MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 41. Bölüm

00:00:00 Kavâ’ıdü’l-‘Akâid dersinde kaldığımız yerde İmâm Gazâlî / وأنه / Şüphesiz

00:01:00 Müslüman olduğu sâbit olmaz / Kişi inanıncaya kadar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem haber verdi / Bildirdikleri bütün şeylere

00:02:00 Münker Nekîr / Ölümden sonra neler olacak / Kimi sırtının arkasından alacak / Havz-ı Kevser

00:03:00 Âhiret muhâsebesi var / Peygamberlerin şefaatleri var / Sonunda cehennemden çıkarılacak / Önümüzdeki dersler / Sıhhat şartları

00:04:00 Bunların hepsi hakkında / Kesin bilgi bize verirler / Hiçbir şey duymamış / Tafsîlâtı bilmiyor

00:05:00 B konular beyân edilir / Bu ilim ona ifâde edildikten sonra / Bâzı meselelerde / Ben bu / Şimdi duydum

00:06:00 Delîl ulaşmamış / Biz mazûr diyoruz / Ulemâ göremezsin / Eski dönemde değil / Merkezlere gelmesi / Ekserî âlimler köylerdeydi / Rize Pazar’ın dağ köyünde okuduk

00:07:00 Rasül BÖLÜKBAŞ Hoca / Duâ / O bana çok emek etti / Büyük bir hakkı var / 78’de oraya gittim / Duâ

00:08:00 Duâ / Demek ki / Îmânı kabûl edilmez / Ulemâ da ona ulaşmamış / Toptan tabî îmânı kabûl edilmiş

00:09:00 Çünkü adama öğrettiğin zaman / Mufassal olarak bir detaya / Kitaplara îman / Ben sana inandım / Peygamberin nesine inandın o zaman

00:10:00 En doğru, dürüst dediğim adam / Aklıma sığmıyor / Futbolcuları biliyorsun / Ne dünyâya, ne âhirete yaramayan / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem neler bildirdi bize

00:11:00 Neler bildirmiş bize / Kalıcı bir eser bırakmak için / Çalgı çengiyi / İnternete girmeyi biliyorsun / İmkanlara sâhipsin / Ben bunu yeni duydum

00:12:00 Ama adam / Vakit bulamaz / Buna niye ulaşamadın / Ben zâten / Şöyle olur / Bildikten sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Neler bildirdiyse

00:13:00 Bunlara da îmân ediyorum

00:14:00 Münker ve Nekîr’in sorgu suâli / Yalanda birleşmesi / Bunlara inanana kadar / Sen de diyorsun ki / Namazı kabûl edilmez

00:15:00 Îmânı kabûl edilmeyen adam / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in haber verdiği / Ananızın dili

00:16:00 Türkçede biraz farklı / Arapçada eziyet vermek / Eziyet edenler / Münker Nekîr melektirler / Onların ki imtihân muâmelesidir / Buhârî’de var / Kabir azâbından bahsetmiyoruz

00:17:00 Definden sonra gerçekleşiyor / O aralarda suâl başlamaz / Bu konu sahih hadîs-i şerîflerle sâbittir / Münâfık / Birçok insan / Ajan olur / Senelerce Müslümanların arasında bulunur

00:18:00 Müslüman diye gömülüyor / Medîne halkında / Habîbim! Sen bile / Kalk! Ey falan / Otuz beş kişiyi / Hüküm vermek kolay değil / Vahiy kesildi / Bâzı alâmetler / Kesin hükme varamazsın

00:19:00 Münâfığa sorgu suâl var / Kabirde sorgu suâl / Kabri zâten cehennem çukuru / Sorgu suâle ne hâcet var / Biz kâfirlere vezin mîzan / Çünkü sevâb tarafı yok ki

00:20:00 Kâfir ama çok hayrı var / Îmansız hiçbir amel kabûl edilmediğinden / Şerri var, hayrı yok / Bu gibi husûslarda Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in verdiği

00:21:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hakkında kabirde sorgu suâl yapılacağı / Ba’de’l-mevt / Çürüyor / Beden iskelettir / Esâs insan rûhtur

00:22:00 Rûhu tanımak lâzımdır / Ölüm yokluk değildir / Dükkâna gelmiyor / Hâlis muhlis / Bitmek tükenmek / İyilik etti, zulmetti

00:23:00 Rûhun bedenle alakasının kesilmesidir / Uykuda da rûh gidiyor / Uyuyanda düşünülebilecek / Engel / Uykuda kısmen alâkası var / Uykuda bile şöyle yapabiliyor

