MENÜ

Devlet Kadrosunda Bulunan Birinin Lezbiyenliği Değil, Lezbiyenliği Teşhiri ve İnsanların Bunu Savunması Başımıza Ne İşler Açacak!?
HABERLER
16 Ağustos 2021 14:58
40 yorum
Devlet Kadrosunda Bulunan Birinin Lezbiyenliği Değil, Lezbiyenliği Teşhiri ve İnsanların Bunu Savunması Başımıza Ne İşler Açacak!?

İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş, bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş. Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz.

 

Günahlarından Dolayı İnsanları Rezil Etme ve Onlara Hakaret Etme Hakkımız Yoktur

Şu bilinsin ki; Allâh imtihan gereği herkese günah işleme hatta kâfir olma irâdesi ve hürriyeti vermiştir ama bu ceza vermeyeceği anlamına gelmez. Nitekim  

“Artık dileyen îman etsin, isteyen kâfir olsun, ama Biz o zâlimler için büyük bir ateş hazırladık.” (el-Kehf Sûresi: 29) âyet-i kerîmesi bu mânâyı ifâde etmektedir.

Dolayısıyla insanların Allâh ile aralarında olan hiçbir günahı bizi alâkadar etmez hatta dinimiz bize bu günahları özelde görsek bile gizlememizi, kimseye duyurup da günah işleyenleri rezil etmememizi emretmiştir, ayrıca insanların günahına vâkıf olanlar bunu başkalarına söylemezlerse çok sevap alırlar. Nitekim İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhumâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Müslüman kardeşinin avretini (ayıplarını ve günahlarını) örterse kıyâmet günü de Allâh onun avretini (ayıplarını ve kusurlarını) örter. Kim de bir Müslüman kardeşinin avretini açarsa Allâh da onun avretini açar, hatta evindeki (gizli yaptığı) bir şey(i teşhir etmek sureti) ile onu rezil eder. (İbnü Mâce, es-Sünen, rakam:2546, 2/85; es-Süyûtî, Câmi‘u’l-ehâdîs, rakam:22383, 20/373; ‘Alî el-Müttakî, Kenzü’l-‘ummâl, rakam:6381, 3/248)

Yine bu husûsta Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kim bir Müslümanı(n ayıplarını) örterse Allâh da dünyada ve âhirette onu(n günahlarını) örter (iki cihanda ona rezillik ve azap yaşatmaz). (Ebû Dâvûd, es-Sünen, rakam:4946, 4/287; et-Tirmizî, es-Sünen, rakam:1425, 4/34)

 

İnsan Günahını Teşhir Eder de Kimse Bir Şey Söylemezse Azap Herkesi Kuşatır

Bilinmelidir ki; günahlar âşikâre işlenir de İslâm toplumu buna tepki vermez, yetkililer elleriyle, bizim gibi tebliğciler dilleriyle ve hiçbir şeye gücü yetmeyenler de kalpleriyle buğz ederek (günaha rızâ göstermeyerek) İslâm’ın emrettiği tavrı takınmazlarsa azabın bu günahları işleyenlere mahsus kalmayıp toplumun tümünü kaplayacağı âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir. Nitekim Allâh-u Te‘âlâ’nın:

“Öyle büyük bir günahtan /(günahların sebebiyet vereceği kargaşa, iç savaş ve) azaptan/ iyice sakının ki o (azap) içinizden özellikle o zulüm(leri) işlemiş olan kimselere isabet etmez (bilakis onun kötü tesiri hepinizi etkiler)! Bilin ki gerçekten Allâh, azâbı çok şiddetli olandır!” (el-Enfâl Sûresi:25) âyet-i kerîmesi bu husûsta sarih bir nass teşkil etmektedir.

Yine bu husûsta Ebûbekr (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Şüphesiz insanlar (İslâm’ın reddettiği) münker bir şeyi görürler de onu değiştirmezlerse yakındır ki Allâh onların tümünü azabıyla kuşatacaktır” (Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam: 1/178; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, rakam:11092, 10/88; Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, rakam:128, 1/118)

 

LEZBİYENLİK ZİNA GİBİ BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR

Lezbiyenliğin islamın reddettiği münker bir iş ve büyük bir günah olduğu hususu ise Allâh-u Te‘âlâ’nın:

“Artık her kim (nikâhlı eşlerinden istifâde gibi) bu(nca geniş helâl ala)ndan ötesini arar (da, şehvetini gayri meşrû yollardan tatmine kalkışır)sa, işte sana! Ancak onlar tam manasıyla haddi aşanların (ve İslâm’ın sınırlarını taşarak azâba müstehak olanların) ta kendileridir!” (el-Müminûn Sûresi: 7) âyet-i kerîmesi ile bildirilmiş bir gerçektir.

