MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 46. Bölüm

00:00:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ölümden sonra gerçekleşecek

00:01:00 Müslüman sayılmaz diye / İmam Gazâlî / İki meleğin sorgu suâl yapacağı

00:02:00 Mîzân / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ölümden sonra

00:03:00 Sırat / Geri ki dersten / Hiçbir kulun îmânı kabul olunmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem nelerin / Bunlara inanana kadar

00:04:00 Mahşere çıkıştan sonra

00:05:00

00:06:00 Rabbin buna kesin karar verdi / Bu âyeti nasıl anlayacaksın / Sırat Köprüsü nerenin üstüne kuruluyor / Kimisi rüzgar gibi / Âyetle sâbit

00:07:00 Sırat Köprüsünden tökezlenip düşecekler / İcmâ-i ümmet var

00:08:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonraki / Kaç kişi var / Doçentlikleri, profesörlükleri

00:09:00 Bir mesele de İmam Âzam Efendimiz / İbrâhîm en-Neha’î / Dünyânın sonunda gelen / Solda sıfır bile değil

00:10:00 İcmâ-i ümmet sâbittir / İnkâr eden Müslüman olamaz / Sırat nedir? / Uzatılmıştır / Denizdir, deredir

00:11:00 Cennete gidecek olanların / Ona uğramadan kimsenin cennete gidemeyeceğini / Meryem Sûresi / Kim inkâr edebilir

00:12:00 İbnü Hâcib / Meryem Sûresi’nin âyeti / Cehenneme uğramadan / Rabbin söz verdi / Sonra takvâ sâhiplerini / Cehenneme uğruyor ama

00:13:00 Kul hakkına girmeye zulüm diyoruz / Âyet ve hadîse / Zayıf rivâyetlerle bile / Adamın îmânı

00:14:00 Bâzen de işâret olur / Ona inanmadan / Bu peygamber Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Hiddetlendi

00:15:00 Usturanın / Kılıç / Kör olur / En keskin kılıçtan

00:16:00 Tüyden, kıldan daha ince / Bunu kocakarı lafı zannetmeyin / En sahih kitap / Sen de zannediyorsun ki

00:17:00 Allâh-u Te’âlâ geçirirse geçer / Cambaz / Hokkabaz / Ateş potası / İp

00:18:00 İki ayak / Ben zâten düz yolda / Devamlı sendeleme / Sağlıklı bir adam / O kadar yüksekte / Geçen var mı? Var / Ancak mûcize

00:19:00 Mümkin görülecek şeylerden değil / Geçen varsa / Allâh-u Te’âlâ kuvvet güç yaratmadan / Yarın Sırat Köprüsünde

00:20:00 Cehennemin üstüne konulur / Usturanın keskinliği gibi / Selmân hadîsinde / O zaman melekler / Onlar bu işleri / Bu köprünün üzerinden

00:21:00 Yarattığım mahlûkâtımdan / Ne büyük Allah’sın / Biz sana hak ettiğin şekilde ibâdet edemedik / Gece gündüz / Erkeklik yok / Gevşeme yok

00:22:00 Biz ne demeliyiz / Bir Yâsîn okusa / İmam Âzam zannedecek / Namazdan önce sonra / Beş vakit namaz / Bu kıldığı için / Muvaffak olamadık diyorlar

00:23:00 Müslim zâten kendi kitap da / Sırat Köprüsü / Altı cehennem / Îmân eden sâlih kullar onun üzerinden geçerler / Kelimelerin de

00:24:00 Göz açıp kapayıncaya kadar ki zaman da / Bin sene çıkışı var / Üç bin sene / Üzerinde / Yedi tâne karakol var / Tutuklandı / Vakfe: Durmak

00:25:00 Orada durduruluyor / Almanya’dan gelen / Çok uzak değil / Birkaç kere de gittim / Hayattaysa / Oradaki sohbette / Tenbîhü’l-ğâfilîn / Onu izlemeniz lâzım

