MENÜ

Sapık Müteşeyyihler Hakkında Açıklama Yapmak Mecbûriyetinde Kalan Kurumlara Sitem Duyurusu!
HABERLER
08 Eylül 2020 19:30
31 yorum
Sapık Müteşeyyihler Hakkında Açıklama Yapmak Mecbûriyetinde Kalan Kurumlara Sitem Duyurusu!

Maalesef sapık müteşeyyih Fatih Nurullah’ın olayı patlayınca her câmia mecbûren açıklama yapmak durumunda kaldı. Oysa biz bu açıklamayı 2,5 sene kadar önce yapmıştık.

23 sene evvel Ali Kalkancı çıktığında yine insanları uyarmıştım, birçok insanların onun ağından kurtulmasına Rabbim beni vesîle kılmıştı. Tabî o zamanlar şimdiki gibi kayıt olmadığından bu konuyu binlerce şâhidin bilgisine havâle ediyorum.

Yine böylece dinler arası diyalog şirkini ortaya atan ve kızların başını açmasına hattâ devleti ele geçirmek için savcı ve hâkimlerle zinâ edecek kadar ileri gitmesine fetvâ veren FETÖ yapılanmasını 2007’lerden bu yana deşifre etmeye başladığımdan beri nice tehditlere ve baskılara mâruz kaldım. Birçok İslâmî câmia tarafından fitne çıkarmamam için tavsiyeler aldım ama hakkın hatırını üstün tutarak ve her şeyi göze alarak onlarla uğraşmayı sürdürdüm. Habertürk gibi birçok yayın kuruluşunda bunların şirk içerisinde olduğunu beyân ettim ve nihâyet bu mücâdelem beni 1 sene hapis yatmaya kadar götürdü. Hakkımda 5 dâvâ açılarak ırzım, haysiyetim ve şerefim rencide edildi ama Allâh-u Teâlâ Ehl-i Sünnet’i ve hakkı müdâfaa ettiğim için beni temize çıkardı ve bütün mahkemelerim berâatle sonuçlandı.

Yine o sıralarda Adnan Oktar mehdilik îlan ettiği vakit birçok hacı-hoca ve İslâmî gazeteler ona tepki göstermemiş, Harun Yahya adıyla yazılarını ve reklamlarını vermeye devâm etmişti. Sonra ona da reddiye mâhiyetinde bir kitap yazmak bana nasîb oldu ve bu yüzden bana 5 tâne mahkeme açmışlardı.

Şu bilinsin ki; ben bu konuda cemâat ayrımı yapmadım, nitekim âilesi tanışım olan, dedeleri tâzim ettiğim kimseler olan Mâsum Bayraktar ismindeki şahıs Fatih Medreseleri adı altında bir oluşuma geçip vahdet-i vücut gibi yanlış îtikatlara, bâtınî fikirlere sâhip olduğu zaman üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri’nin: “Bunlara talebe vermeyin, yardım yapmayın” dediğini beyân ettim. Bunu birkaç kere tekrarladım, Müslümanları bu hususta uyardım, bu yüzden mahkemelik oldum, hoca geçinen adamları birçok video çekip bana sövüp saydılar, Oda TV gibi bâzı yayın organları bunları benim aleyhime kullandılar ve hâlâ bunlarla mahkemem devâm etmektedir.

Dolayısıyla bu işlerin sizdeni bizdeni olamaz. Kim yanlış îtikat veyâ yanlış amel ya da maddî sömürü yâhut cinsel istismar gibi konularda bir sapma içerisine girmişse, konusuna göre mutlaka insanların çoluk çocuklarını bunlara göndermemeleri ve kendilerinin bu kişilere bağlanmamaları için îkaz edilmesi gerekir.

Ondan sonra Haydar Baş: “Sahâbe-i kirâmın tümü kâfir oldular” deyince yine ona reddiye yapmak ve bâtıl görüşlerini ortaya çıkarmak sâdece bana nasîb oldu. Onun da açtığı dâvâlarla yakın zamana kadar uğraştım.