Ayrıca Vâsile ibni’l-Eska‘ (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:

“Kadınların (şehvetlerini tatmin etmek için) birbirine sürtünmesi aralarında (işlenen) bir zinâdır.” (Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, rakam:7491, 13/476; el-Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:5082, 7/326; ed-Deylemî, el-Firdevs bi me’sûri’l-hıtâb, rakam:3532, 2/339; el-Heysemî, Mecma‘u’z-zevâid, rakam:10548, 6/256) hadîs-i şerîfi bu hususta delil teşkil etmektedir.

 

Eşcinsellik ve Lezbiyenlik Büyük Yıkımlara ve Toplu Azaplara Sebebiyet Verecek Kebâir Günahlardandır

Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Ümmetim beş şeyi yaptığı zaman; onlar içerisinde lânetleşme (birbirine bedduâ etme) ve (erkeklerin) ipek giyme(si) belirgin hale geldiği zaman, çalgıcı kadınlar edin(ip onları oynatıp söyleterek dinle)dikleri, şarapları içtikleri ve (karşı cinsle nikâhlanmayı terkedip şehvetlerini tatmin etme husûsunda) erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetindikleri zaman artık helâk (ve büyük yıkım) onların üzerine çökecek ve Allâh Kendi katından büyük bir azap ile onların tümünü kaplayacaktır.” (el-Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:5084, 7/328; et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, rakam:1086, 2/17; Ebû Nu‘aym, Hılyetü’l-evliyâ, 6/123; İbnü ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, 1/348; el-Heysemî, Mecma‘u’z-zevâid, rakam:12479, 7/331; es-Süyûtî, Câmi‘u’l-ehâdîs, rakam:1318, 2/297)

 

Eşcinselliği ve Lezbiyenliği Savunmak İnsanı Dinden Çıkarır

İnsan bu günahları yapmakla dinden çıkmaz, ama yapmasa da savunan kişi haramı helal gördüğü için kâfir olur. Nitekim dağdaki eşkiyâ katil, bağda buna rızâ gösteren ise kâfir olur. Bundan dolayı: “Deyyûs’un günahı zina edenlerden daha büyüktür.” buyrulmuştur. (el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, 6/179) Zira o, eşiyle zinâ edilmesine rızâ gösterdiğinden daha büyük azâba müstehaktır.

 

Toplumdaki Bazı Kimselerin Gayrimeşrû Fiilleri Meşrû Gösterme Çabalarına Karşı Yetkililer Âcil Müdâhalede Bulunmalıdır

Konumuz Milli takımda oynayarak genç kızlara örnek gösterilen bir kızın lezbiyenliği, üstelik cinsel tercihini gösteren resmini de sosyal medyaya koyarak bu günahı teşhir etmek sûretiyle müslüman gençliğe kötü örnek teşkil etmesi husûsunda olduğu için büyük önem arzetmektedir.

Hutbelerde ve icâzetlerde Devletimizin kurucularına lanet okumayı âdet haline getirerek ucuz kahramanlık yapanlar ve üzerine elzem olmayan işleri vazîfe sayıp uyuyan fitneyi uyandırarak Müslümanlara zarar verenler bu gibi toplumsal olaylarda Müslümanları ve yetkilileri uyarmak gibi üzerlerine taayyün etmiş vazifelerini niçin ihmal ederler, bunu anlamak mümkün değil.

Zaten evvelce de Allâh yolunda hapse atılmak ve yargılanmak gibi riskleri göze alamadıkları için dinler arası diyalog gibi fetönün başlattığı şirk ve terör harekâtına, M. İslamoğlu ekibinin dinde reform ve sünneti inkâr konularındaki ifsadlarına ve Adnan Oktar gibi İslam’a zarar veren şebekelere karşı tek bir kelime dahî edemeyenlerin bu gün de insanların tepkilerinden çekinerek bu konulara giremedikleri görülmektedir. İnşâallâh hakîkati söylerler de bizi mahcub ederler.

Demek istediğim şudur ki; Diyanet bu husustaki âyet ve hadisleri insanlara duyurarak, hutbeler okutarak ve zarûrî açıklama ismiyle basın toplantıları yaparak üzerine düşen bu vazifeyi âcilen yerine getirmelidir.

 

Yetkililer “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” kuralını işletmelidir.