00:26:00 Genel konular / Oradaki duraklama da / Mutlaka namazdan sorulacak / Bin sene / Bir durakta / İyiliği emretmek / Neme lâzımcılık mı ettin / En zayıf olduğumuz nokta / Yedi bin sene eder yedi durakta

00:27:00 Sâlih amel işleyen / Kimisi şimşek çakması kadar / Hocaefendilerin duâlarında / Bir çaktığı zaman / Bakılamıyor / Hızlı alıyor yâni / Geçmiş Sırat’ı

00:28:00 Sen bize Kur’an’da / Biz cennetin kapısına geldik / Siz de üstünden geçtiniz / Ey Mümin! Çabuk geç! / Transit

00:29:00 Kimisi şimşek gibi / Kimisi rüzgar gibi / Kuş gibi / Rüzgar kuştan hızlı gider / Göz açıp kapamak

00:30:00 At tabî kuştan daha yavaş / Nenem karı gibi giden / Kaliteli bir atın üzerinde değil de / Atla gidenden daha yavaş giderler / Göz açıp kapamaktan

00:31:00 Oradan ileri getirdi / Selâmete çıkarılacak / Köprüden geçerken / Sünnet olarak okunması gereken / Köprüden geçerken okunacak duâ / Çelik halat kesilir

00:32:00 Ayağın yere bassa ne olur / Ey Allah! Beni selâmete çıkar / Orada duâ para etmiyor / Selâmete çıkarılmış / Biraz yıpratılmış / Torna tesviye

00:33:00 Ateşten çengelleri var / Haramlardan sakındıysan / Geçiyorsun gidiyorsun / Ona çengel takılmaz / Kim seni yaya bıraktı / Niye şimşek gibi cennete gidemedin

00:34:00 Kim geri bıraktı seni / Kurban vâcib / Keseceğiniz kurbanları büyük seçin / Sırat Köprüsünden geçişte / Sâlih ameldir

00:35:00 Binek bulamıyorsun / Amelin geri bıraktı seni / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurdu / Bir adamın ameli / Süratle onu / Gümbürtü cehennem / Tırmalananlar olacak / Çengelden aşağı

00:36:00 Kimisi rol yapar / Hakîkaten / Polis gelene kadar / Şartlarını yerine getirtmek isteyenler / Köprüden geçerken / Köprünün korkuluklarına asılmış / Bir saat iki saat

00:37:00 Tırmalanmalar var / Seni çekerse / Bir yerlerini de / O tehlikeden sonra / Amellerinde / Cehenneme girmeden / Oradan kurtarılır / Ne lüzum var / Altın cehennem / Bütün vücudun kömür olsa

00:38:00 Zâten ibâdeti hak ediyor / Haram ay geliyor / Yarın değil / Receb-i Şerîf’in ilk gecesi / Günahlarda katlanıyor / Sen ne diyorsun / Hendek

00:39:00 Yerle gök arası kadar / Cumartesi günü / İki gece üç geceye kim kala

00:40:00 Dinleyin, dinletin / Onlarla da / Teşvik ediliyor / Hangi mal kâr eder / Sen de âhiret tarlası / Burada ekeceksin

00:41:00 Burada tedârik / Mal temin eden adam / Konserve midir / Seralar çıktı / Mevsiminde olan gibi olur mu / Evde un yok / Tedârikli olacaksın / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in huzûrunda / Öldükten sonra

00:42:00 Mükelleflik bitiyor / Sevgililer günü / Noel / Farz namaz kaçtı / Haramlar diz boyu / Salı bırakılsan / Köprüden aşağı

00:43:00 Durum budur / Kimisi şimşek gibi geçecek / Emirleri tutanlar / Kimisi tökezlenecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de murâkıp / Sırat’ın üzerinde / Bâzı kalkabiliyor / Kıçının üstüne / Oturuyor yerine

00:44:00 Bana okuduğu salevâtları geldi / Onu elinden tuttu / Cennete geçirdi / Amelin seni geri bırakır / Amelin de varsa / Namaz gibi / Sadaka gibi / On beşinci gecesini ihyâ gibi / Gündüzlerinin orucu gibi

00:45:00 Senin elinden tutar / Seni ayağa kaldırıp / Bütün mesele amele teallük ediyor / Mustafa İSLAMOĞLU / Hadîs-i şerifte Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sana / Öyle bir şey yokta / Bunların hepsi

00:46:00 Buralara neşrettiler / Hüseyin ATAY / Hezeyanları savurdular / Cambaz ipin üstüne / Demek ki olabiliyor / Kâfir nasıl yüzünün üstüne yürütülecek?

