MENÜ

Kavâ'ıdü'l-'Akâid'den İ'tikâd Dersi 52. Bölüm

Sahâbe-i kirâm’nın aleyhine konuşmama hakkında yapmış olduğum bu itikat dersini mutlaka herkese ulaştırın. Ben bu ilmi gizlemeyerek lanetten kurtulmaya niyetlendim. Siz de Sahâbe’nin aleyhine konuşanlara isabet edecek lanetten ve beladan kurtulun yoksa mesûl olursunuz!

-

00:00:00 Kavâ’ıdü’l-‘Akâid derslerimiz / 52. Ders / Önümüzdeki hafta

00:01:00 Akîde-i Tahâviyye / Maddeler hâlinde belirlenmiş / Burada da yaptığım gibi / İbni Teymiyyecilerin / Ondan da evvel / Dünyâda çok büyük etkisi eseri vardır

00:02:00 İnsanların, vehhâbîlerin elinden kurtarılması / Arapça kitap yerlerde / Kelime kelime mânâ veriyorum / Ömer Faruk Hoca ile konuştuk / Çözülüp kitap yapılması

00:03:00 İnsanlara faydalı oluyor / Kavâ’ıdü’l-‘Akâid dersleri kitap hâlinde / O dersleri de bittikten sonra / Çok eserler bırakmış oluruz / İmâm-ı Ğazâlî Hazretleri

00:04:00 Her Müslümanın onların / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra / Ehl-i Sünnet’in cumhûru / En son cümlede / Güzel yapması lâzım / Fikrini düzeltmesi / Sahâbe-i kirâmın cümlesi

00:05:00 Hazreti Vahşî Radıyallâhu ‘Anh da var mı? / Mu’âviye Radıyallâhu ‘Anh / Hiçbirinin aleyhine konuşmayın / Onların fazîleti

00:06:00 Cenneti söz verdi / Muhâcirler var, Ensâr var

00:07:00 Peşi sıra gelenler / Evveliyetle / Allah onlardan râzı oldu / Allâh-u Te’âlâ, râzı olduğunu / Sövmek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bunu / Onlar hakkında iyi düşünmesi lâzım / Sen ne konuşuyorsun / Hayrettin KARAMAN

00:08:00 Ama diyor “Sevmem” / Medh-u senâ: Övmek / Övgüde bulunduğu gibi / Umûmî âyetler var / Ağacın altında sana bî’at edenlerden / Fetih Sûresinde

00:09:00 Ne beşi yâ / Peygamber de ölecek / Bu adamlarda bozuldu şimdi / Dinsiz öleceğini bildiği halde / Bu Şî’a

00:10:00 Mel’un adamlar / Âişe annemize iftirâ eden / Yüzüne şöyle hoşnut baksan / Yirmi sene otuz sene

00:11:00 Bu hususta müstakil kitap derleyeceğim / Sahâbeyi râzı olduğunu beyân etmiş / Fakir muhâcirlere / Hadîd Sûresinde / Bu âyet-i kerîmede bir sahâbe dışarıda kalmıyor

00:12:00 Bugün dîninizi kemâle erdirdim / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in vefâtı var / Benim sahâbem hakkında Allah’tan korkun

00:13:00 Şuraya baksana / “Onları seven” diyor / Bizim Türkiye’de var biraz / Milletin şeyh sandığı / Ne konuşuyorsun yâ / Beni seven onları sever

00:14:00 Beni sevmesi sebebi ile / Beni seven onları sever / Onları seven / İki durak arası / İki durak var / Ne severim, ne söverim / Sevmeyen buğzetmiş oluyor

00:15:00 Kim onlara buğzederse / Bana buğzeden / Beni sevmediğini göstermiş olur / Şeyh-u Şiblî / Sahâbesine hürmet etmeyen / Sevgiden de ileri

00:16:00 Buhârî Müslîm hadîsinde / Sahâbemin adı anıldığı zaman / Dilinizi tutun / Birçok sohbetlerde o konuyu îzâh ettim / Kırk Hadîs / 73. Risâle

00:17:00 Bunu bütün medreselere dağıtın / Bu öyle uzun bir / Bâzı ilâvelerle zikretmek

00:18:00 Seksen sayfa / İnancımız, i’tikâdımız nasıl olmalı / Özellikle medreselere / Mutlaka kırk hadîsi ezberlesinler

00:19:00 Kütüb-i sitte / Bunlar amel etmeniz lâzım / Asırların en hayırlısı / Bugün siz yeryüzünün en hayırlılarısınız / Sizin biriniz Uhud dağı kadar altın

00:20:00 Benim sahâbemden birisinin / Yarım ölçeğine bile ulaşamaz / Sen de Uhud dağı kadar / Ona ulaşamazsın diyor / Ulemâ öyle buyuruyor / Cümle amellerinden / Uyuması bile / Ömer b. Abdülazîz

00:21:00 Abdullâh b. Mübârek’e sordular / Müctehiddir / İmâm-ı Rabbânî / Ömer b. Abdülazîz sahâbe değil / Ümmü Habîbe annemizin / Mu’âviye Radıyallâhu ‘Anh kendisi değil

00:22:00 Burnuna giren toz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ile berâberken / Kaç tâne Ömer b. Abdülazîz eder / Sahâbe-i kirâmın fazîleti / Ben Mu’âviye’yi sevmiyorum dersen / Kırk sene