Akabinde DAEŞ zındıkları türedi, yine onlara ilk reddiye yapmak ve on binlerce genci onların ağına düşmekten kurtarmak yine bu fakire nasîb oldu. Bu nedenle birçok tehditler aldım ve hâlâ bu tehditler sürmektedir.

Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’deki bâzı âyetleri tahrif eden Yaşar Nuri, Bayraktar Bayraklı, Mustafa Öztürk, Mustafa İslamoğlu vs gibi onlarca bidat ve irtidât ehline isim vererek reddiye yapmak yüzünden nice mahkemelere gidip geldim.

İran ve PKK yanlısı konuşmalarıyla milleti saptıran Alparslan Kuytul’un tehlikesine karşı da milleti uyarmıştım.

Aklıma şu an gelmeyen daha nice bidat ehli ve insanların îtikadını bozan ve yanlış yollara sevk eden insanların tehlikelerine karşı uyarılar yapma görevini yerine getirmeye çalışmıştım ve hâlâ bu görevime devâm etmekteyim.

Hapis yattığım bir sene zarfında Müslümanlara yazdığım yüzlerce sayfalık mektuplarda yine İskender Evrenesoğlu, Cemal Nur Sargut, Ahmet Hulusi gibi bâtınî ekollere mensup olan ve papazlara bile şeyhlik vermeye kalkan nice bâtıl görüş sâhiplerine reddiyelerle uğraştım.

Tabî ki ismi sayılan ve şu anda sayamadığım kadar çok yaptığımız reddiyelerin birçoğu îtikat, Ehl-i Sünnet inancı, hadislere îman vs. konularında idi. Yoksa tabî ki cinsel mânâda yanlışları olması hasebiyle değildi fakat îtikādî sapıklık cinsel mânâda sapıklıktan aşağı değildir. Zîrâ îtikādî kaymalar insanın dînine, îmânına ve kâfir ölmesine sebebiyet verir. Cinsel mânâda sapıklıklar ise ırzına, nâmusuna ve haysiyetine zarar verir. Dolayısıyla İslâmiyet insanların hem îmân yönünü, hem de ırz, haysiyet ve şeref yönünü korumakla bizleri görevli kılmıştır. Bu îtibarla insanları kâfir eden ve dinden çıkaran beyanlarda bulunanları görmezden gelmek ve “O da bir görüştür” demek dalâletin dik âlâsıdır.

Yakın zaman önce Hazreti Muaviye ve on bin sahâbîye FETÖ benzetmesi yaparak onları sapıklıkla suçlayan Fatih Nurullah müteşeyyihine de ağır reddiyeler yaparak milleti uyarmıştım. Bu maddî imkânlarının nereden geldiğini sorgulamıştım ve insanların bunun peşine gitmemesi gerektiğini, zîrâ gerçek mânâda bir şeyh olmadığını beyân etmiştim. Bu nedenle birçok insan onun yanından ayrılarak bu fitnelerden kurtulmuştu.

Peygamberimize gurur isnâd eden ve Bakara Sûresi ile alay eden Efkan Ala ve Egemen Bağış gibilere reddiye yapmak cesâret isterdi. Çünkü insanlar nezdinde îtibârı olan, milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış insanların din adına konuştukları yanlışlara cevap vermek her Müslüman’ın boynunun borcudur velâkin birçok müessese bunlara reddiye mâhiyetinde çıt çıkarmamıştır. Hâlbuki Allah Rasûlü’nün hakkı ve hatırı bütün hakların üstündedir.

Dolayısıyla Diyanet başta olmak üzere bütün dînî kurum ve kuruluşlar, vakıflar ve dernekler bu adamların îtikādî muhâlefetlerini gördükleri zaman veyâ beyanlarından ve yazılarından tespit ettikleri vakit o bidatleri ve bâtılları reddetmek zorundadırlar.

