MENÜ

RESÂİL-İ AHMEDİYYE

Necâtü'l-Vâlideyn Risâlesi
Necâtü'l-Vâlideyn Risâlesi

Bizleri Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ile iki cihanın karanlıklarından kurtarıp dâreyn saâdetine eriştiren Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Neseb-i şerîfinin ve değerli anne-babasının fazîletlerini beyân eden Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e, Ehl-i Beyti’ne ve bütün sahâbesine sınırsız salât-ü selâm olsun. Bundan sonra şunu beyân ederim ki:

Evvelce Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şerefli anne-babasının kurtuluş ehlinden olmadığını öne sürerek hatâya düşen bâzı âlimlerin bu münker tavrı İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh) gibi birçok samîmî âşık ve muhibbânı gayrete getirerek onlara bu konuda birçok risâle telif ettirdiği gibi, günümüzde de selefî geçinen birtakım sapıkların, bâzı âyet ve hadîslerle mensûh (hükümsüz kalmış) bir-iki hadîse dayanarak Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in anne-babasına dil uzatan birtakım doktora tezleri hazırlamış olmaları ve Mescid-i Nebevî’de ders okutan kimi nasipsizlerin Mustafa (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in keremli evebeyni hakkında ağza alınamayacak sözler sarfetmeleri son dönemin birçok peygamber âşığını bu hususta eser telif ederek Müslümanları bu konuda aydınlatma gayretine sevk etmiştir.

Bu nedenle biz de bu âşıkların silkine dizilerek Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in ve anne-babasının şefâatine nâil olma niyetiyle bu eseri kaleme aldık ve her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif etme husûsunda evvelce (2002 yılında Bandırma Cezâevi’nde) yaptığımız nezri îfâ etmek üzere bu yıl da bu kıymetli eseri sizlere arz etmeye muvaffak kılındık. Bundan dolayı Rabb-i Kerîmimiz’e sonsuz hamd-ü senâlar ederiz.

Şunu ifâde etmek isterim ki; bu eseri telif ederken en ziyâde İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh)ın “el-Hâvî li’l-fetâvâ” isimli eserinde bulunan “Mesâlikü’l-hunefâ” nâmındaki risâlesinden ve yine kendisinin bu hususta kaleme aldığı beş farklı risâleden istifâde ettik.

Bu arada geliştirdiğimiz îzahları parantezler içinde zikretmemizin dışında, İmâm-ı Süyûtî Rahimehullâh)ın kendilerinden nakilde bulunduğu ilk kaynaklara ulaştık, bir tek matbûât içerisinde hattâ Şâmile’de (bilgisayar programında dizilmiş kitaplarda) dahî mevcut olmayan İbnü’l-Müneyyir (Rahimehullâh)a âit “el-Muktefâ fî şerefi’l-Mustafâ” isimli eser dışında kalan tüm mesâdire ulaşıp cilt ve sayfalarını zikrettik.

Gerçekten bu hususta çok gayret ederek sizlerin birçok konuda doğru îtikāda ulaşmanız için onlarca kaynaktan istifâde ettik.

Artık bu eseri okuduktan sonra hâlâ birileri çıkıp Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in keremli anne-babası hakkında ileri geri konuşacak olursa, biz onları âhiretten önce dünyâda başlarına büyük bir belâ gelmeden önce Allâh-u Te‘âlâ’dan korkmaya ve Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)den utanmaya dâvet ediyoruz.

Allâh-u Te‘âlâ bizlere hakkı hak olarak gösterip ona tâbi olmayı (hakkıyla uyabilmeyi) nasîb eylesin, bâtılı da bâtıl olarak bildirip ondan sakınabilmeyi müyesser eylesin.

Bu eseri cemedeni de, siz okuyucularımızı da Kâinâtın Efendisi (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in rızâsına, şefâatine ve nurlu cemâlini müşâhedeye nâil eylesin.

Biz bu risâlemizde sizlere şerefli ebeveynin necât ehli olduklarına dâir delilleri isbât sadedinde İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh) gibi ulemânın izledikleri beş meslekten (bibirinden farklı isbât yöntemi teşkîl eden konudan) yola çıkarak her birini müstakil bir bölüm içerisinde zikretmeye çalıştık.

