MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 40. Bölüm

00:00:00 Kavâ’ıdü’l-‘Akâid dersinde / Allâh’ın rasûlü olmasıyla ilgili olarak

00:01:00 Muhammed, Allâh’ın rasûlüdür / Bana ne buyurduğundan / Hadîsleri kabûl etmiyorum / Böyle laflar söylediği zaman / Buna dâir / Mübârek

00:02:00 İmâm Ğazâlî / İmâm Zerrûk / İmâm Zebîdî / Sizlere mâlûmât arz edeceğiz / Çok önemli konular öğrenmiş oluruz / Onu beşerin efendisi yaptı

00:03:00 Îmânın tamamlanmasını / لا إله إلا الله / Bununla îman tamamlanmıyor

00:04:00 Geçen o TRT’deki diziyi / Dinlerarası diyalog zamânında çekilmiş / Olgunluk, mükemmellik / Yakın olmadığı sürece

00:05:00 Bunun yanına yaklaşmadıkça / Allâh’ın elçisi ve peygamberi / محمد رسول الله / Bu da kelime-i şehâdet diyoruz / Muhammed Allâh’ın rasûlüdür

00:06:00 Ben şâhitlik ederim ki / Kalpten tasdîk ederek söylerse / Kalben tasdik etmezse / Birinci cümlesine bağlamadı

00:07:00 İki kelime ile / Biri yetmiyor / Dolayısı ile / Tertîbe riâyet / Tevhîdle ilgili kısmı / Düzgün okumak lâzım / İlâh diye durmamak lâzım

00:08:00 Öbür türlü tehlike var / Lâ’da da açılacak / Dört elifi geçmemek lâzım / Medde zarar yok / Lahn olur

00:09:00 Gözlü he / İlâhe / Veyâ tenvin de konmaz / İlâh hiç yok mânâsına gelir / Bunları tabi / Arap dili uzmanı / İmâm Kisâî

00:10:00 Avamın yaptığı okuma yanışları / Lahn yapmamak lâzım / İllallâh / Sonu gözlü he / Bir insan bir kelime-i tevhidi / İlerisi aynı / Dersimize iyi çalışmamız lâzım

00:11:00 Bu kelimeyi dille ikrâr, kalple tasdîk ederse / Ben buna inanıyorum diyorsa / Ben Kur’ân’a inanmıyorum derse / Bunu inkâr ederse

00:12:00 Kelime-i şehâdeti okusa da / Bu Müslümandır diyemeyiz / Biz ikrârına / İslâmiyetin bir meselesiyle / İstihfâf

00:13:00 Kur’an’da geçen bir meseleyi inkâr eden / Tekfîr etmemek lâzım / İçki içmiş diye / Daha da büyük günahlar da sayabiliriz / Yaptığının haram olduğunu / Ehli Sünnet’e göre / İnsana kâfir dememek meselesi

00:14:00 İ’tikâd meselesi böyle değil / Sünneti toptan inkâr etti / Bu îtibarla / Mütevâtir değilse / Çok büyük vebâle girer / Ona da kâfir demiyoruz

00:15:00 Onlardan da misal gelecek / Kabir azâbına dâir / Buna mütevâtir deniyor

00:16:00 Bu kadar ulemânın yalanda birleşmeleri mümkün değil / Bu Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den kesinlikle duyulmuş / Kendi duymanla / Yalanda birleşmeleri

00:17:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bunu yaptıysa / Namazın beş vakit olduğunu / Beş kılmadı, kıldırmadı diyemez / Çok sahâbeden intikâl etmiş

00:18:00 Ben buna inanmıyorum dediğin zaman / Bundan dolayı sana kimse kâfir demez / Bu zâten şirk / Rasûlüm ne verdiyse alın / Onun buyurduklarının

00:19:00 Devâm ediyor cümlesine / Dağ taş değil de

00:20:00 Gerekli kıldı / Sen doğru söylüyorsun / Bu mealciler / İslamoğlu zihniyeti / Mustafa ÖZTÜRK / Kur’an Allâh’ın kelâmı değil diyorlar / Allah kelâmı değil diyor alenen