Bu konuda “Ne getirir, ne götürür” hesabı yapmadan, “Beni mahkemeye verir” diye düşünmeden, “Adamları, müritleri bize düşman olur, tehtid eder” diye çekinmeden, sırf Allâh rızası için, dînin hatırı için ve kiminden insanların îtikādını, kiminden malını, canını, kiminden de ırzını, nâmusunu, haysiyetini ve şerefini kurtarmak için İslâmî hassâsiyeti olan kurumların hakkı haykırmaları ve Allâh’ın hatırını, kulların hatırından üste çıkarmaları gerekmektedir.

Yoksa “Hele bekleyelim görelim” politikası izleyerek sonunda hakkında kötü bir haber çıkınca mecburen “Bunları kınıyoruz” demenin Allâh indinde hiçbir faydası olmayacağı gibi, insanlara hizmet ve insanların îmânını ve şereflerini koruma bakımından da hiçbir katkısı olmayacaktır.

Nitekim bugün yaşanan bundan ibârettir. Sahâbe-i kirâma söven, hakaret eden, sahâbeyi sevmediğini söyleyen birçok insanlara îtibarlı oldukları için ve bugün akademik kariyerleri olduğu için veyâ bürokrasi nezdinde îtibarları olduğu için ses çıkarmayanlar maalesef insanların îmânıyla oynayanlara müsâmaha göstermiş olmaktadırlar.

Fakat birçok câmiada bulunan hoca efendilere bu konuyu sorduğum ve “Niçin isim vererek bunlar hakkında açıklama yapmıyorsunuz?” dediğimde bana: “Bize mahkeme açıyorlar, arkamızda mahkeme masraflarımızı ve avukat tutmak için gereken harcamaları ödeyecek kimsemiz yok, onun için bu işe giremiyoruz, biz de çok muzdarip oluyoruz. Velâkin bu gibi bâtıl ehlinin maddî imkanları olduğu için bizlere açacakları mahkemelere karşı bir cemiyet kurulsa da bize destek çıksalar ve biz de böylece sahaya çıkıp doğruları söyleyebilsek” diye cevap veriyorlar. Ama tabî ki bu cevap Allâh indinde ve kulları nezdinde mûteber bir mâzeret sayılamaz.

Hülâsâ; burada aslâ kendimi methetmek ve diğerlerinden üstün görmek gibi bir niyetim ve ifâdem yoktur. Ben kendimin ne mal olduğunu en iyi bilen bir insanım ama insanların dînine, îmânına kast eden veyâ malına, canına, ırzına ve haysiyetine dokunan kimseler hakkında toplumu uyarmak ve binlerce, on binlerce insanın bunların ağlarına düşmemesi için gayret göstermek İslâmî kurum ve kuruluşların birinci vazîfesi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Hâl böyleyken bu vazîfelerin ihmâl edilip netîcede büyük bir fesat meydana çıktıktan sonra  “Biz bunları kınıyoruz” demenin halka yardım ve hizmet bakımından hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığı da ortadadır.

Kendisi reddetse de bizce Mehmet Görmez döneminde hazırlandığı sâbit olan Diyanet raporunda para ve kadın işlerinden tamâmen uzak, insanlara gayr-i meşrû bir uygulama öğretmeyen İhsan Şenocak gibi hocalara ve İsmailağa gibi birçok İslâmî câmiaya ne iftiralar atılmış ve sayfalar dolusu reddiyeler yapılmıştı. Özellikle benim hakkımda herkesten fazla beş buçuk sayfa dolusu hezeyanlar ve uydurmalarla dolu raporlar hazırlanmışken Fatih Nurullah gibi daha yüzlercesi mebzul miktarda mevcut olan sapık cemâatlere menfî mânâda zerre kadar temâs edilmemiştir!

İşte bu da hakkı bâtıl, bâtılı da hak göstermek için kurgulanan dinler arası diyalogcu ekibin bir ürünüdür. Ama şimdi kalkıp “Biz uyarmıştık” diye milletin gözüne bakarak yalan söylemek de böyle bir müesseseye hiç yakışmamaktadır. Özellikle Diyanet özeleştiri yapıp önceki dönemlerde olanları sâhiplenmemeli, bunların hakkı yansıtmadığını beyân etmeli ve “Bundan sonra biz daha dikkatli bir çalışma yapacağız” diye halkımızı rahatlatmaları îcâb etmektedir. Şu andaki yönetimi biz bunlardan aslâ sorumlu tutamayız ama geçmiş dönemi de tezkiye edemeyiz.

