MENÜ

Kavâ'ıdü'l-'Akâid Dersi 47. Bölüm

00:00:00 İ’tikâd derslerimizden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ölümden sonra vâkı’ olacak / Bütün meseleler haktır ve gerçektir

00:01:00 Bu konularda / Münker ve Nekîr suâli / Mîzân’dan bahsetti / Sırât / Köprüsünden bahsetti / Buyuruyor ki

00:02:00 Vâr olduğuna inanmadıkça / Ölümden sonrası ile ilgili / Havz-ı Kevser dediğimiz / Havuz dediğimiz şey / Bu ümmet tarafından kendisine vârid olunacak

00:03:00 Bu Havz-ı Kevser’in varlığı haktır / Niye öyle buyuruyor / Ümmetleri gelecekler / Âdem Aleyhisselâm’ın / Bütün peygamberlerin havuzları var

00:04:00 Haber-i Âhâd / Ehli Sünnet i’tikâdına bir halel gelmiş olmaz / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in havuzu hakkında

00:05:00 O Kevser ırmak olarak geçiyor / Ama bu havuzda / Suyu Kevser ırmağından / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mahşerde bir havuzu bulunduğu / Bir insanın îmânının

00:06:00 Âmentü’de îman esasları / Hadîsler sahih olunca / Kuvvetlenince / Mânâ olarak bunun varlığı / Kimseler tarafından / Konu kesinlik kazanıyor

00:07:00 Hadîs-i şerîfte vâriddir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in havuzunun varlığı / Şerhlerden okumuyorum / Bu husûstaki ma’lûmât / En sahih kaynak

00:08:00 Benim havuzum bir aylık mesâfe / Bir aylık zaman diliminde / Bâzı rivâyetlerde / Üç aylık mesâfe olarak / Bir aylık mesâfe / En hızlı koşan atlı ile / Enli boylu olduğu

00:09:00 Bütün Müslümanlar mı içecek / İfâdenin zâhirinden / O Havz-u Kevser’in suyundan / “Belâ” diyerek cevap verenler / Îmanlı yaşayıp îmanlı ölenler

00:10:00 Sâdece bu ümmetin / Müminler deyince / Diğer hadîs-i şerîfler

00:11:00 Dört köşesi eşittir / Dörtgendir / Kenarları köşeleri eşittir / Onun suyu / Süt gibi beyaz / Onun suyu sütten daha beyazdır / Misk tabi şimdi

00:12:00 Çok az bulunuyor / Tamâmınıza yakını / Onun yanındaki kapları / Herkes alsın da / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mübârek elinden / Sapsız olandan pek içmiyorum / Kulpu olanın tutulması daha kolay oluyor

00:13:00 Göğün yıldızları gibidir / Öyle yıldızlar var ki / Gezegende / Felekler var falan / Öyle yaldızlar barındıran

00:14:00 Güzergâh: İzlenen yol / Ne kadar yıldız barındırıyor / Sonsuz anlamına gelmiyor / Rakamını kim verebilir / İbrikler / Gökteki yıldızlar gibi

00:15:00 Bir yudum / Bir bardak içerse / Sonsuza kadar / Cehenneme giren içemez / Cennete giren / Sonsuza kadar da susamayacak / Cennete girene de / Süt ırmağı var / Bu ırmaklardan / Susadıkları için

00:16:00 Şekerden böbrekler / Âhirette böyle durumlar / Onlar suyu tuzlu yedim / Yedikleri şeylerden dolayı / Su içmek ihtiyâcı hissediyor / Ağzın kurumayacağı

00:17:00 Havz-ı Kevser’den bir kere içmek / Harâret hissi veren / Ondan dolayı / Damarın suya ihtiyâcı var / Sonsuz hayat / Taşıma suyla değirmen döner mi / Mevlâ Te’âlâ / Sebepler yok

00:18:00 Şimdi dünyâda olsa / İstediği bir şey, bir ürün gelsin önüne / Kuzu sarması istiyor / Yedikten sonra karnı şişti / Artık susamak diye bir şey kalmıyor

00:19:00 Bir iki hafta evvel / O hadîs-i şerîfte / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor / Yolda su ihtiyaçları / O bitiyor falan

00:20:00 Suya önden gidiyor / Tıkanıklık falan varsa onu açıyor / İhtiyaç molası vereceği yere / Ben Havz-ı Kevser’ime / Ben önden gideceğim / Mahşerin susuzluğundan / Osmanlıdan kalma / Kevser ırmağından

00:21:00 Altında kaynak yoksa / Burada da / Dışarıdan nakledilen / Cennetten nereden alınıyor / O ırmaktan / Bir mânâsı da / O Kevser ırmağından / Müminler ondan içecek

00:22:00 Günahkâr olanlarda içebilecekler mi / Mahşer’de hangi aşamadan önce / Cennete girdikten sonra

00:23:00 Cennete gireceklere nasîb oluyor / Bir ihtilâf olsa da / Cennetten önce olduğu kesin / Sırat’ı geçtikten sonra / Sırat’ı geçen cehennemden kurtulmuş oluyor

00:24:00 Bu konuyu / Önce mi içecekler / Ehli Sünnetin inanmayı zarûrî gördüğü / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bir havuzunun olduğu

00:25:00 Sırat’tan geçtikten sonra / Bir sıralama anlaşılıyor / Yaşanacak hâdiselerin / Buradan bir tertîb çıkaran / Enes b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / Kıyâmet günü bana şefaat etmesini taleb ettim

00:26:00 Ben bunu yapacağım / Yaşamıştık / Korkuyu elden bırakmadılar / Mahşer’de / Hepsi girmiş birbirine / Kıyâmet günü / Bir Vedâ Haccında bile

