MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 42. Bölüm

00:00:00 Kavâ’ıdü’l-‘Akâid / İslâm’a göre îtikâd etmemiz gereken / İmâm Gazâlî / Mevlâ bize nasîb ediyor

00:01:00 Îtikad konularıyla ilgili / وأوله سؤال منكر ونكير / Nelerin ilki / Geçen hafta yapamadık

00:02:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Öldükten sonra / İnanmadıkça / Tümüne inanmamak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Müslüman olur mu?

00:03:00 Şu meseleye inanmıyorum / Ölümden öte gerçekleşecek hâdiseler / Bu meselelere inanmayanlar / Özellikle ölümden sonra neler yaşanacak / Bunlara inanmayanın / Bunların ilki

00:04:00 Keşfi açılır / Önüne melekler gelir / Ölümden biraz önceki / Ölümden sonrakilerin ilki ne? / Münker isimli meleğin sorgusudur / Münker ve Nekîr

00:05:00 İnkâr edilen / Tanınmamak / Korkunç görüntüleri var / Münker Nekîr’in sorgusu haktır

00:06:00 Damra b. Habîb Radıyallâhu ‘Anh / Ehli Sünnet / Üçüncü bir melek / İnanmak mecbûriyetinde değilsin / Hılyetü’l-evliyâ

00:07:00 İttifaklı olan bu / Bu sorgu suâl / O kadar korkunç bir sûrette / Kimse daha / Bunlar bana azâb etmez

00:08:00 Duâ / Yaratılışları ve sûretleri îtibâriyle / Neyi anlatıyoruz / Kendileri görünmeyecek değil

00:09:00 Dehşet veren bir manzaraya / Mehîbân: Heybet dolu / Gören onu saygı göstermemek edemezler

00:10:00 Dirildi mi? / Dünyâ hayâtındaki / Rûhun bedenden tamâmen ayrılması

00:11:00 Cesed sâhibi / Birkaç dakîka evvel / Ondan ayrılan rûh / Melekler onu / Soruyorlar / Bâzı rivâyetlerde çocuk da soruluyor

00:12:00 Dille telaffuz / Kalbindeki inancından / Îman sâhibi olup olmadığından / Elçilik vazîfesi ile / Bunu tasîk etti mi

00:13:00 Soruyorsanız; iyi adam / Mektup getiriyor / İçindekini okuyacaksın / İçeriğine inanmadıktan sonra aslâ affı yok

00:14:00 Senin rabbin kimdir / Senin dînin / Budistlik midir / Bir kafaya gitmişsin / Akid ne demek?

00:15:00 Onun inancını içine yerleştiriyorsun / Nebî: Haber veren / Nebe’: Haber

00:16:00 Bize Allah tarafından haber veren / Kendisine haber verilen / Sana bu haberleri veren / Elçin kim / Bu iki melek

00:17:00 İmtihân edici / Kabrin iki fitneleyicisi

00:18:00 Fitne: İmtihân demek / Kargaşa, fesâd / İlk imtihândır / İnsanı zora sokan / Ölümden sonra insanın başına gelecek / Öldükten sonra bayılacak hâlim yok

00:19:00 Düzeltme imkânı yok / Artık karşılığını görme / Buradan anlaşıldığı üzere / Fazîletli amellerde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i -hâşâ- yalancı düşürdüğü

00:20:00 Fıkıhta bile bâzen / O konuda başka bir hadîs bulunmadığı sürece / Buna böyle inanman lâzım / Îmânın kabûl edilmeyeceği / İnkârı câiz değildir

00:21:00 Îtikâd olarak Ehli Sünnet’ten çıkmış olur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bunu buyurduğu kesin / Kulağınla duysan gibi / Hazreti Ömer ne yapar seni / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sohbetine katıldın / Böyle bir durumda

00:22:00 Rasûlüm ne verdiyse / Ne buyurduysa vahiydir / Düşünülebilecek bir şey midir / Din bakımından ibâdetleri eksik / Erkeklerden eksiklikleri var

00:23:00 Bir kadın vardır, kırk erkekten akıllıdır / Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ / Koca sahâbe, müctehidler ona soruyordu / Allah kimini kiminden üstün kıldığı için

00:24:00 Beden gücü ister / Dünyâ geçimi ile mükellef tutulması / Aç kalmışlar, açık kalmışlar / Mecbur değil / Cüneyt ÖZDEMİR / Yel değirmeni diyoruz / İbrahim Hilmi Karslı

00:25:00 Şuanda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı / Kitapta sabit / Muhabbet esnasında / Cahiliyet döneminden kalma

00:26:00 Vahiynin dışında bir şey konuşmaz / Sahih hadis-i şerîf

00:27:00 Nasıl onu nakleder? / Burada dinle ilgili konuşuyor

00:28:00 Fıtrat itibariyle / Allâh-u Teâlâ kimini kiminden üstün etti

00:29:00 Bir tespit yapılıyor burada / Fertler konuya dâhil değil

00:30:00 İsmet korunmuşluk demek / Buyurduğu kesin

00:31:00 Sahih hadislerle sabit olan meselelerde inkârı caiz olmaz / Ben Müslüman’ın dediği için

00:32:00 Kâfirlere sorgu sual var mıdır?

00:33:00 Boşuna mı buyurdu bunu? / Sen canlı yayından nasıl izliyorsan

00:34:00 Habibini ona gösteriyor / Münafık veya şüpheci ise

00:35:00 Dil ile ikrar yetmez! / Peki ya Mümin?

