yaptırmadılar / Müşrikler evlerinden çıkarttılar / Birkaç bir şey alan aldı / Ebû Cehiller

00:11:00 Übey b. Halefler / Onlar sizi Mescid-i Haram’dan / Kur’an bu / Adâlet başka nerede aranır? / Âdil-i Mutlak / İslam bize adâleti emrediyor

00:12:00 Haksızlık yapmayı / Peygamberler adaletlidir / Teheccüt namazı kılmakla / Velî kul olmak için / Karıncaya eziyet etmez / Cennetlerde nimetlerde

00:13:00 Haramlardan sakınmak / Zulüm / Allâh’ın dostları hep adâletli olmuşlar / Nasrânîdir / İyi ahlaklı olabilir / Müslüman olup da adâletsiz olanlar da var / Her ne yapıyorsa / Mülk kimin?

00:14:00 Seni kim yarattı? / Seni yaratan olduktan sonra / Zulmün târifi ne? / Öküz yan gelmiş yatmış / Yatan öküzün samanı olmaz / Sâdece yemimi ver

00:15:00 Ahırın sâhibi ne yiyecek? / Bu işler ayrı / Allâh-u Te’âlâ zerre kadar / Kimyâhâne’ye / Ancak zor görürsün / Allah kullara zulmü de irâde etmez / Zulümden münezzeh

00:16:00 Zulüm âcizlik göstergesidir / İşkenceden zevk alanın / Ben kullarıma azıcık bile zerre kadar zulmetmem / Allâh-u Te’âlâ’nın adâletini doğru anlamak lâzım

00:17:00 Allâh-u Te’âlâ’nın bâzı yaptığı işleri anlayamıyoruz / Ne olacağını bilmiyorsun? / Sonra hep pişmân olduk / Paralarımız vardı / On liralık gümüş alsaydı

00:18:00 Gaybı bilseydim malı çoğaltırdım / Kiminin cenâzesi çıktı / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem, Allâh-u Te’âlâ’nın bildirmesiyle biliyordu / Rüyâda Müslümana da bildirir

00:19:00 Anlasa Yûsuf Aleyhisselâm’ı hapisten mi çıkaracak / Onu da bildi he / Yedi sene kıtlık olacak / Rüyâ, Melik’e gösterildi / Kâfire de bir rüyâ gösterebilir / Bunlar olmuştur

00:20:00 Bir insan kafayı bir şeye çok takarsa / Velî olursa / Rüyâda sâdık rüyâ olması için / Bir adım ötesinde ne var? Bilmiyorsun / Ben sana zulmetmem / Sen öyle zannet

00:21:00 Sabredenlere hesapsız verecek / Adama mayıs yağmuru gibi yağmış / Râzıyım Allâhım senden / Sonsuz cennet / Köşkteki de ölüyor / Bittikten sonra

00:22:00 Dökün başlarından buyuruyor / Keşke daha fazla belâlar görseydik de / Narkozluyken / Sonra biraz acı çekiyorsun / O anda seni kesip doğruyorlar / Makas dediğin işte

00:23:00 Burada sevâbımız çok olsaydı / Onu anlamıyor ki / Sana imtihan için / Kafanı çalıştır / Belâ istenmez / Bir şey de geldiği zaman / Feleğe sövme / Yaratan ancak Allâh

00:24:00 En sevdiği dostlarına neler yapmış / Benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi / Bu adam evliyâ olsaydı / Dînine, îmânına belâ gelirse

00:25:00 Dünyâ zâten gitti gidiyor / Bunu hazmetmek lâzım / Arkasında aslan yatıyor / Altı yüz yedi yüz sene evvelki bir zât / Necmü’l-mühtedi kitabı

00:26:00 Fiber miber yok / Gecenin karanlığında / Mısır tarafında / İskenderiye tarafı / Kurtulan arkadaşı / Devamlı Kur’an okuyor / Elinde dümen yok, fren yok

00:27:00 Boğulmak üzere / Nasılsın diye bağırmış / Balıklar ayağımı yiyor demiş / Köpek balığı

00:28:00 Gemi battı falan / Allâme-i cihân / Zulüm müdür? / Anan baban sana bunu revâ görür mü? / Senin hakkında hayırlısı bu

00:29:00 Ebû Türâb en-Nahşebî / Ebû Yezîd el-Bistâmî / Altı ay evvel geçtim, yine böyle duruyordu

00:30:00 Aslanlara parçalattı / Çürüyenler var, çürümeyenler var / Peygamberlerde çürüyen yok / Allah toprağa peygamberlerin bedenini haram kıldı / Hacı Sâlih Efendi

00:31:00 Bizi de âhiret kardeşi etmişti / Fenâfillâh makâmına erişenler çürürler / Belânın en şiddetlisi

00:32:00 Şeşi beşlik etmeyin / İbâdeti de yetmiyorsa / Düşmanların sorunu var / Eyyûb Aleyhisselâm’ın ne günahı var

00:33:00 Ne güzel kul diyor / Bilmez mi ki bulsun / Senin benim gibi mi? / Biz onu bildiğimiz gibi bulduk / Başına ne gelirse gelsin / Anası vursa / Yine gidiyor anasının koynuna / Beni mi buldu der mi? / Allâh-u Te’âlâ kendi mülkünde tasarruf ediyor

00:34:00 Aslanların karnından diriltecek / O aslan ölmüş / Toprak onların neresini / Bildik diyor Kur’an / Bir balık leşi sâhile vurmuş / Kuşlar havadan iniş yapıyor

00:35:00 Su çekilince / Karadaki vahşî hayvanlar / Parçalarını kim yemiş, bildik / Bir Levh-i Mahfûz var / Böyle bir sonsuz ilim