Bu yüzden bundan sonra Ehl-i Sünnet dışı îtikat veyâ insanların malı, canı, ırzıyla alâkalı ifsat içinde olanlarla ilgili bir şey bildikleri zaman bütün dînî kuruluşları kamuoyuna önceden açıklama yapmaya ve insanları uyandırarak gerçek mânâda halka hizmete dâvet ediyorum.

Allâh Teâlâ beni de, İslâm’a hizmet etme gayretinde bulunan diğer bütün kardeşlerimizi de, kurumlarımızı da Kendi yolundan, Ehl-i Sünnet yolundan kıl kadar dahi ayrılmaktan muhâfaza eylesin. Gözden, nazardan, şerlerden korusun. Büyük konuşmaktan muhâfaza eylesin. Sapmaktan ve saptırmaktan, kaymaktan ve kaydırmaktan, insanlara kötü örnek olmaktan muhâfaza eylesin ve ölmeden evvel gerektiği şekilde tebliğ vazîfemizi îfâya beni de, onları da muvaffak eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Ahmet Yıldıran Kılıç
  09 Eylül 2020 19:58
  Allah razı olsun. Senin hakkını asla ödeyemeyiz. Allah ömrünü uzun ve bereketli eylesin
 • Hatice
  09 Eylül 2020 13:52
  Allah(cc) razı olsun. Şahidiz ya Rab
 • Emine
  09 Eylül 2020 13:28
  Allah sizlerden razı olsun size ve sizin gibi bu yola baş koymuş bütün hocalarımıza uzun ömürler versin AMİN.
 • Cavit mercan top
  09 Eylül 2020 12:43
  Selamün aleyküm hocam bütün uyarılarınız eksik olmakla beraber çok doğru bende sizi AKP ye karşı uyarıyorum çünkü şeriata hizmet etmiyor.
 • Murat KABAKLI
  09 Eylül 2020 11:00
  Hocam, yazdıklarınızda çok haklısınız. Allah size ve sırat-i mustakimde olanlara yardımcı olsun. Bizlere de dini savunmayı nasip eylesin. Allah hidayetten ayırmasın.
 • Metin
  09 Eylül 2020 10:50
  Hocam sizi yıllardır takip ediyorum. Allah rızası için çıktığınız bu yolda neler söylediğinizi ve ne bedeller ödediğinizi görüyoruz. Duruşunuz bize umut veriyor lakin olaylar bir güç tarafından olumsuz manada kontrol altında olduğu açık görülüyor. Allah bu alanları ifsat edenlere karşı bu alanlarda sorumluluğu olan bütün etki yetki sahiplerine kendisinin var olduğunu bilmeyi ve çözüm yolları bulmayı nasip etsin.
 • Seda Güzel
  09 Eylül 2020 09:40
  Allah razı olsun hocam biri hakkında neci diye merak ettiğimde hemen Cübbeli Ahmet Hoca nın reddiyesi var mı diye bakıyorum biz nerden bilelim kip sapık kim ehli sünnet tum hocaların konuşmaları yazılarını takip etmek mümkün deil cubbeli hoca haberdar ediyor Allah razı olsun
 • HAMIT
  09 Eylül 2020 09:29
  AMIN
 • Tayyibe ARICI
  09 Eylül 2020 06:39
  Hocam,ehli sünnet ve'l cemaat olan inancınızı ve duruşunuzu, hakkı hakikatı eğip bükmeden dosdoğru söyleyişinizi biliyoruz...Rabbim size Şafi ismi hürmetine şifa, güç kuvvet versin, sayınızı artırsın dualarımız sizinle...
 • Ayşe yıldırım
  09 Eylül 2020 05:43
  Çok yerinde, tüm önemli noktalara değinilmiş bir yazı olmuş.
 • mehmet koç