Ahlaklı olmanın ölçüsü hiç şüphesiz ki bizleri yaratan Yüce Allâh’ın belirlemeleriyle sâbit olur. Yoksa bugün özgürlük adına eşcinselliği ve lezbiyenliği ahlâka muğayir görmeyenlerin yarın çocuk istismarını, İslam’ın ilişkiyi haram ettiği anne-baba, hâlâ teyze gibi mahremlerle (ensest) ilişkileri, hatta hayvanlara tecavüzü meşrû görmeyeceklerine dair bize kim teminat verebilir?!

Eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi gayrimeşru fiillerin Avrupa toplumlarında normal görüldüğü ve halkımızdan bazısının onlardan etkilenerek bu cürümleri savunduğu bir ortamda bu gün hayvan kerhaneleri işleten kâfirlerin bütün bu pis işlerinin yavaş yavaş hatta yaşadığımız internet çağında süratle bizim toplumumuzu da etkilemeyeceği düşünülemez.

Şunu da ifâde edeyim ki; bir şeyin ahlâka uyup uymaması, insanların canının istediğine göre tesbit edilecek bir konu olmayıp; din, vicdan, örf ve anane ile sâbit olacak mühim bir mevzû olduğundan dolayı bu zikredilen esaslara ters düşen fiillere sessiz kalıp göz yummamızın halkımızın ve neslimizin sonunu getirecek büyük âfetlere sebebiyet vereceği göz ardı edilmemelidir.

Hulâsa; yetkililer bütün spor tesislerinde asılı bulunan: “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” düsturunu işleterek insanlara kötü örnek olan kişileri devleti temsil eden kurumlarda çalışmaktan el çektirmeli ve böylece topluma doğru telkinde bulunmalıdırlar ki bir daha bu gibi gayrimeşru fiilleri teşhir etmeye kalkanlar devlet vazifesinde çalışamayacaklarını anlayarak kendilerine çeki düzen versinler.

Allâh’tan korkmayanlar bari işlerinden atılmaktan korkarak topluma kötü örnek olmasınlar, bunları izleyen çoluk-çocuğumuz da bu işlerin azâbının âhirete kalmayacağını dünyada da bir takım maddî zararlara sebebiyet vereceğini bilerek onları örnek almaktan sakınsınlar. Aksi takdirde geride zikrettiğimiz âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerin bildirdiği umûmî helaklar ve büyük yıkımlar kaçınılmaz olacak, zürriyetimiz de bu kötü örneklere bakarak yoldan çıkacaklardır.

 

Sosyal Medyada Eşcinselliği Özendirenler Engellenmezse Neslimiz Büyük Zarar Görecektir

Günümüzde eşcinsellik kokan laflar sarfederek ve karşı cinse ait kıyafetler giyip kırıtarak milyonlar kazanan youtuberların varlığı bilinmektedir ki  maalesef bunlar gençlerimizin dikkatini çekmekte ve onları: “Biz de böyle yapsak kimse bir şey demeyecek, aksine çok da paramız olacak” diyerek bu kişilerin müstehcen durumuna özlem çektirmektedir.

Dolayısıyla elinde yetki olanlar bu sitelere ulaşımı engellemeli ve gayri ahlâkî yayın yapanlara asla müsaade etmemelidirler ki böylece toplu helâklara mâruz kalmaktan selâmette kalalım, âhirette de azaba uğratılmayalım.

Bizim gibi elinden bir şey gelmeyen kocakarı hükmündeki âcizler ise Kur’ân ve Sünnet’ten bildiklerimizi ne pahasına olursa olsun beyan etmekle mükelleftir. Ama sizler de bu konuda âyet-hadîs okumaya ve anlatmaya muktedir değilseniz o zaman üzerinize düşen büyük mesuliyet bu yazımızı paylaşarak tebliğ vazifenizi yerine getirmektir.

Aksi takdirde dinsiz-dindar, hacı-hoca, avam-sofi, kemalist-laik ayırmadan azabın herkese dokunacağı ve toplumsal felaketler yaşanacağı âyet ve hadislerin sarih ifâdelerinden anlaşılmaktadır. Geldiğimiz bu noktada herkes sakınma tedbirini almak için üzerine düşeni yapmalıdır. Biz vazifemizi yaptığımıza dair Rabbimizi ve sizi şâhid tutuyor, bundan dolayı karşılaşacağımız hakaretlerden ve sövüp saymalardan hiç etkilenmeyeceğimizi beyan ediyoruz.