00:21:00 Hadîsler de Allah kelâmı / Rasûle itaat / Bu adamlar doğru anlamış / Bütün Kur’an / Rasûlüme de itaat edin diyor

00:22:00 Niye buyursun / Sahâbe bu şekilde

00:23:00 Biz Kur’ân’ı niye indirdik / Tefsîr’e muhtâc / Kılınış şeklini beyân etmemiş / Beyân etmemiş / Hâl böyleyken

00:24:00 Habîbini tasdîki ilzâm etti

00:25:00 Ne hususta o konular / Âhiret konusunda da / Hazreti Mehdî’nin zuhûru / Dünyânın sistemiyle alâkalı / Hesâbı cezâsı / Vitir namazı

00:26:00 Nice helaller / Genç kızları / Şunlar Kur’an’da yok / Sünnet olmak / İpek, altının haram olması / Din adamı olacaksın / Bizim delillerimiz

00:27:00 Kitap, Sünnet, İcmâ, Kıyâs / Salât, Arap lügatında / Abdestsiz de olur / Gönderildiği dönemden tut

00:28:00 Ne anlayacak / Hazreti Ömer / Arap edebiyatında zirve insanlar / Allah bildirmeden / Secdesi var

00:29:00 Bunu rukû’da / Bunu secdede / En azı kaç / Çok yapıp da / Üçten fazla mekrûh olur

00:30:00 Yedi kemik üzere secde edeceksin / Ayak kemikleri / Secdede ne okunuyor / Benden öğrenin buyurdu / Din mi kalır / Kaç lira olursa vermem gerekiyor

00:31:00 Dinsizliğin yolunu açmak için / Kur’ân’a tamâmen muhâlif bir söz / Kur’ân’a uymayı da Allah emrediyor / Nelerden haber verdi ise

00:32:00 Allâh-u Te’âlâ tarafından / Allah bizi mecbûr etti / Geçmiş ümmetlerle / ‘Uzeyr Aleyhisselâm / Mağaraya girdi üç arkadaş

00:33:00 Heyelân olmuş, kaya kapatmış / Herkes bir amelini söyledi / Çok özel

00:34:00 Bunları arz etmişler / Bunun gibi binlerce / Bunların hepsinde / Kaynaklar sahîh / İpekle altın / Saçına saç ekletmek / Peruk / Dişlerini yontturanlar

00:35:00 Zarûreti yokken / Bu hadîsi duyunca / Dört fıkıhçısından biri / İbnü Mes’ûd Radıyallâhu ‘Anh / Bunlara lânet varmış / Rasûlüllâh’dan işittim Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:36:00 O bir şey yapıyorsa / Lânet okuyabiliriz / Ben bütün Kur’ân’ı okudum / Kur’ân’ı doğru okuduysan

00:37:00 Sen duymadın mı? / O rasûl size ne verdiyse alın / İlmim yetmemiş dedi / Helal haramla

00:38:00 Kabir ziyâretini yasakladı / Hüküm aslı üzere bâkîdir / Allâh-u Te’âlâ bizlere / Onu tasdîk etmemizi / İleride olacak hâdiseler / Muhammed Zekeriyya el-Buhârî

00:39:00 Orta alâmetler bile bitti / Nasıl bildi o zaman / Yazıyı kontrol etsen

00:40:00 Buhârî’nin Târîhu’l-Kebîr’i / Yaşar Nuri / Nasıl Müslümansın

00:41:00 Hepsi çıkmış / Yirmi otuz ders yaptım / Bir bak, aklın şaşar / Nası çıkmış bunların hepsi / Mehmet GÖRMEZ

00:42:00 Sevdiği, seçtiği, peygamber yaptıkları müstesnâ / Rumlar / Âyete güvenerek / Güneş dürülecek / Kimisi çıkmış, kimisi çıkacak

