MENÜ

Kavâ'ıdü'l-'Akâid'den İ'tikâd Dersi 48. Bölüm

00:00:00 İmâm Gazâlî Hazretleri / Kavâ’ıdü’l-‘Akâid / Bir kulun îmânı / Îmân edinceye kadar / Rasûlüllâh’ın haber verdiği

00:01:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Hadîsler de vahiydir / Kur’ân’a inanıyorum / Buyurduğuna inanmıyorsan / Ölümden sonra neler olacak / Kabir azâbı var / Mahşere çıkılacak

00:02:00 Dirilmeye inanmayan / Hadîslerde kalan konular / Mîzân hakkında geniş bir ma’lûmât / Sırât / Kimler geçecek, kimler düşecek / Kimisi Berzâh âleminde / Havz-ı Mevrûd

00:03:00 Geldiğimiz nokta / Bir insan / Âhirette kulların hesaba çekileceği / Âyet-i kerîmelerde çok var / Kolay muhâsebe görülme meselesi

00:04:00 Daha nelere îmân edecek / İnsanların farklı olacağına / Mahlûkât hesâba çekilecek / Münâkaşaya tutulan olacak / Müsâmaha edilen olacak / İnsanlar farklı olacak

00:05:00 Kimini de biraz / İyilikler fazla / Bu noktalara îmân etmek lâzımdır / Ayrılıp gitmeden evvel / İlk muhâsebesi yapılacak olan ümmet

00:06:00 Dünyâya çıkışta sonrayız ama / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hürmetine / Âyette: “Durdurun onları” diyor / Hesâbı kitâbı incelenecek / Nasıl inanmayacaksın / Efendi Hazretleri çok okurdu

00:07:00 Münâkaşaya uğratılan / Âişe Annemiz / Diğer âyetlerden haberdâr olmaya bağlıdır / Hesâba tutulan azâba uğratılır / Kim hesâba tutulursa / Buyurunca Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz

00:08:00 Hesâba uğratılan / O zaman Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Sormasa / Annelerimizin burada çok önemi var / O senin anladığın kolay hesâb / Bak şöyle bir, neler yapmışsın

00:09:00 Bir münâkaşa yapılmayacak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem baştan / Âişe Annemiz bunu sorunca / Çekişme / Melekler işte soruyorlar / Bu günahı neden yaptın / Tartışma açılıyor / Helâk olur / Duâ

00:10:00 Îmânını kurtaranlar için / Bir azâb olur / Bu tehlikeli bir şey / Bizim îmânımız şu şekildedir ki / Kimisine müsâmaha / Kimisine bir azar

00:11:00 Kimisine fazl-u kerem / Kimisine adâlet / Tıpatıp karşılık / Bizim ne amelimiz var / Herkese o fazl-u kerem tecellî etmeyecek / Cehenneme giren çok olur

00:12:00 Mahşer mevâtındır / Görüntüler ortaya çıkacak / Kendilerine peygamber gönderdiğim / Onlara gönderdiğim peygamberlere de / Mahşerde sorgu suâl / O gün Mahşer’de

00:13:00 Kur’an’da çelişki var zannederler / Yanlış mânâ veriyorlar / Zâten oranın gerisi / Mücrimler, kâfirler / Zulmetleri / Paket yapar gibi / Buna sorgu suâl yok / Kehf Sûresinin âyetinde

00:14:00 Sorgu suâl kâfire yok / Sol eli göğsünden sokulup / Ölümünü çağırıyor / Daha yaşamayayım diyor ama / Kâfirler hakkında ne buyuruyor / Sevâb tarafı yok

00:15:00 Îmansız olduğu için / Onların hakkında sorgu suâl yok / Günahından sorulmayacak / Sonra Allâh-u Te’âlâ / Mevlâ Te’âlâ şâhit isteyecek / Bu sefer onlar itiraz edecekler

00:16:00 Nûh Sûresinin âyetlerini okuyacağız / Kur’ân’ı reddedemeyeceklerine göre / Yaptığı amelin günahı / Gavura bu sorulur mu? / Günah işi Müslümanla ilgili bir konu / Şirk

00:17:00 Onlara, Müslümanlara yapılan / Münâkaşa veyâ müsâmaha konusu / Ama çok ilim lâzımdır / Kafanı çelerler / Mealciler / Tefsîr hadîs bakmadan / ‘Akâid dersleri çok önemli, dinleyelim, dinletelim