Tebliğ bizden, hidâyet Allâh-u Te‘âlâ’dandır. Yüce Rabbimiz bizleri, nesillerimizi ve ümmetimizi râzı olmadığı her türlü günahtan muhâfaza eylesin ve günahkârlara nasihate muvaffak kılınarak iki cihan felâketlerinden hıfz-u emin eylesin. Âmîn.

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Fatma Özkul
  20 Eylül 2021 00:06
  Allah razı olsun hocam bu konuda bizde razı değiliz
 • DÜRÜST VATANDAŞ
  22 Ağustos 2021 05:20
  BİR DE TABİİ Kİ BÖYLE KİŞİLERİ SAVUNAN GÜNAH-SEVAP, ALLAH'TAN KORKMA-KULDAN UTANMA NEDİR BİLMEYEN BİR TARAFTAR KİTLESİ DE VAR. ZATEN BU AHLAKSIZLARI YAPARKEN O TARAFTAR KİTLESİNDEN ALDIKLARI DESTEKLERLE BU EDEPSİZLİKLERİ YAPIYORLAR. ONLAR DA HOCAMIZ'A EDEPSİZCE DİL UZATIRLAR. AMA CENAB-I ALLAH YASİN SURESİ'NDE BUYURDUĞU GİBİ AHİRETTE ONLARIN AĞIZLARINI KAPAYACAK, ELLERİ-AYAKLARI NE YAPTIKLARINI SÖYLEYECEK. ONUN İÇİN ONLARIN BU DÜNYADA KONUŞMALARI BOŞ İŞ. BUNLARI BİLEN HOCAMIZ ONLARIN EDEPSİZCE LAFLARINI KAALE BİLE ALMAZ, CEVAP VERMEYE TENEZZÜL BİLE ETMEZ, ALLAH RAZI OLSUN HOCAMIZ DAİMA DİMDİK DURUR, ALLAH-KUR'AN YOLUNDA TEBLİĞLERİNİ YAPMAKTAN HİÇ GERİ ADIM ATMAZ. HERKES AYARI İNSANLA KONUŞUR, BİZİM DESTEGİMİZ HOCAMIZA. ÖYLE İNSANLARLA İŞİMİZ OLMAZ. ONLARI DA ALLAH ISLAH EYLESİN.
 • DÜRÜST VATANDAŞ
  21 Ağustos 2021 20:39
  Çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Bu nedenle rahatsızım. Şahsen ben Cimer'e müracaat edip milli takım kadrosundan çıkarttırılmasını istedim.
 • Ezgi
  19 Ağustos 2021 00:29
  Gözümüzün nuru hocam Allah sizden razı olsun. Yazdıklarınızı yüce rabbimiz kalplere işletsin de şu haramlardan ikrah, haramı savunan kör cehaletten uyanma vesilesi etsin. Rabbim size ibadette kolaylık, yüksek derecelere, makamlara kavuşmayı bunları mahşere kadar korumayı nasip etsin. Hakkı savunan bu sözlerinizden sonra sizi, size düşmanlık etmeye başlayacakların her türlü şerrinden her şeyin rabbi olan yüce Allahımızın korumasına emanet ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun.
 • DÜRÜST VATANDAŞ
  18 Ağustos 2021 10:35
  Günah iki türlü işlenir. 1- aşikare, 2- gizli. Günahın aşikare işlenmesi gizliye göre daha da günahtır, Başkalarının aklına da o günahı getirme yani yöneltme ve hatta özendirme vardır. Hükümetin bu işlere müdahale etmesi lazım. Bu rezilliği tasvip edenler de günaha giriyor. Tepki göstermeyenler de nehy-i münker yapmamış oluyor. Allah ıslah etsin. Allah Cübbeli Hoca'dan razı olsun.
 • FAZIL ALBAYRAK
  18 Ağustos 2021 05:55
  Sayın hocam bu konuda sizi destekliyoruz. Müslüman görünüp her türlü melaneti işlemek de nedir. Şimdi bu kötü fiili destekleyenlerin bu işin sonunun aileyi ve bozma maksatlı olduğunu anlaması gerekir. Bu ancak şeytanın bir teklifidir.
 • Esra toklucu
  17 Ağustos 2021 12:08
  Başımıza taş yağacak. Korona oldu insanlar ders alır sapıklıktan dönerler diye düşündük ama bunlar tövbe edecekleri yere daha da sapıklaştılar. Deprem olacaksa boşuna olmayacak. Hocam Verdiğiniz ilim için Allah razı olsun ve Rabbim sana hayırlı uzun ömür versin Hocam Âmin, imkanlarını arttırsın Rabb'im Âmin.
 • Atakan
  17 Ağustos 2021 10:01