00:43:00 Nu’aym b. Hammâd / Bütün alâmetler / Havalimanında / Üzerimde ihrâm / 1200 sene evvel yazmış o kitabı / Hepsi çıkıyor

00:44:00 Deccâl’den büyük fitne / Dört şeyden Allâh’a sığının

00:45:00 İmâm Tâvus / Namazını tekrâr kıldırdı / Din de yok mu bu şimdi / Şu anda bir adada / İstidrâc

00:46:00 Deccâl’in sekizinci bölümü / 20 Ararlık Pazar günü

00:47:00 Üye olun / İsteklerimiz yerine geliyor / Pislikler yapıyorlar / Bu adam hakâret ediyor

00:48:00 Kendi hakkımızda olan olaylarda / Sana îtibâr ediyor / Ana avrat sövüyorlar / Allah rızâsı için / İlim zâyî olmasın / Deccâl’in çıkması

00:49:00 Mütevâtir / Güneşin batıdan doğması / O gün îmân etse adam / O konuyu tam yapamamıştım / Önümüzdeki derslerde

00:50:00 Dâbbe’nin çıkması / Safâ tepesinin altından / İblis’in ölümü / İblis secdeye kapanacak / Tevbe edeeğim ümidi ile yaşıyor şimdi / Kıyâmete kadar yaşıyor o

00:51:00 Süre tanındı sana / Güneş batıdan doğunca / Haberiniz yok / Kendim de tevbe edecektim / Secdelerde kalacak

00:52:00 Dâbbe kelime olarak geçiyor / Hınzırları katledecek / Nüzûl-i Mesih / Mehdî hakkında

00:53:00 İnanmayan / Olmayan bir şeyden sığınır mı? / Allâh’a itaat ne ise / Hazreti Mehdî’nin zuhûr edeceği / İ’tikâd dersi

00:54:00 İmâm Keşmîrî risâle yazdı / ‘Alî el-Müttakî / Yüzlerce hadîs-i şerîf ve rivâyet

00:55:00 İmâmımız o gün bizden olacak / Mescid-i Aksâ’ya girince / Deccâl de onları muhâsara altına almış / Ondan sonraki namaz

00:56:00 O ruh mükellef / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Zuhrûf Sûresi / Ölmeden evvel mutlaka / Yahûdîler de Ehl-i Kitâb

00:57:00 Hepsi inanacak / Bu kadar âyet okuyorum sana / Yetmedi mi? / Hepsi hadîslerden

00:58:00 Mehmet GÖRMEZ / Çıkan gidenin haddi hesâbı yok / el-Mehdî diye var

00:59:00 Mehmet Âkif Bey’in programına / Mustafa ÖZTÜRK kim yâ / Kendi sesinden yayınladık / Velîd b. Muğîre

01:00:00 Dedikodunun beline vuran / Allah adama / Âyet bu âyet / Peygamber gazaplanınca / Habertük’e çıkmış / Linç edilmemeli / Çocuklara tefsir okutmasın dedik

01:01:00 Neyse emekli oldu, çıktı, gitti / Hakâret edilmesin / Kâfir denmesin / Memleket kimlere kalmıştı / Diyânet Reisi

01:02:00 Kur’an, Allâh kelâmıdır / Daha yeni emekli oldu / Hiç olmazsa doğruyu söylüyor / Ne yapacaktık / Memleket böyle / Hepsini kast etmiyorum

01:03:00 Ben size anlatıyordum / Kâfir denmeyecekse / Amelden dolayı / Kitaplarına îmân ettim diyorsun / Ne saçma bir şey yâ / İmâm-ı Âzam

01:04:00 Tenzîle inanan / Kendi okuyor / Kur’ân’ın Allah kelâmı / Kâfir sayılamaz / Bir de peygamber kattı karıştırdı diyor

01:05:00 Onlarca âyet / Bütün Kur’ân / Mahlûk değildir / Ahmed b. Hanbeller / Îmân meselesi / Ama adam / Senin de îtikâdın ortaya çıktı