00:18:00 Detaylı bir şekilde / Yetmiş bin kişi / Onlar sahih hadîs-i şerîfer / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mukarreb kullar / Allâh-u Te’âlâ’ya mânen

00:19:00 Bu mukarreb kullar / Ebû Bekr Radıyallâhu ‘Anh / Bütün insanlar muhâsebeye tutulacak / Hiç mevzu açılmayacak / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Bütün ümmetler bana gösterildi / Bütün peygamberler

00:20:00 Bunlar senin ümmetindir / Onlara hesâb da yok azâb da yok / Hazreti Sıddîk Efendimiz / Sahîh-i Müslim / Beyhakî el-Ba’s isimli eserinde / Benim ümmetimden yetmiş bin kişi hesâbsız cennete girecek

00:21:00 Biraz gecikmeli / Yetmiş bin verilen var / İlk yetmiş binin şefaati / Sahâbe yüz on dört bin / Hakkında hadîs olanlar da var / Üveys el-Karenî

00:22:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in önceden beyân ettiği / Ama bizim ümmetten / Onların şefaati bereketiyle / O dersi güzel dinleyin / Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen / Ömer Radıyallâhu ‘Anh

00:23:00 Fazlasıyla isteseydin ya / Yetmiş binden her adama yetmiş bin verdi / Yâ Rasûlellâh / Bin dört yüz elli senedir / Şu anda iki milyâr var / İstemez olur muyum / Bana şu kadar verdi

00:24:00 Abdurrahmân b. Ebî Bekr / Geçen Şifâ’da bunu okudum / Bizim tutamımız bu kadar / O âyetleri de okumuştum / Allâh-u Te’âlâ’nın kabza-i kudreti

00:25:00 O kadar geniş kudreti / Ellerinin ikisini açmış Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / O hadîs / Rabbimin / Tercüme etmek de câiz değil / Âyette kabza geçiyor

00:26:00 Hesapta tefâvüt var / el-Hasîb ism-i şerîfini incelemiş / Kâfirleri hesâb ederken / Demiş ki

00:27:00 Bak defterine / Dâvet ve tebliğ geldiği halde / Cennetlik misin / Kendileri îtirâf ediyorlar / Bizim kafamız çalışmadı / Rabbimizin bizim hakkımızdaki karârı / Onun başına melek koyup da

00:28:00 Şirkle berâber hiçbir hasene / Herkese aynı hesâb / Mukarreb kullar geçmiş ümmetler de çok biz de az / Bir de peygamberin

00:29:00 Sahâbe-i kirâm / Büyük cemaatler / Bizim ümmette az oluyor / Mukarreb kullar / Bütün milletin önüne / Haram yok, mekruh yok / Sildirmişler / Bunun niye yapıyor

00:30:00 Bu adamlar / Karşı cinse karşı meyli var / Bu nasıl böyle olabildi / Benim nasıl kullarım var / Düzgün anlamak lâzım / ‘Arz var, sunum var / Bütün Mahşer halkının önünde / Benim gibi adamlar

00:31:00 Duâ / Bunlar ‘ıtâba / Bunların hesâbını gizli yapacak / Günahlarına başkası vâkıf olmasın / Efendi Hazretleri / Allâh-u Te’âlâ bir mümini / Mevlâ, mesâfeden münezzeh

00:32:00 Yanımızda duran adam yok / Bunun bakalım neleri çıkacak / Herkes kendi derdine düşecek / Bir yerde derdine düşer / Şunun durumu nasıl diye sorar / Nasılsın? İyi misin? / Birbirleriyle konuşurlar

00:33:00 Sen beni azdırdın / Konuşmadıklarını söylüyor / Rahmân’ın / Tefsîr edemezsin / Konuşamazlar / Bir yer gelir / Elli bin sene / Kıyâmette farklı mekânlar var

00:34:00 Herkesin dostu var, düşmanı var / Ama Ehli Sünnet İ’tikadını korumuş / Perde örter onun üstüne / Başlar ona / Falan gün içki içmiştin

00:35:00 Ben bunlardan tevbe etmiştim / Hiç hesâba katmadıkları işler / Allah yazdı, onlar unuttu yaptıklarını / Adam da diyor ki: “Eyvâh” / Atın bunu cehenneme / Bütün suçlarını tek tek ikrâr ettirir

00:36:00 Cehenneme gittim diye / O zaman Allâh-u Te’âlâ buyurur ki / İnsanların çoğu / Görmediği yerde / Ben de seni deşifre etmedim / Selâm bile vermezsiniz / Dünyâ ben bunları örttüm / Bu tabî Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şefaati ile

