MENÜ

RESÂİL-İ AHMEDİYYE

Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-Hakâik
Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-Hakâik

Nâmütenâhî (sonu olmayan) hamd-ü senâlar:

“Ey îmân etmiş olan kimseler!

Allâh’a ve sizi (madden ve mânen) diriltecek olan (güzel) şeylere sizi çağırdığında o Rasûl’e (güzelce boyun eğip, bu çağrıyı teslimiyetle karşılayarak) tam mânâsıyla icâbet edin.” (el-Enfâl Sûresi:24) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.

Bîhad (hadsiz ve hudutsuz) salât-ü selâmlar Mikdâm ibni Ma‘dî Keribe (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîflerinde:

“Dikkat edin! Gerçekten bana Kur’ân verildi. Onunla birlikte bir misli de (sünnet / hadîsler) verildi.” (Ebû Dâvûd, es-Sünen, Sünnet:6, rakam:4604, 2/610; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:17174, 6/91; Tirmizî, es-Sünen, el-‘Ilm:10, rakam:2664, 5/38; İbnü Mâce, es-Sünen, Mukaddime:2, rakam:12, 1/6) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in, Ehl-i Beyt’inin ve ashâb-ı güzîninin üzerine olsun. Âmîn! Yâ Mu‘în!

Üstâdımız Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin şeyhi Alî Haydar el-Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin kendi Mushaf-ı Şerîfi’nin kenarına, kitabının ismini yazarak kendisinden kaynak verdiği Muhammed Hakkî en-Nâzillî (Rahimehullâh)ın kitaplarından biri de bu elinizde bulunan “Mefze‘u’l-halâik ve menbe‘u’l-hakāik (Bütün mahlûkātın korktuğunda sığınağı ve hakîkatlerin kaynağı)” isimli eserdir.

Bu eser kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet hakkında birçok hadîs-i şerîften ve bunların beyânından müteşekkildir.

H.1293 senesinin Cemâziyelâhir ayının sülüs-ü ahîrinde (son üçte birinde) Mısır-Kāhire’de bulunan Muhammed Ünsî Matbaası’nda basılmış olan ve üzerinde Müellif Hazretleri’nin mührü bulunan bu eseri size tab ettirmemdeki en mühim maksadım; Müellif Hazretleri’nin, kitabın mukaddimesinde zikrettiği:

“Bu Eser Evinde veyâ Mahallesinde Bulunan Kimseler Üzerine Bereketler Yağar, Mahşerde Mîzânına Konur ve Bu Kitab Onun Müslüman Olduğuna Şâhid Olur.” şeklindeki çok mühim bir havâstır.

Bu eserin 7. ve 8. sayfalarında size Muhammed Hakkî en-Nâzillî (Rahimehullâh) Hazretleri’nin bu mübârek eserin bidâyetinde bu hususta yaptığı açıklamanın metnini ve tercemesini nakledeceğiz.

SATIN AL
Detaylar
YAYIN TARİHİ : 04 Mart 2019
ISBN : 978-605-80797-5-5
BASKI SAYISI : 1. Baskı
DİL : Arapça
SAYFA SAYISI : 272
CİLT TİPİ : Karton Kapak
KAĞIT CİNSİ : -
BOYUT : 16,5 x 23,5 cm
ÖNERİLEN KİTAPLAR