00:36:00 Ebû Türâb en-Nahşebî / Mevlâ böyle işler yapar / Firavun’un cesedini sağlam çıkardı / İngiltere / Cesedini / Zekeriya Aleyhisselâm / Yahyâ Aleyhisselâm

00:37:00 Karının keyfine / Zâten hiç evlenmemiştir / Canı hiç kadın çekmemiştir / Yahyâ’nın başını istiyorum / Bir karının keyfi için / Başı, Şam’da Emevî Câmiinde / Sayda, tepede

00:38:00 Bu kadar gavur varken / Böyle zındıklar varken / Müslümanların başına belâ olmuşlar / Komünist yöneticiler / Keyfinde yiyen içen var / Ateşini kızdırıyor / Dostuna makam atlatıyor

00:39:00 Yaratılanların yaptığı adâletle / Bir çocuğum / Bana emeği geçen / Yakınımdan, uzağımdan geçmeyen / Kafayı yemiş derler / İnsanlar arasındaki durum budur

00:40:00 Bu kadar velîleri / Saraylarda keyif sürdürüyor / Allâhımızın adâleti / Biz şimdi fiiller bahsindeyiz / Vesvese ayrı bir şey / Dikkat edelim / Bir adada devamlı ibâdet ediyordu / Sıralı ibâdet ediyordu

00:41:00 Toprağı müsâit değil / Oranın halkı kıtlık kuraklık çekiyor / Etraf zâten tuzlu su / Balıklara ne faydaları var / Sedefler inciler / Sadef ağzını açıyor / Benim hiç değil / Böyle bir şey düşündü

00:42:00 Ona söyle ki: “Makâmında azledildi” / Bürokrasiden azledilmeye benzemez / Başka kapı yok

00:43:00 Makamlarım da gitti / Şehre gidelim berâber / Boynuma da köpek tasması tak / Bütün pazarlarda / En büyük evliyâ biliyorlar

00:44:00 Nereden düşeceğiz / Belki de seni dövmeye kalkarlar / Allâh’ın işine karışanın cezâsı budur / Bende orta halli bir zâtım / Pazarın ortasına geldiler / İki elini yere indirip de

00:45:00 Biz kulumuzun kendini / Makâmına iâde ettik / Yine adaya geçti

00:46:00 Çoluk çocuğuna nafaka götürecek / Aşîret ağaları / Allah oraya kuraklık veriyorsa / Gaybı bilmeyen / Senin benim gibi cühelâ / Yorum yapabilme / Allâh-u Te’âlâ zulüm yapmaz

00:47:00 Peygambere veriyor işte / Her insan günah işlemek zorunda mı? / Peygamber işleyemez / Nice günahsız velî var / Günahkâr birine sevap verir mi?

00:48:00 Ölüyordu köpek / O kadın / Köpeği suvardı / Fark şurada / Fâhişe kadın meselesinde / Yaptığı bir iyilik var

00:49:00 İsyankâra sevap vermesi / Günahından da tövbe etmemiş / Hacı, hoca, hafız

00:50:00 Kimse bilmiyor ne olacağını / İdrar sıçratıyor / Ömer Nesefî Akâidi / Kabir azâbı / İdrar sıçratmayın üzerinize

00:51:00 Mu’tezile kafasızlarının düştüğü / Zina edeni / Lütuf yapıyor / Zulüm söz konusu mu? / En adâletli birisinden

00:52:00 Tasarruf da bulunur / Başkasının mülkünde / Hanım senin eşindir / Ev bile senin mülkün değil / Bahçedeki hayvanlar / Bütün haşerât yansın / İzin vermediği bir şey yapamazsın

00:53:00 Bu senin tapulu malın değil / Mülküm dediğini bile istimlâk ediyor / En adâletli olduğu düşünülebilen birinin bile / Benim elim benim mülküm değil / Faydalanayım diye vermiş

00:54:00 Gözler, kulaklar verdim size / Bu iyiliği yaptım sana / Baltayı, odun kes / Benim mülküm değil mi? / Elinde bir tasarruf yapamazsın

00:55:00 Benim yarattığım / Fıtratı değiştiremezsin / Gece uyku verimsiz olursa / Nefes alman için orada bir operasyon gerekli / Senin çenen değil

00:56:00 İstediğini köse yapıyor / Ustura vurmayacaksın / Yolacaksın diyor / Kasıklarını ustura ile alacaksın / Koltuk altını ağda ile alacaksın

00:57:00 Her tarafını eşit yapacaksın / Oraya ustura vuracaksın / Çenendekine dokunmayacaksın / Sen mi yarattın?

00:58:00 Kendi bedeninde / Komşunun bahçesi / Komşunun kümesindeki tavuk / Sen o tavuğu yakabilir misin?

00:59:00 Kesersen usulü var / İntifa hakkı, mülkiyet hakkı değil / Allah kullarını yakacak mı? / En büyük gavuru yakaladın / Allâh’ın azâbı ile / Yakmak Allâh’a âit

01:00:00 Mülk Allâh’ın / Sen ne kadar adaletliyim sansam

01:01:00 Allah’tan başkasının yarattığı bir şeyle / Bana hamdederken / Çocuk edinmemiştir

01:02:00 Mülkiyet / Emlâk / Senin tapulu malına / Allah nasîb ederse / Gerçek sahiplik bakımından / Yaratmakta ortağı yok

01:03:00 Yaratmak da yönetmek de ona âit / Allâh’ın mülkünde tasarruf ediyorsun

01:04:00 Herkese karşı adâleti öyle temin edersin

01:05:00 Bugün yine on on beş kelime okuduk / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhamme1

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