  09 Eylül 2020 03:32
  Hocam Allah sizlerden razi olsun, 27 yasindayim ve sizleri yaklaşık on yildir takip ediyorum ve sohbetlerinizi dinliyorum, beni saptirmaktan yanlis bir is yapmaktan,yanlis insalara yonelmekten verdiginiz bilgiler ile korudunuz, Ehli sünneti ogretip ferasetimizide actiginiz icin Allah razi olsun ebeden,Allah sizleri iki cihandada Aziz ve bahtiyar eylesin, ömrünüz bereketli olsun inşaAllah,
 • Semih Yağcı
  09 Eylül 2020 03:19
  Hocam Allah sizden ebeden razı olsun gözleri kör olmayanlar elbette görür sizin hizmetlerinizi. Bu hizmetleri inkar edenler ya nankördür ya da İslam düşmanı.
 • Gökhan mutlu
  09 Eylül 2020 00:08
  AMİN. Ve fakat malesef bu açık beyan da diğer hiçbiri gibi "görülmeyecek,duyulmayacak,bilinmeyecek". Olsun çok yaşayanın 80-90sene yaşadığı dünyada en azından susmayan kendini inşaallah kurtarmıştır.Ben de bunun bir şahidiyim! ALLAH'A KARŞI UTANMA DUYGUSU OLAN,HAKİKÎ MÂNÂDA KORKANLARA SELÂM OLSUN!
 • Hülya yargıc
  08 Eylül 2020 22:07
  Allah'ım razı olsun Allah'ım size sağlık sıhhat afiyet versin MAŞAELLAH size hocam
 • Emre Alp
  08 Eylül 2020 22:02
  ALLAH sizden razı olsun hocam.
 • Meryem Betül
  08 Eylül 2020 21:49
  Kıymetli Hocam Rabbim ebeden razı olsun. Çok emekleriniz var Muhammed aleyhisselam ümmeti üzerinde. Rabbim yarın Ruzi mahşerde sevap kefenizi ağır eylesin. Siz ve siz gibi ehli sünnet hocalarımızı bu ahir zamanda afiyet ile başımızda kaim eylesin.Ayaklarınızı Sıratı müstakim üzere sabit kılsın. Hakkınızı helal ediniz.Acizane Duamızdasınız dua bekleriz..
 • Izzet kizilhan
  08 Eylül 2020 21:44
  Hocam senden seni yetiştiren seyhimiz Mahmut hocadan,ve onu yetiştiren ustadimiz Ali haydar efendiden ve onun hocalarinin hocalarindan Allah razi olsun. Senin yoluna canimuz feda olsun. Ben nacizane sunu anladimki sen kime catiyorsan Allah onun hesabını tez zamanda goruyor.Allah s.ana uzun ve saglikli omurler ve sen daha yuzlerce kitap yaz ve bize onlari okuyup anlayip uygulamak nasip olsun.
 • Ümit Ağdemir
  08 Eylül 2020 20:15
  ALLAH.u Teâlâ Razi Olsun Hocam Bizim Gibi Cahilleri Bu Zalim Biat Ehlinin Eline Düşmek.den Dünya Ahiret Perisan Olmak.dan ALLAH.u Teâlâ nin Yardimi Ile Bizi Kurtardiniz ALLAH.u Teâlâ Saglik sihhat Afiyetle ömrünüze Bereket Versin Basimiz dan Eksik Etmesin Amin ...
 • Meryem Betül
  08 Eylül 2020 19:46
  Kıymetli Hocam Rabbim ebeden razı olsun. Çok emekleriniz var Muhammed aleyhisselam ümmeti üzerinde. Rabbim yarın Ruzi mahşerde sevap kefenizi ağır eylesin. Siz ve siz gibi ehli sünnet hocalarımızı bu ahir zamanda afiyet ile başımızda kaim eylesin.Ayaklarınızı Sıratı müstakim üzere sabit kılsın. Hakkınızı helal ediniz.Acizane Duamızdasınız dua bekleriz..
 • Mustafa albayrak