00:27:00 Ben seni nerede arayayım / İlk nokta Sırat Köprüsü olsun / Gelip de bulamazsam / O zaman beni Mîzan’ın yanında ara / Ben seni Mîzân’ın yanında / Büyük bir olay

00:28:00 Benim Havz-u Kevser’imin yanına gel / Ben üç yeri şaşmam / Peki Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in buralarda ne işi var / Şefaat için bekliyor buralarda / Günahları ağır basan / Hasenât kefesini ağır getireyim

00:29:00 Duâ / Bu tertibe göre / İmâm Gazâlî / Mîzân’ı önce söyledi / Bu hadîs-i şerîfteki / Bu ihtilâf / O zaman Sırat öncedir

00:30:00 Mühim olan şudur ki; Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in havzı / Bütün ümmetlerine ondan içirecektir / Müminler / Müslümanım diye milleti kandırdıklarından / Kâfir diyemiyorsun

00:31:00 Kebâir / Küçük günah işlemiş / Akâid metinlerinin / Ulemânın anladığı / Îmânını kurtarmışsa / İbnü Ebî Zeyd el-Kayravânî / Melekler onları kovacaklar

00:32:00 Onlar da böyle sızlanacaklar / O zaman Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bırakın gelsinler / Onlar senin ümmetlerin / Kâfir de ölmemişler / Senden sonra neler ihdâs ettiler

00:33:00 Dolayısıyla onlar / İslâm’ı değiştirenler / O havuzdan kovulacaklar / Değiştirenler derken / Güzel hâlini / Kötü ameller yaparak / Burada / Ümmetin çoğunda / Kebâir büyük günahlar

00:34:00 Çok az kimse içebilecek / Dinde değişiklik / İ’tikâd dersleri / cübbeliahmethoca.tv / Haber verin diyoruz / Kul hakkı varsa / Değişiklik, bozukluk üzere ölürse

00:35:00 İlk girenlerle giremezler / Yine Mahşer’den / A’raf’ta kalanlar / Îmanlı da öldüğünü düşünüyoruz / Onlardan cennete / Sahîh hadîste

00:36:00 İmâm Rabbânî / Fert fert hepsi / Ancak ateş paklar / Ebedî yanardı, çıkamazdı / Bir kişi bile yok / Havz-u Kevser’den kovulanlar / Kâfir olmadıkları / Niçin Havz-u Kevser’den kovuluyor

00:37:00 Ehli Sünnete göre de Müslüman olamaz / Doğru îmâna mâlik olamaz / Teferruat ayrı bir şey / Bir insan ‘Îsâ Aleyhisselâm

00:38:00 Mustafa KARATAŞ / Mustafa İSLAMOĞLU / Mehmet OKUYAN / Mi’râc meselesi / Mekke’de olabileceğinden tut / Kur’an’da geçen dört kuş / Öyle bir durumdaki / Allah ve Rasûlünden gelen

00:39:00 Îmanl çıkabilirse / Âhirete Müslüman çıkabilir mi / Bunlar çok ciddî meseleler / Yine günahlara / Ameldeki değiştirmeler

00:40:00 Kendi birikimimden onu söylüyorum

00:41:00 Hadîsin lafzı ve kaynakları

00:42:00 Aslanın zarar vermesi / Hiçbir hayrın kabûl olmaz

00:43:00 Havz-u Kevser’e inanmak / Sırat’tan önce idi / Mutlaka kurulacağı / Sırf buna bile inanmasa / Sırat’ı geçtikten sonra

00:44:00 Bir içimlik / Susamayacak / O havuzun eni

00:45:00 Beyazlık bakımından / Hadîslerden alarak / İbrikler / Abdest aldığımız / Musluklar yokken / Acâib isrâf oluyor

00:46:00 Sünnete ittibâ üzere oluyor / Çok akıyor birden / İbrikler var / Onların sayıları / Yıldızların adedince

00:47:00 Bir kanaldan / İki tâne oluğu var / O havuza gelen su dökülüyor / Oluğun içine su dökülüyor / Döküm yapılıyor / Su nereden akıtılıyor / Kevser: Cennetteki bir ırmağın adıdır

00:48:00 İki oluktan su dökülüyor / Altınoluk / Toprağın altından çıkmış kirli mâden / Oluğun biri altından ma’mûl

00:49:00 En değerli olarak ikisini yarattı / ‘Îsâ Aleyhisselâm’a gelen vahiy / İncîl / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i vasfederken / Tevrât’ta da İncîl’de de / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında

00:50:00 Dünyâda ve âhiretteki / Benim Ahmed isimli / Onun havuzunun mesâfesi / Güneşin doğduğu / Ondan da uzak / Çapı ona göre / Gökteki yıldızlar adedince / İçirmesi için

00:51:00 Dört halîfenin içirmesi için / Cennetteki ne kadar ırmak varsa / Cennet şarapları / Cennette ne kadar meyve var / Hepsi kadar

00:52:00 Her renkten renk, her zevkten zevk var / İnanmadan îmânımızın kabûl olamayacağı / Haftaya ki dersimiz / Hesâba inanmak / Artık cennete doğru / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
 • Serhat öncüler
  18 Mart 2021 18:03
  YerhamukAllah
 • Hüseyin Emin İĞ
  18 Şubat 2021 11:50
  Hocam Ağzına diline Bedenine Sağlık ALLAH'Cellecelalühü razı olsun güzel Hocam
 • Ali
  17 Şubat 2021 23:34
  Hocamızın şu anda hazirladigi kitaplar en gec ne zaman cikar lutfen soylermisiniz
YORUM YAZ