00:47:00 Mahşere çıktıklarında cehenneme doğru / Yüzlerinin üstüne basarak / Kur’an söylüyor bunları / Son durak cehennem / Başka âyetlerde var / Burada Mahşer’e haşırdan bahsediyor

00:48:00 Sakar’ın dokunmasını tadın bakalım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e bu sorulunca / Cehennemde de yüzünün üstünde yürütmeye kâdirdir / Dünyâda ayaklarının üstünde / Ne alakası var

00:49:00 Anlamayacağımız dilden konuşurlar mı? / Âhirette de yüzünün üstüne / Bunlar senin için sorun teşkîl etmez / Tam bağlı olan / Felsefeci adamlarla takılıp

00:50:00 Sırat Köprüsünde bin sene çıkış var / Bin sene inişe geçiliyor / Yedi tâne tevkîf karakolu var / İki tarafında da çengeller var / Onu çekiyor, doğru cehenneme

00:51:00 Herkesin geçiş süreleri farklı / Dünyâdaki sâlih amelleri / ne kadar ameli gevşek / O kadar yavaş gidebiliyor / Peygamberler bile o noktada duruyorlar

00:52:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem müstesnâ / Peygamberlerin bile duâsı / Ama Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem unutmuyor / Havz-ı Kevser’in başına gel / Mîzân’ın başına gel / Ne kadar açık adres istiyorlar

00:53:00 Bu üç noktayı şaşmam / Ama arama noktaları için / İçireyim diye / Fazla getireyim diye / Salevât okumanın bereketi / Geçemeyen varsa geçireyim diye

00:54:00 Kâfirlerin / Kızak gibi kayar / Allâh-u Te’âlâ’nın hükmüyle / Kimin ayağını kaydırıyorsa / Düşürür

00:55:00 Cehenneme düşürür / Ateşe atar yâni / Onlar ebedî olarak atılır / Çok bozuk adam yâni / Cehenneme muvakkat olarak / Onun ki günahının cezâsını / Müslümanlardan da cehenneme düşecek / Sırat’tan düşerek giriyor

00:56:00 Sâbit olur / Müminlerin ayakları ise / Selâmete erenler / Sevâbı fazla gelenler / Onla hak ettiler de / Amelle kimse

00:57:00 Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz / Kimsenin ameli / Allâh-u Te’âlâ’nın fazlı ile / Onların ayakları / Kimisi de koşarak

00:58:00 Yürüyerek / Sürünerek / Şimşek gibi / O yaya yürüyor / Kıldan ince, kılıçtan keskin / Cehenneme de düşmediği için

00:59:00 Amellerinin farklarına göre / İlk gecesinin namazlarını kılsan / Nur nereden kazanılıyor / Tahrîm Sûresi / Biz bu nûru Mahşer’de bulmadık

01:00:00 Diğer gecelerin ihyâsından / Farzları vâcibleri konuşmuyoruz / Sen şimdi buradan / Ayva var, nar var, yarı yarıya kâr var demedik / Arapça’da nar rummân demek

01:01:00 Ateş götürdün / Amelin yok / Sürüne sürüne de olsa / Amelinin nûruna göre genişliyor / Nûrunun yaygınlığına bakıyor / Sâlih amellerle gidersen / Sırat, yol genişliyor

01:02:00 Mahşer’de öyle adamlar olacak / Güneş çok parlak / Kimisi ona göre / İkinci gece üçüncü gece bir mi? / Kaç volta göre değişiyor / Azala azala