  08 Eylül 2020 19:04
  Allah yar ve yardımcınız olsun hocam.
 • KEMALETTİN ÖZDEN
  08 Eylül 2020 19:01
  ALLAH C.C sizi muhafaza eylesin hak için İslam davası için vatan millet için çalışan mücadele eden etmekte olan bütün kardeşlerimizi RABBİM muhafaza eylesin muzaffer eylesin
 • KEMALETTİN ÖZDEN
  08 Eylül 2020 18:51
  ALLAH C.C sizi muhafaza eylesin hak için İslam davası için vatan millet için çalışan mücadele eden etmekte olan bütün kardeşlerimizi RABBİM muhafaza eylesin muzaffer eylesin
 • Emine Bayrak
  08 Eylül 2020 18:46
  Hocam, biz sizlerden razıyız. Ne için uğraştığınızın farkındayız. Rabbim sizi korusun, muhafaza eylesin, sağlık ve uzun ömür versin. Sizin gibi hocalarımız olduğu için çok mutluyum. Rabbim sizden razı olsun. Dünya, kabir, ahiret selametliği ihsan eylesin. Sizleri Allah rızası için seviyoruz. Rabbim de sizi sevsin
 • Kadir AKKOYUN
  08 Eylül 2020 18:39
  Allah teâla sizden razı olsun hocam.ummet icin calisma ve dik durusunuza sahidiz biiznillah Rabbim omrunuzu uzun kaderinizi guzel eylesin .Amin
 • Mustafa
  08 Eylül 2020 18:23
  Hocam sizle alakam yok ama hapse düştüğünüzde inan ağladım.Sözleriniz gideceği yere ulaştı.Bu iman meselesidir.Kuvvetiyle alakalı.Yolunuza devam edeceksiniz biliyorum bizde dualarla destekçiniz olacağız.Sevgilerle.Sizi Allah için seven bir memur kardeşiniz..Mustafa
 • Selamün Aleyküm.
 • Ömer öncül
  08 Eylül 2020 18:03
  Hocam takipteyiz duruşunuzu biliyoruz kolaylıklar diliyorum Allahın rızası sizinle
 • Çubukçu
  08 Eylül 2020 17:31
  Muhterem hocam ben mücadelenize şahidim, bizzat hepsinden haberdarım şüpheniz olmasın. Aynen böyle devam edin. Siz lafı gediğine yerleştirdikçe biz mutlu oluyor ve rahatlıyoruz. Hiç kimseden çekinmeyin.
 • Şennur Kavalcı
  08 Eylül 2020 17:27
  Hocam Allah cc sizden razı olsun Allah cc size acil şifalar ihsan eylesin Allah yar ve yardımcınız olsun biz sizinleyiz aynen devam
 • Hakan Başakcıoğlu
  08 Eylül 2020 16:52
  Hocam esselamu aleykum. Sizin bu millete olan hizmetiniz tartışılmazdır. Rabbim sizi cennetine koysun. Amin. O kadar ki bu en sonki şerefsiz sapık Uşşaki şeyh hakkında bile 2018 yılındaki uyarı videonuzu gördüm. Şaştım kaldım. Helal olsun size. Allah hizmetinize son nefesinize kadar devam etmek nasip etsin, Yar ve Yardımcınız olsun. Amin.
 • Hakan Başakcıoğlu
  08 Eylül 2020 16:51
  Hocam esselamu aleykum. Sizin bu millete olan hizmetiniz tartışılmazdır. Rabbim sizi cennetine koysun. Amin. O kadar ki bu en sonki şerefsiz sapık Uşşaki şeyh hakkında bile 2018 yılındaki uyarı videonuzu gördüm youtubeda. Şaştım kaldım. Helal olsun size. Allah hizmetinize son nefesinize kadar devam etmek nasip etsin, Yar ve Yardımcınız olsun. Amin.
YORUM YAZ