MENÜ

RESÂİL-İ AHMEDİYYE

Mücerrebât-ı Senûsî Tercemesi
Mücerrebât-ı Senûsî Tercemesi

Tesirleri Tecrübe ile Sâbit Olan Faydalı Duâlar, Zikirler, Havâs ve Terkîb-i Şerîfler

Allâh-u Te‘âlâ duânın ehemmiyeti hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuştur:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُون۪ٓي اَسْتَجِبْ لَكُمْۜ ﴾

(Ey insanlar!) Rabbiniz: ‘Bana duâ edin ki, (duânızı kabûl ederek) size icâbet edeyim (isteklerinizi yerine getireyim, üstelik size sevap vereyim).’ buyurdu.” (el-Mü’min Sûresi:60’dan)

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Te‘âlâ Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte de Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«اُدْعُوا اللّٰهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ.»

“Siz (Allâh-u Te‘âlâ’nın sizin duânıza) icâbet (edeceğin)e yakînen inanıcı kimseler olduğunuz hâlde Allâh-u Te‘âlâ’ya duâ edin.”

(et-Tirmizî, es-Sünen, ed-De‘avât:66, rakam:3479, 5/517; el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:1817, 1/670-671)

İmâm-ı Şâfi‘î’nin en büyük talebesi ve yakını İmâm-ı Müzenî (Rahimehümellâh) şöyle demiştir: “Bir kitap yetmiş kere gözden geçirilse de mutlakā onda bir  hatâ bulunur. Çünkü Allâh-u Teâlâ Kendi Kitabı dışında hiçbir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir.”

(el-Hatîb, Mûzıhu evhâmi’l-cem‘ı ve’t-tefrîk, 1/14)

 

Yine İmâm-ı Müzenî (Rahimehümellâh) şöyle demiştir: “(Üstâdım) İmâm-ı Şâfi‘î (Rahimehullâh)a (kendisine âit) ‘er-Risâle’ kitabını seksen kere okudum. Her keresinde illâ bir hatâ buluyordu. Bunun üzerine İmâm-ı Şâfi‘î (Rahimehullâh): ‘(Yâ Rabbi!) Beni (ilim cihetinden) ziyâde et. Allâh-u Te‘âlâ Kendi kitabından başka hiçbir kitabın sahîh (hatâsız) olmamasına kesin karar vermiştir.’ buyurdu.” (‘Abdülazîz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr ‘an usûli Fahri’l-İslâmi’l-Pezdevî, 1/9; İbnü ‘Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/60)

 

Ey kāri-i kerîm (kıymetli okuyucu)!

وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلاَ
جَلَّ مَنْ لَا ف۪يهِ عَيْبٌ وَعَلاَ

Bir ayıp görürsen (aleyhime konuşacağına)
o (hatâyı düzelterek) boşluğu kapat,

Ne kadar yüce ve üstündür
Kendisinde ayıp bulunmayan O Zât!

(el-Haskefî, ed-Dürru’l-muhtâr, 6/812)

 

MUKADDİME

Bütün hamd-ü senâlar:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ  ﴾

“Biz müminler için Kur’ân’dan öyle (faydalı) şeyler (ve her derde devâ olan âyetler) indirmekteyiz ki o(nlar) büyük bir şifâdır ve yüce bir rahmettir.” (el-İsrâ Sûresi:82’den) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.

Nâ mütenâhî salât-ü selâmlar da Abdullâh ibnü Mes‘ûd (Radıyallâhu Te‘âlâ Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ؛ اَلْعَسَلِ وَالْقُرْاٰنِ.»

“Siz bal ve Kur’ân(-ı Kerîm’den ibâret) olan iki şifâya yapışın.” (el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:7435, 4/222; el-Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:2581, 2/519) buyuran Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in, onun güzîde ashâb-ı kirâmının ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Âmîn!

Kuzey Afrika’da, devrinin en büyük kelâm âlimi olarak tanınan, akāid sahasında birden çok eser telîf edip bunları şerh eden ve daha başka birçok eseri olan Ebû Abdillâh Muhammed ibnü Yûsuf es-Senûsî (Rahimehullâh) (v. 895/1490), sıkıntıların def olması ve hâcetlerin husûlü (isteklerin meydana gelmesi) gibi birçok faydaların celbi için de bir eser kaleme almıştır ki onun içerisinde birçok duâ, zikir ve terkibler mezkûrdur.

Bu eserin adı “el-Mücerrebât” olup, dört mezhep müftîsi Alî Hayder Efendi Hazretleri’nin kendi Mushaf-ı Şerîfi’nin hâmişinde üç yerde kendi el yazısı ile kaynak verdiği “Fethu’l-Meliki’l-Mecîd (Mücerrebât-ı Diyerbî)nin elimizde olan üç baskısıyla birlikte basılmıştır.

Bu eseri terceme ederken en meşhur ve yaygın “el-Mücerrebât” nüshası olan ve Mısır’ın başkenti Kāhire’deki Dâru’l-Kütübi’l-‘Arabiyyeti’l-Kübrâ’da basılan nüshayı esas aldık.

Ayrıca daha ziyâde tedkîk ve tahkîk yapmak için, Süleymâniye Kütüphânesi, Lâleli, rakam:1586’da kayıtlı olan nüsha başta olmak üzere Lâleli, rakam:1587 ve Esad Efendi, rakam:3631’de kayıtlı olan diğer iki nüsha ile birlikte mukābele (mukāyeseli karşılaştırma) yaparak, hacmi küçük ama faydası büyük olan bu eseri sizler için tercüme ettim.

Lâkin uygulaması zor olan ve yanlış anlaşılma ihtimâli bulunan birkaç havâssı tercüme etmemeyi uygun gördüm.

Yüce Rabbim bu eserde bulunan faydalı duâlar, zikirler ve terkîb-i şerîflerden istifâde
etmeyi cümlemize nasîb eylesin. Âmîn!

Allâh-u Te‘âlâ, İmâm-ı Senûsî Hazretleri’ne yüksek dereceler bahşeylesin, bizlere de eserlerinden istifâdeyi müyesser eylesin. Âmîn!

SATIN AL
Detaylar
YAYIN TARİHİ : 02 Haziran 2022
ISBN : 978-605-73782-2-4
BASKI SAYISI : 1. Baskı
DİL : Türkçe
SAYFA SAYISI : 245
CİLT TİPİ : Karton Kapak
KAĞIT CİNSİ : -
BOYUT : 13,5 x 19,5 cm
ÖNERİLEN KİTAPLAR