MENÜ

Ramazân-ı Şerîf’in İlk Gece ve İlk Günü Namazları
HABERLER
01 Nisan 2022 01:59
1 yorum
Ramazân-ı Şerîf’in İlk Gece ve İlk Günü Namazları

Ramazân-ı Şerîf’in İlk Gece Namazı

Ramazân-ı Şerîf’in İlk Gecesi Fetih Sûresi ile Kılınacak 2 Rekâtlık Namaz

Yüce sahâbî İbnü Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh)ın torunu ve ondan gelen ilimleri en iyi bilen allâme, fakîh ve muhaddis Abdurrahmân ibnü Abdillâh el-Mes‘ûdî (Radıyallâhu Anh) (ö. 160) şöyle buyurmuştur:

قَالَ الْمَسْعُودِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: «بَلَغَنِي أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي التَّـطَوُّعِ؛ ﴿ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًاۙ ﴾، حُفِظَ ذٰلِكَ الْعَامَ.»

“Bana ulaşan bir rivâyete göre; Ramazan ayının ilk gecesinde nâfile bir namazda İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ’yı (yâni ‘Gerçekten Biz sana pek açık tam bir fetihle büyük bir fetih nasîb ettik.’ diye başlayan Feth Sûresi’ni) okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur.”

(el-Müstağfirî, Fezâilü’l-Kur’ân, rakam:919, sh:618; es-Sa‘lebî, el-Keşfü ve’l-beyân, rakam:2764, 24/221-222; ‘Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/14; el-Hallâl, el-Mecâlisü’l-‘aşere, rakam:27, sh:36; es-Silefî, et-Tuyûriyyât, rakam:24, 4/1391; Ebû ‘Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli’s-sa‘yi ve’l-harake, rakam:856, sh:265; ‘Abdurrahmân es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/146; el-Üchûrî, Fezâilü Şehri Ramazân, sh:66; İsmâ‘îl Hakkî el-Bursevî, Rûhu’l-beyân, 9/61)

Ebû Sa‘îd el-Hudrî ve Ebû Hureyre (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhümâ)dan rivâyet edildiğine göre ise; Ramazân-ı Şerîf ayınıın ilk gecesi kılacağı bu iki rekâttan sonra on kere ‘İnnâ Enzelnâhu’ Sûresi okur, peşine de bir rivâyet on kere, bir rivâyet yüz kere salevât-ı şerîfe okur. (Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:45; el-Leknevî, el-Âsâru’l-merfû‘a, sh:115)

Faydalı Mâlûmât

a) Üchûrî (Rahimehullâh)ın beyânı vechile; sika kabûl edilen (adâlet ve zabt sâhibi) Mes‘ûdî (Radıyallâhu Anh)ın (ö. 160) bu rivâyeti ictihâd (kendi görüşü) ile söylenilecek cinsten olmadığı için mutlakā tevkîfî (Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ve ashâbından duyulmaya bağlı) olduğundan merfû hadîs hükmündedir. (el-Üchûrî, Fezâilü Şehri Ramazân, sh:66)

İmâm-ı Üchûrî (Rahimehullâh)ın bu görüşü çok isâbetlidir. Zîrâ Abdurrahmân ibnü Abdillâh el-Mes‘ûdî (Radıyallâhu Anh), Abdullâh ibnü Mübârek, Süfyân ibnü Uyeyne, Ebû Dâvûd et-Tayâlesî, Abdurrahmân ibnü Mehdî ve Yezîd ibnü Hârûn (Rahimehümullâh) gibi büyük muhaddislerin kendisinden hadîs rivâyet ettikleri bir zât olup Ahmed ibnü Hanbel (Rahimehullâh) gibi birçok muhaddis onu sika olarak nitelendirmişlerdir.

b) Ayrıca bu rivâyette “Her rekâtta okursa” ifâdesine yer verilmeyip “İki rekâtlık nâfile namazında” buyrulmuş olması, bu bir yıllık muhâfaza müjdesinin Feth Sûresi’nin bir kere okunmasıyla hâsıl olacağını ifâde etmektedir.

Bu durumda isterse Feth Sûresi’nin tümünü birinci veyâ ikinci rekâtta okuyup, diğer rekâtlarda başka sûreler okuyabilir yâhut Feth Sûresi’ni ikiye bölüp bir kısmını bir rekâtta, kalanını diğer rekâtta okuyabilir. (el-Üchûrî, Fezâilü Şehri Ramazân, sh:66)

Ama yine de bâzı rivâyetlerde “Her rekâtta” (Muhammed Hakkî, Hazînetü’l-esrâr, sh:45) ifâdesi bulunduğundan dolayı iki rekâtta da Feth Sûresi’nin tümünü okusa bir senelik muhâfaza gibi önemli bir hususta ihtiyâta daha uygun düşecektir.

c) İmâm-ı Leknevî (Rahimehullâh)ın rivâyetine göre; Feth Sûresi’ni ezbere bilmeyen kimseler iki rekâtta yüz kere İhlâs Sûresi’ni okurlar. (‘Abdülhayy el-Leknevî, el-Âsâru’l-merfû‘a, sh:115)

Lâkin Neysâbûrî ve Safûrî (Rahimehumellâh)ın rivâyetlerinde namazda okuma kaydı bulunmadığından ezbere bilmeyen yüzüne de okuyabilir.

(Muhammed ibnü Yahyâ en-Neysâbûrî, Kavâri‘u’l-Kur’ân, rakam:85, sh:143; es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/164)

d) Abdurrahmân el-Bistâmî ve Taşköprîzâde (Rahimehumellâh) vebâya dâir yazdıkları eserlerinde Ramazan’ın ilk gecesinde nâfile namaz içerisinde bu sûreyi okumayı bulaşıcı hastalıklardan korunmak için yapılacaklar arasında zikretmişlerdir. (el-Bistâmî, el-Ed‘ıyetü’l-müntehabe, Süleymâniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, rakam:4228, verak:16b; Taşköprîzâde, Risâletü’ş-şifâ li-edvâi’l-vebâ, sh:71)

Tabî ki bu amel bir senelik muhâfaza vaadi ihtivâ ettiği için bir dahaki Ramazan’a kadar zuhûr edecek bulaşıcı hastalıklardan koruması da bu müjdenin tahtında mevcut olduğundan, ulemâ bu vazîfeyi bu hastalıklardan koruyucu ameller arasında zikretmiştir.

Ramazân-ı Şerîf’in İlk Günü Namazı

Rivâyet olunduğuna göre: “Kişi Ramazân-ı Şerîf’in ilk gününde dört rekât kılar. Her rekâtta bir Fâtiha ve beş kere Âyete’l-Kürsî okur. Namazdan sonra da bir kere Âyete’l-Kürsî okur.” (Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Abubakr
    11 Nisan 2022 16:02
    Allah Razi olsun kildim insha Allah onumuzdeki Ramazanda da kilacagim insha Allah Amin
YORUM YAZ