00:23:00 Kıbrıs / “Ona eziyet bana eziyettir” buyuruyor / Bak iş nereye gitti / Bu hadîs Tirmizî’de var / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ashâbına hakâreti bırak yâ / Ümmetimin en şerlileri

00:24:00 Sahâbemin aleyhine konuşan / Nâfile kılmasın / Çünkü Ehl-i Sünnet’ten çıkıyor / Hadîsin kaynakları / Abdullâh b. Mes’ûd Radıyallâhu ‘Anh

00:25:00 En fazîletli kalp / Sahâbenin kalpelerini

00:26:00 Hazreti Mu’âviye onlardandır / çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem haksa / İbni Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Onlar bizim şâhitlerimizi

00:27:00 Sahâbeden biri hakkında ileri geri konuşuyor / Benim onu yaralamam daha evlâdır / İmâm Tahâvî / Sen onunla insanları hidâyete erdir

00:28:00 Haydar BAŞ

00:29:00 Sahîh hadîsler var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in duâsının / Mu’âviye Radıyallâhu ‘Anh hakkında / O ashâbın içinde / Medîne halkı Ensâr’ı seçti

00:30:00 Kim benim hürmetim için / Allah da onu korur / Onlardan sebep bana eziyet ederse / Benim sahâbem hakkında konuşan / Benim saygınlığımı / Allah ondan berî olur buyuruyor / Allâh’ın emânı

00:31:00 Yakında Allah onu yakalayacaktır / Ne kadar sahih hadîs-i şerîfler / Sahâbe-i kirâmın her biri / 52. Ders / Son ders / Hepinizi ilgilendiriyor / Şî’a ediyor mu? Ediyor

00:32:00 Bir hadîsi gizlerse / Ben kendi kafama göre / Allâh’ın indirdiğini gizleyenler / Bizim indirdiğimiz âyetler / İnsanından cine, karıncadan file

00:33:00 Sahâbemin fazîleti hakkında / Ben bu kadar âyet hadîs okuyamam diyorsan / Sitemize üye olsunlar / Duyursunlar / Bilen ilmini açıklasın diyor

00:34:00 Linkini atarsın / Kim bunu yapmazsa / İnsanlara açıklamazsa / Bütün insanların lâneti de / Ramazan geliyor / Fitre vereceksin / Hiçbiri kabûl olmaz

00:35:00 Kavâ’ıdü’l-‘Akaid’in son bölümü bunla bitiyor / Şî’a, sahâbeyi sevmez / Kız alıp kız vermeyin / Herkesi uyarın / Kız alıp kız verilmez

00:36:00 İstanbul’da ne yapacağız / Şîî olmasına lüzum yok / Kazvînî Hazretleri gece vakti Bağdat’tan çıktı / Gündüzü beklemedi / İlim okutuyorsun / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ashâbına açıktan sebbedilen bir yerde

00:37:00 Çok önemli bir mesele var / Mütedeyyin bir adam / Muhammed Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:38:00 Îmân edip amel-i sâlih işleyen / Ben mağfiret vaad ettim / Âyet bunlar yâ / Râfızîler / İmâm-ı Rabbânî / Müşriklerin zararından çoktur

00:39:00 Mûsâ Aleyhisselâm / Nakîbler / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Havârîler / Güyâ mürted olmuşlar / Ne arıyorsun bunlarda din îmân / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:40:00 Bana eziyet eden / Allâh’a ve Rasûlüne eziyet edene / Azaptan korunabilir mi? / Bu konular i’tikâda te’alluk edebilir mi?

00:41:00 Kavâ’ıdü’l-‘Akâid’de anlatılan konular / 52. Ders / Onların sıhhatine / Gelen rivâyetler / Tevâtür-ü ma’nevî ile

00:42:00 Kalabalık cemaatlerin / İnanılması kesin olan / Bunların hepsine / Metninde zikredilen / Hepsine inansa da kabir azâbını inkâr etse / Mehmet OKUYAN gibi

00:43:00 Yazılan konuşulan / Hepsine yakînen inanırsa / Hak ehli ne demek? / Sünnetin cemaatinden olur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sünnetinin yoluna / Sünnet Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yolu demek / Onun için cümlesine / Sapıklık içinde olan cemaatten

00:44:00 Ayrılmış olur / Bid’at ehlinin cemaatinden / Selefî vehhâbî / Bunların hepsi / Bid’at fırkalarındandır / Şüphesiz inanacak / Hepsine inanırsa

00:45:00 Bu ne demek şimdi? / İmâm-ı Ğazâlî’nin / Birine bile inanmazsa / Hepsine inanacak / Dalâlet / İslam, Ehli Sünnet ve’l-Cemaat

00:46:00 Cemaatten bir karış bile ayrılan / Herkese ulaştırmalı / Bu i’tikâdı aşlamalı / Bize duâ ediyor / Allah’tan istiyoruz

00:47:00 O kadar mükemmel ki / Bir artış lâzım gelmez / Çok güzel bir sebat / Müslümanların tümüne / Bize acısın / Ve ancak onun acıması bize fayda eder

00:48:00 Duâmıza icâbet eylesin / Her seçiliş kula da / Haftaya Çarşamba Akîde-i Tahâviyye / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Mehmet Polat
    01 Nisan 2021 01:10
    Allah razı olsun hocam Allaha emanet olun
YORUM YAZ