00:37:00 Bir mümin inanacak / Hesâb var mı? Var / Allâh-u Te’âlâ sorgu suâl edecek / Bütün peygamberleri cem edecek

00:38:00 Peygamberlerinden dilediklerini / Nûh Aleyhisselâm kesinlikle geçiyor / Elçilik vazîfenizi tebliğ ettiniz mi? / Teferruat / Siz peygamberlerinizi inkâr ettiniz

00:39:00 Dokuz yüz elli sene vaaz etti / Ümmetine sorulacak / Hangi ümmet dese anlarım da / Nûh Aleyhisselâm’ın ümmeti / Âyette çünkü dokuz yüz elli diyor / O kadar nas var / Zoru görünce konuşuyor

00:40:00 Muhammed Aleyhisselâm ve ümmeti / Dilediği ümmetlere / Ehli Sünnet i’tikâdı dışında / Mu’tezile / İbü Teymiyye / Vehhâbîler, Mücessimeye giriyor / Allah gökte diyen kesin vehhâbîdir / Mekân isnâd eden

00:41:00 Kaderle ilgili / İslamoğlu / Son zaman da / Senelerce reddiye yaptık / Bu âyetin hakîkati / Şu anda reddiye yapmıyorum / Adam din dâiresinden çıkarsa / Reddiye yapmaya değmiyor ki

00:42:00 Şî’a’ya / Adam “Kur’an eksik” dedikten sonra / Ehli Sünnet i’tikâdı hakkında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in iki elinin arasını çok aştığı / İmâm Rabbânî / Yetmiş iki fırka

00:43:00 Ne kadar i’tikâdı bozuksa / Teki müstesnâ hepsi / Cehennemin dibindedir / Cehennemi boylayacak

00:44:00 Milleti ne yola çağırdığı / Din adına çıkmışlar / Taslaman’ın görüşündeyim

00:45:00 “Evrim teorisi Kur’ân’a muhâlif değil” diyor / Çamurdan yaratmaya başladım diyor / Evrilme devrilme yok / Şirke düşüyor / Ben de bu kafadayım diyor / Yarın âhirette bu mesul müdür? / Duâ

00:46:00 Bu kadar insan nasıl düzelecek? / Gitti, evrim teorisi / Ben üzülüyorum / Âhirette kurtaramazsın ki / Âyet varken / Adam âyetleri de / Uydurduğu bir şeyi / Muhkemi bırakıp / Çok üzülüyoruz

00:47:00 Ehli Sünnet Müslümanlar / Amelleri soracak / Amellerde takılan olur / Kütüb-i Sitteden dördünde

00:48:00 Kıyâmet günü / Namaz / İlk sorgu namaz hakkındadır / Namazdan imtihanı geçebilirse / Günahları var / Beş vakit namaz / Her geçen geriyi temizliyor / Beş vakit namaz kılmayan

00:49:00 Âhiret ne zaman düşünecek / Kılmayan nerede / Namazın sorgusunu verirse güzel / Namazda takılırsa / O zaman ne buyuracak / Hesâbını zorlayın / Gıybeti de deşin / Ne kadar günah varsa / Namazı sakat

00:50:00 Bir namazımız var / Bunlar bizim îmân etmemiz gereken konulardır / Metinde âyet hadîs yazmıyor / Önümüzdeki ders / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Cehennemden müminlerin çıkacağıdır

00:51:00 Bu milletin îmânını kurtarmak için / Milleti de üye yapın / Kaçırdınız / Avukat Cihat Efendi / Öyle bir ‘akâid dersleri oluyor ki / Üç kere dinlediğim yer oluyor

00:52:00 Bizim milletimiz / Diploma almışım diyor ama / Kimse ben biliyorum demesin / İlmine güvenmesin / İmâm Gazâlî / Hiçbir hacı hoca / Bir tek Cübbeli var

00:53:00 O zaman bundan kimse müstağni kalamaz / Beni sevmiyorsan sevme / İlmimizden faydalan / Hakkım helâl olsun / Duân da lâzım değil / Burada bu sofra kurulmuş

00:54:00 Bunlar mâzeret değil / Bu i’tikâd meselesi / Bunları birbirimize atalım / Siteyi öğret / Bu îmân meselesi / Sahîh hadîs / Bu noktada birbirimize acıyalım

00:55:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