01:06:00 Çünkü hem Mustafa ÖZTÜRK’ün bu beyânı / Adamın sesi var / Hem peygambere / Allah buyuruyor onu

01:07:00 Velîd b. Muğîre / Bu Muhammed benim hakkımda / Bu boş konuşmaz / O bile Allah kelâmı olduğuna inanmış / Baban şöyleydi, böyleydi / Herifin îtibârı sıfır oldu Mekke’de

01:08:00 Peygamber kızdı, kattı diyor / Mehmet GÖRMEZ / Senin îtikâdın bu / Efkâr-ı umûmiyye / Hüseyin Avni hocamız / Güzel bir konuşma yapmış

01:09:00 Şuurlanasınız / Haddini aşan / İçinin cızlaması / Âlûsî / Müfessirlerin sonuncusu / Allâme-i cihân

01:10:00 Ha Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ağzından / İnanmak farz / Peygamberlere / Sana bu kadar âyet hadîs getirdi

01:11:00 Kitapların metninde de var / Mehmet GÖRMEZ / Üç senedir / Bana iftirâ attı diyor / IŞİD çıktı diyor / IŞİD bu Mehdî hadislerini kullanmaya başladı

01:12:00 Bir de cübbeli diyerek orda da giydiriyor / Ben de fiten hadisleri sorunludur dedim / Mehdî’yi soruyor / Fiten hadisleri sorunludur diyorsun

01:13:00 Uydurma rivâyetler de var / Mâdem hadisçiyim diyor / Mevzû rivâyet / Bir toplantıdaydık / Yusuf KAPLAN / İhsan ŞENOCAK

01:14:00 Mevzû rivâyet de var

01:15:00 Hazreti Osman / Hazreti Hasen

01:16:00 İlim adamının lafı / Nasıl uydurma diyeceksin / “Fiten hadisleri sorunludur” diyerek / Diyerek bana şöyle yaptı, böyle yaptı

01:17:00 Siyah sancak, bilmem ne / Bağdâdî / Reddiye yaptım / Mehdî konusu geçmedi / Devletin başına geçer / Moritanya / Hiçbir şey anlamıyoruz yâni / Reddediyorsun

01:18:00 Diyorsun ki / Kendilerine kullanıyordu / Ben de dedim ki / Hazreti Mehdî’yi sordu / Senin îtikâdın sorunlu / Mâlesef / Ne kadar sevindik

01:19:00 Mezheplerden girdiler / Sahâbeyi sorguladılar / Bir kısmı da açıkça reddedemiyor / Bunu diyen Müslüman olabilir mi? / Bu şuuru taşıyabilmek

01:20:00 Kur’an’da bir âyet yetiyor / Bütün bunları haber veriyor / Ehli Sünnet îtikatları / O muhbir-i sâdıktır / Acve hurması

01:21:00 Berni hurması / Çörek otu ile ilgili / Âyetten farkı bu yâni / İnanması lâzım ama

01:22:00 Bitmiş o hüküm / Bir râvîden de gelse / Uydurma rivâyet / Patlıcan / Zemzem suyu / Ben ona âyet gibi inanırım / Dolayısı ile bu konulara dikkat edelim

01:23:00 Hüseyin Avni hoca / Mehmet GÖRMEZ / Bizim sitelere atılmış / Milleti alıştırıyorlar / Âmentü / Allah yok demek kaldı

01:24:00 Sıra oraya geldi / Biz hakâret edelim demiyoruz / İlim hakkım varsa üzerlerinde / Şahsiyetine yönelik / Mustafa ÖZTÜRK / Youtube kanalında

01:25:00 Benim dâvam / Beni izleyenleri de bu yola sevk edersem / Bâtıl zâil olsun diye / Yapmadım da / Keseceğiz, koyacağız

01:26:00 Yumurtladı / Argoya kaçıyor / Ben ondan bile özür dilemiş bir insanım / Allah bütün kullara

01:27:00 İmâm Zerrûk / Benim dediğim konuları söylüyor / İnanmak lâzım ama / Şu dersleri yapmamız hürmetine

01:28:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