01:03:00 Gaz lambası gibi / Ampul / Mum kadar / Amelinden dolayı / Ancak ayağının önünü görüyor / Ayağının ucunu gören yürüyor / Ekin tarlamızda / Kalan ömrümüzde

01:04:00 Ne olur tevbeye müsâraat edelim / Sağlamlaştıralım / Karıştırmaması mümkün değil / Sonra amel / Cumartesi sohbeti dinleyelim / Hepsini anlattık / Hazır ders / Ondan sonra

01:05:00 Bütün şefaat onda / Hamd Sancağı benim elimde buyuruyor / Çıkan netice: Mutlaka hazırlanmamız gerekiyor / Şimşek gibi de geçiyor / Dünyâda amelinin nûru zayıf olan

01:06:00 Sürülecek, götürülecekler / Karar kılmak / oradan oraya / Ben oradan oraya değil / Fâtih’e gelmişim / Çarşamba’da duruyorum / Ebedî durmayacaksın ki

01:07:00 Ondan sonra da / Esas karargâh / Arası yok / Ebedî

01:08:00 Böylece cennete yerleşecekler / Direk cennete gitse / Ne lüzum vardı / Kâfirleri de sokacak oraya / Sâlih müminleri de sokacak / Takvâ sâhiplerini kurtaracağız

01:09:00 Kul haklarıyla gidenlerin işi zor / Müminlerin kurtulduğunu / İş burada düzelecek / Anadan babadan / Onun zevki başka olur / Çoluk çocukla sofrada bir çay içsem

01:10:00 Nezârette kalmamış bir adam / Farklı bir tadım oluyor orada / Tutuklamalar / Amelin çok düzgün / Varsa yamuklukların / Kurtuluşun tadı başka oluyor

01:11:00 Bunların hepsini Müslüman kullarına da yaşatacağını / İki tâne Sırat var / Ufak tefek / Yine cennete giremiyor / Yetmiş peygamber kadar ameli olsa / Bunu da ilk mi duydunuz

01:12:00 İki Sırat var / Müminler Sırat’ı geçecekler / Yine tevkîf var / Bir köprünün üzerinde durdurulacaklar / Uğradı, geçtiler

01:13:00 Karşılıksız / Zerre kadar hak bırakmaz / Bir iğnesini / Kıymığını bile kopartmışsa / O hakları bağışlayacaklar / Bütün insanlık için / Cehennemin üstüne kurulan / Sırat’la Kantara

01:14:00 Oraya cehennemlik olan kimse gelemez / Cennetliklerin Köprüsü / Sırf cennetliklerin geçeceği / Birbirine bağışlayacaklar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor

01:15:00 Müminler ateşten kurtulurlar / Cennetle cehennem arasında / Kimin kimde hakkı varsa / Bâzılarının haklarına girmişlerdir / Süzdürüldüler / Zerre kadar kul hakkı

01:16:00 Onların cennete girmesine izin verilecek / Cennete de girdikleri / Dünyâda ne kadar çok biliyorsa / Dünyâdaki ikâmetgâhını / Kıtâl Sûresi

01:17:00 Cennetteki yerleri onlara tanıtacak / Duâ / Cennetteki yerini görmeden ölmez / Kabirde sıkılır mı?

01:18:00 İki köprüden bahsediliyor / Esâs karâr yurdu / Cennet tarafını seçin / Cennete sizi ulaştıracak / İlim meclisleri / Bu hususta i’tikâdın

01:19:00 Sohbet dinlemezsen / Nasıl yolunu bulacaksın / Benden de o kadar / Vesîle arayın / Kurtuluşumuza vesîle olacak / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed / Sohbetleri kaçırmayalım

01:20:00 Üye olmayı unutmayalım / Havz-ı Kevser / Haftaya çarşamba

 

KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin Emin İĞ
    11 Şubat 2021 08:32
    Allah cellecelalühü razı olsun güzel Hocam Annana babana sonsuz teşekkürler Rahmet Merhamet eylesin, mevlam seni ve seni Allah cellecelalühü rızası için sevenleri korusun tüm cihazlarda...
YORUM YAZ