00:36:00 Bize beyyinat getirir, hidayet getirdi / Biz de ona iman ettik tasdik ettik. / Onun dinine girdik

00:37:00 Üç kere Muhammed / Uyu / Yeni dâmâdın uykusu

00:38:00 Tatlı bir yorgunluk / Bir uyumuş / Âdem Aleyhisselâm’dan beri uyuyanlar / Hâlâ da bu uyku devâm ediyor

00:39:00 Şüphesiz inanan tasdîk eden / Buhâr ve Müslim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ağzından çıkanı kulağınla duymak / Sahâbe duydu / Kur’an okuduğunda / Ben şu bilgiyi veriyorum

00:40:00 Ebû Dâvûd ilk altı da / Sizi çok da ilgilendirmeyebilir / Edille-i Şer’ıyye

00:41:00 İcmâ’: Ümmetin âlimlerinin bir konuda / Fıkh-ı Ekber / Ahmed b. Hanbel / Dünyâ kadar / İmâm Âzam / On binlerce / Kabirdeki sorgu suâl haktır

00:42:00 İnanmayan Ehli Sünnet dairesinden dışta kalmıştır / O da nedir / Ölmüş kişi / Rûhu ona iâde ediliyor

00:43:00 İmâmu’l-Harameyn / İmâm Cüveynî / İmâm Gazâlî / Kalbindeki bir noktayı / Muhâkeme yapacak / Bir noktayı

00:44:00 Cevâb veren rûhtur / Ağzından sesli veriyor / Hayrettin KARAMAN / Kamerayı çekerler / Gişe rekorları kıracağın / Sahîh hadîs / Ölüleri dirilteceğine îmân etmişiz

00:45:00 İmâm Remlî’nin / Cumhûrun görüşü değildir / Bâzıları belden yukarısı diyen olmuştur / Sorulan suâle / Îmân esâsından olan

00:46:00 İbü Ebî Şeybe / Musannef / Ölünün ruhu iâde edilir / Kıyâs yapmaya lüzum yok / Rûhunun iâde edilmesi demek

00:47:00 Bizde bunu / Sorgu suâl ne zaman başlar? / Başı burada gömülü / İç organları / Bâzı uzuvları kokmasın diye / Bu gibi durumlar var

00:48:00 Onun defninden sonra / İbrâhîm Aleyhisselâm / Adam sâhilde ölmüş / Dalgayla geri çekiliyor / Yırtıcı hayvanlar var

00:49:00 Onlar da o arada / Bir daha dalga çekilince / Akbaba / Bu adamın bedenini kaç cüze bölündü / Sorgu suâli rûhuna yapılır

00:50:00 Boğuldu denizde / Defnedilemiyor / Balıklar yedi / Yangında ölmüş / Kül olmuş / Budistler / Cesedi yakan milletler var / Belki beni diriltmez

00:51:00 Öyle dese Müslüman olamaz / Allah’tan korkusuna / Sen ne akla hizmet ettin / Senden korktum / Sen doğru söylüyorsun / Götürün bunu cennete

00:52:00 Onlarla ilgili suâl / Ölür ölmez / Melekler onun rûhunu muhâtab alıyorlar / Kaşıkçı’ya ne yaptılar / Tandırda yaktılar / Ölür ölmez / Beden cevâb vermiyor ki

00:53:00 Benim ağzım mı konuşuyor / Esâs insân rûhtur / Kullandığı bir âlet edevât mesâbesindedir / Müslümanların / Yakma makma yok ki / Zâlimler onları yakarlar / Definden hemen sonra

00:54:00 Üstü kapandığı anda / Sorgu suâl başlar / Rûhu kendisine iâde edilir / Ölünün bir parçasına mı / İcmâ’ bozuluyor / Ölünün tümü diriltilir

00:55:00 Cereyan geldi mi rûhu onun gibi düşünün / Hepsine enerji geliyor / Bütün idrâkâtı ile / Ne sen anlayabilirsin

00:56:00 Cumhur ulemânın görüşü budur / Geriyi toparlayacak ki / Nereden geldim / Rabbinin kabrinde ona neler hazırladığını görür

00:57:00 Aklı yerinde olmasa / Münâfık zâten Müslüman sayılmaz / bu durumda demek ki suâl ne z aman oluyor / Ebû Dâvûd

00:58:00 İnanmak îcâb eder / Kardeşinizin günahını / Onun için istiğfâr edin / Allah’tan isteyin / Allah kalbini kaydırmasın / Orada da / Şu anda

00:59:00 Sorgu suâle tâbî tutuluyor / Hayrettin KARAMAN kafası mısın? / Bir zaman can çekişti / Yanında ne kadar melek vardı / Âyetlerle sâbit / Zırvalıyor musun yâni 

01:00:00 İçerideyken kamera / Böyle onun başında dururken / Secde Sûresi / Kabrin altına kamera koymaya ne gerek var / Onu inkâr edemiyor musun? / Stalin gibi 

01:01:00 Aynı mesele / Bunu görmüyorsun / Dînimize güldürmeyelim / Onu da değiştir / İlhami GÜLER / Kehf Sûresi / Bu îtikadları / İmam- Hatip / İlâhiyat / Matematik / Fizik

01:02:00 Bununla Allah / Ve onları yolundan caydırmaz / Âhirette de sebât verirden maksad

01:03:00 Cennet veyâ cehenneme / Âhirette olması bakımından / Âhirette de / Defteri dürüldükten sonra / Sebât nerede / Tesbît isteyin

01:04:00 İstisnâlar var mıdır / Bâzı müstesnâlar vardır

01:05:00 İmâm Nesâî / Kılıçların darbelerini yemişler / Fitne olarak, imtihân olarak

01:06:00 Şehidlere sorgu suâl yoktur / İmâm Gazâlî / Kabir azâbı haktır / Duâ

01:07:00 Duâ

01:08:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