00:24:00 Tam ilişkiyi kesmiyor / Rûh bir yurttan / Âhiret âlemine geçiyor

00:25:00 Berzâh âleminde bulunuyor Bâzı rivâyetlere göre / Elçilerimiz / Onlar ayak parmaklarından / Sıcaklık kayboluyor

00:26:00 Biraz beklersen kaskatı kesiliyor / Yardımcıları melekler ruhu kabzetmeye başlarlar / Ölüm meleği oradan teslim alıyor / İnsanların rûhlarını / Cinlerin rûhlarını / Meleklerin rûhlarını / İki sûr arası

00:27:00 Meleklerin rûhlarını / Kendi canını bile / Dolayısıyla Allâh-u Te’âlâ / Sivrisineğin canını bile / Zelzelelerde, vebâlarda

00:28:00 İnsanların canlarını / Ölüm meleği diye bir şey yok dese kâfir olur, çünkü âyet var / Bu teferruattan dolayı / Böyle olduğu Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Nasıl bildirecek / Allah, rasûlüne itaat diyor

00:29:00 Yetki verdiğini, bize bildireceğini beyân ediyor / Bu teferuata giriyor / İmam Murtezâ ez-Zebîdî / Tamam, bunda sorun yok / İnsanların canı kendi kendine çıkıyor dersen / Ama sen şimdi

00:30:00 Ölüm vaktinde / Allâh’ın kelâmında / Üç tâne mevzu çıktı / Mülk Sûresinde / Yaratmak bakımından / Yaratmak Allâh’a mahsûs / Ölümü yaratmak mânâsında Allâh alıyor / Rûhu çeke çeke

00:31:00 Melekler / Yardımcıları bu âyetten o anlaşılıyor / Ölüm meleği sizin canınızı alır / Melekler kâfirlerin canlarını alırken / Boğazdan çekme işini / Birlikte bilmeden

00:32:00 Secde Sûresinde var / Demek ki ilmin eksik / Muhterem / Cehâlet rezâlet / Ölümü bilmemek / Şimdi rûhlar / Adam uyanırken / Çok uykusu olsa / Kırk senedir olunca / Konya’ya, Afyon’a

00:33:00 Rûh irtibâtı kesiyor / Ayıldım birden / Rûh da cisim / Cinleri de görmüyoruz / Cinlerin de kendilerine göre cismi var / Kendi asıl hilkatleri / Şimdi korona virüs

00:34:00 Korona’nın tümü ne kadar / Ne kadar az / İlk çıktığında / Gram gram / Yüz milyonlarca / Her kıtaya gitti / Bu kadar insanı öldürdü / Bir gramlık mikroptan

00:35:00 Adam başına ne düştü / Ama adamı deviriyor / Ne kadar etkili / Rûh diyoruz / Boyu ne kadar / Laboratuvar ortamında / Mutasyona uğramış / İlk görüntülendi dediler

00:36:00 O da şimdi / Suyunun suyunun suyu / Rûhun mâhiyetinden / “Vâr ol” buyurmuş / Size ilim olarak

00:37:00 Bundan evvel geçenler / Hangi dalda olursa olsun / Bundan da anlaşılıyor ki / Verilmeyecek de / Latîf cisimlerdir / Bir adam öldüğü zaman / Ölü gibi ağır / Tam ölüm ânında

00:38:00 Şu kadar hafifleme / Bilmem ne kadar / Bu da orada / Yarım gram da olsa / Cisim olduğunu gösterir / Onun için latif cisimlerdir / Canlının / Aralarına girmiş / Ayağının

00:39:00 Nüfûzu var / Rûhun olmadığı noktada / Kanser oluyor / Neler de neler / Bedenin her cüzüne / Rûhu târif ediyoruz / Göz görmüyor / Beyin çalışmıyor / O gidince

00:40:00 Girmiş de ben nasıl görmüyorum / Su ağacın içine / Öyle bitkiler var / Sıktığın zaman / Yeşillik / Maydanoz / Baktığın zaman

00:41:00 Bir çuval maydanoz / Bir yeşilliğe / Görünüşte kuru / Rûh da insan bedeninin / Elle tutulmayan, gözle görülmeyen

00:42:00 Melek isimleri Süryânîcedir / ‘Azrâîl Aleyhisselâm’ın adı Abdülcebbâr / Cebrâîl Aleyhisselâm’ın adı Abdullâh