Lâkin Vehhâbîlerin, Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in anne-babasının -hâşâ- cehennemlik olduğuna inanmayı bir îmân şartı gibi göstermek için insanları şüpheye düşürmek üzere delil nâmına ortaya attıkları (tek bir râvînin diğer bir tek râvîden rivâyet ettiği) bâzı âhâd hadisler ve bâzı âyet-i kerîmelerin sebeb-i nüzülleri gibi konulara bu ciltte yer vermedik.

Bu ciltte ancak beş bölüm zikredebildim ki onlar da:

1) “Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in Kıymetli Anne-Babasının Necât (Âhirette Kurtuluş) Ehlinden Olduğu Hakkında Kitap Yazan Âlimler ve Eserleri”

2) “Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in Şerefli Anne-Babası Hakkında Genel Mâlûmât”

3) “Fetret Ehlinin Kimler Olduğu ve Fetret Ehline Âhirette Azap Olunmayacağı”

4) “Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Tüm Atalarının Müslüman Olduğuna Kur’ân’dan Deliller”

5) “Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Tüm Atalarının Özellikle Anne-Babasının Müslüman Olduğuna Dâir Sünnet’ten Deliller” şeklinde tertip edilmiştir.

İnşâallâh bir dahaki sene neşretmeyi düşündüğüm ikinci ciltte ise dört bölüm daha okuyacaksınız ki onlar da:

6) “Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Şerefli Anne-Babasının İhyâ Edilip (Diriltilip) Kendisine Îmân Ettiklerine Dâir Hadîs-i Şerîf ve Rivâyetler”

7) “Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Fazîletli Anne-Babasının Âhirette Gerçekleşecek Şefâat veyâ İmtihanı Kazanma Netîcesinde Kurtulacağı”

8) “Necâtü’l-Vâlideyn Hakkında Ulemânın Görüşleri”

9) “Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Anne-Babasının Cehennemlik Olduğunu İddiâ Eden Selefîlerin Kur’ân ve Sünnet’ten Delil Diye Sundukları Şüphelere Cevaplar” şeklinde tertip edilecektir. Rabbim tamâmına erdirsin. Âmîn!

İsminden de anlaşıldığı üzere; son bölümde Vehhâbî-Selefî çizgisinde yanlış inançlara sâhip olan kimselerin delil nâmına ortaya attıkları bâzı âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfleri sizlere arz edip ilmî bir tahlile tâbi tutarak, bâtıl ehlinin tutundukları delillerin ne kadar çürük olduğunu isbâta çalışacağız.

Allâh-u Te‘âlâ bizlere ve sizlere sıhhat ve âfiyet içerisinde hayırlı uzun ömürler nasîb eyleyerek sizlere bu eserlerden âzamî derecede istifâde, bizlere de Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) hakkında, her sene bir eser yazma nezrimizi îfâ için bir risâle telifini müyesser eylesin. Âmîn!

Bu vesîleyle Cenâb-ı Mevlâ cümlemizi samîmî âşıklar zümresine ilhâk eyleyip mahşerde Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in kefâleti altına giren (kurtuluşunu üstlendiği) kimselerle birlikte mübârek elinden şerbet içmeye ve onun tarafından bir şefkat nazarını hak etmeye muvaffak eylesin.

Allâh-u Te‘âlâ, Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)in câh-ı azîmi (yüce makāmı) hürmetine bize de, bu duâya “Âmîn!” diyen tüm müminlere de iki cihanın felâketlerinden selâmet (kurtuluş) ve âfiyetler ihsân eylesin. Âmîn!

SATIN AL
Detaylar
YAYIN TARİHİ : 29 Ekim 2020
ISBN : 978-605-06239-4-9
BASKI SAYISI : 1. Baskı
DİL : Türkçe
SAYFA SAYISI : 437
CİLT TİPİ : Sert Kapak
KAĞIT CİNSİ : -
BOYUT : 23,5 x 16,5 cm
ÖNERİLEN KİTAPLAR