00:43:00 Çoğu insan istemez / Cebren de olsa / O görev de ona verilmiş / Manzarası çok korkunç / ‘Azrâîl Aleyhisselâm / Kimine korkunç surette gelir / Senin de amellerin

00:44:00 Allâh-u Te’âlâ’nın onu yarattığı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem iki kere gördü / Nûr dağında / Birinde de / Bir kanadı / Mânevî ameliyattan sonra / Cebrâîl Aleyhisselâm

00:45:00 Başı en üst semâda / Dedem ölürken / Bizim eve nasıl sığdı / Dilediği sûrette / Melekler hakkında / Gökleri yerleri

00:46:00 İki ayağı / Yedi kat yerin tohumunda / Ondan aşağı yedi kat var / Yerde de onun mislini yaptık / On dörtle beşi çarpacaksın / Işık hızı ne yâ

00:47:00 Gözü açıp kapamadan / ‘Arş’tan buraya / Gezegenleri görüyoruz / Bu ne kadar eskisi diyorlar / Ânında gelir

00:48:00 Yüzü Levh-i Mahfûz’a mukâbil / Kur’an da oradan alındı / İmâm-ı Mübîn de / Bu Kur’an çok ulu / ‘Azrâîl Aleyhisselâm

00:49:00 Levh-i Mahfûz / Bütün mahlûkât / Şurada ne bileyim / En ufak şeyler bile / Böcekler, hayvanlar / Bütün denizler / O kadar balık / Üç beş tâne balık

00:50:00 Çöller / Hepsi gözünün önünde / Böyle bir şey / Yardımcıları var / Ne kadar ölecek canlı varsa / Her canlı ölümü tadacak / Kıpırdaşan

00:51:00 Yüz bin kişi birden ölüyor / Her canlının / Hepsinin canı / Yardımcıları / O ekibi her yerde kullanmıyor / Onlar belli, özel

00:52:00 Duâ / Giderken geri çevirebilir

00:53:00 Allâh’ın ilminde değişiklik olmuyor / Sadaka mı verecek / Bâzı hayırlarından dolayı / Verilen bilgide / Allah dilediğini mahveder / Oradaki bütün kitapların aslı da / İlm-i ezelî

00:54:00 “Duâ Eden Mahrûm Olmaz” / Allâh’ın ilmi / Dilediğimi dilerim / Hayır yaptı, duâ aldı

00:55:00 Ezelî ilimde / O değişmiyor / Peygamberler bilsin ve bize bildirsin ki / Bu adam zâten / Ama öbüründe

00:56:00 Sıfatlarında / Daha ne değişecek / Öldürülen kişi / Maktûl eceliyle ölmüştür / Çünkü bunun eceli gelmiştir

00:57:00 Havaya atıp / Korkudan ölen var / Ölümü yaratan Allah’tır / Sebebiyeti bakımından / Asla inanılacak bir şey değildir

00:58:00 Saatli bomba kurulmuştur / Bu adam kurşunları yedi / Ölmeyebilirdi / O noktadan sonra / Aslâ yer almamalıdır / Kabirde suâl

00:59:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in haber verdiği / Hemen hemen de mütevâtir konular / İnsanlar ayrılıp gittiği zaman / O zamanki çarık takunya / Ölü o kadar duyuyor ki / Şimdikiler de beton kalıplar

01:00:00 İlk definde de / O kadar dipte / İnsanlar çekildikten sonra / Şimdi rûh / Öldükten sonra / Müslümanları konuşalım / Rûhunu ona iâde ediyor

01:01:00 Dili de cevap verecek / Senin duyduğun gibi / Kabre şey bağladı / Hayrettin KARAMAN / Adamlar kamera koyar / Sen ne konuşuyorsun / Senin kamerana

01:02:00 Gördükten sonra herkes inanır / Ne farkın kaldı / Hacıyım, hocayım diye geçiniyorsun / Aklı, ilmi / Adam dünyâdaki şeyleri hatırlamazsa / Sorgu suâle

01:03:00 Şimdi mesele budur / Önümüzdeki hafta / Müşahhas hallerini beyân / Rûh nasıl geliyor

01:04:00 Bu konuların / Vaazlarda / HAYDER’de / O dersler de / Şu anda konumuz o değil / Adam rûhun ne olduğu hakkında / Ölmüş adama n e soracaklar

01:05:00 Rûhun bedenden ayrılmasıyla / İzleyici gibi / Defnedildikten sona / Bâzı bilgiler size arz ederim / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