  Allah (c.c) sizlerden razı olsun hocam. Artık birinin bu sapkınlığa karşı çıkması gerekiyordu. Arkanızdayız, gelen tepkiler de doğru yolda olduğunuzu gösteriyor zaten.
 • Kerem Öztürk
  17 Ağustos 2021 09:31
  Yazar ile hemen her konuda ihtilaf ederim ama bu konuyu tamamen doğru perspektiften ele almış. Çok güzel delillendirmiş. Müslümanım diyenin itiraz hakkı kalmamış. Müslüman olmayanın da zaten bir eleştiri hakkı yoktur. Bizim dinimiz bize, onlarınki onlara. Lezbiyenlik o kişinin günahıdır. Ama teşhir edip, bu günahı meşrulaştırma ve özendirme gayreti farklı bir konu. Bu kişi eğer Müslümanım diyorsa teşhir etmemelidir. Günahı kendisini ilgilendirir. Müslüman değilse de müslüman olmadığını topluma beyan etmelidir. Bu tip durumlara özenenler ona göre değerlendirsin. Devlet ne yapabilir? Hiçbir sey. Laik bir ülkeyiz. Kanun ve kurallar dini prensipler çerçevesinde şekillenmiyor. Bu ülkede Müslümanlar ile İslam'a her fırsatta meydan okuyan camia arasında "benim dinim bana, seninki sana" çerçevesinde bir uzlaşma gerçekleşmeli. Ama küfür her zaman saldırgandır, işgalcidir ve saygısızdır.
 • F.Artan
  17 Ağustos 2021 06:53
  Mükemmel bir yazi ve analiz.
 • Didem Erol
  17 Ağustos 2021 06:00
  Ayet ve hadislerle ne kadar güzel bir açıklama olmuş canım hocam Rabbim razı olsun Allah için seni çok seviyorum dünya ahiret yakınlığını nasip eylesin aminnn
 • Cennet Balcı
  17 Ağustos 2021 05:50
  Hocam Allah razı olsun
 • Rukiye B.
  17 Ağustos 2021 00:51
  Allah razı olsun.
 • ilknur kapçak
  17 Ağustos 2021 00:44
  Allah razı olsun hocam. Yazdığınız her kelime harfiyen doğru. Allah sonumuzu hayreylesin. Bu toplumu bizleri ve gelecek nesilleri hayırla ıslah eylesin, Hz. Mehdi'ye yaraşır, yakışır bir toplum haline getirsin AMİN.
 • Misafir
  17 Ağustos 2021 00:20
  Allah razı olsun hocam .Rabbim cümle müslünları muhafaza etsin.
 • Ahmet
  17 Ağustos 2021 00:19
  Allah sizden razı olsun
 • Rahime baydoğan
  16 Ağustos 2021 23:59
  Hocam Allah razı olsun sizden ne olacak bu toplumun hali siz çok güzel açıklıyorsunuz da anlayana
 • Arzu Arzu
  16 Ağustos 2021 23:04
  Allah razı olsun hocam. Sizden duydum haberi ve Rabbim evlatlarımızı korusun. Bi devirde anne olmak çok zor. İhlâslı merhametli adaletli dürüst ve ilim sahibi evlatlar yetiştirmek için uykularımız kaçıyor. Bir de böylesine tehlikelere maruz kalan yavrularımı Allah a emanet ediyorum. Kendi yolundan ayırmasın bizi ve cümle ümmet-i Muhammed i. Amin
 • Esra mercan
  16 Ağustos 2021 23:02
  Allahım sizleri başımızdan eksik eylemesin ..Allah razı olsun ...Çok güzel bir paylaşım olmuş ..Mevlam tesirini halk eylesin ...
 • Onur Karaman
  16 Ağustos 2021 22:59
  Allah razı olsun sizden; ilminizi hayırla artırsın, bizlere de anlayacak kalp nasip etsin.
 • Fidancnrr
  16 Ağustos 2021 22:51
  Allah Razı olsun hocam amin
 • zekeriya
  16 Ağustos 2021 22:51
  allah razı olsun hocam müslüman deyipde islamdan haberi yok bu müslümanların tepkilere bak
 • müşerref kocaman
  16 Ağustos 2021 22:45
  Allah razı olsun Hocam
 • Abdulvahap Kızılkaya
  16 Ağustos 2021 22:40
  ALLAH razı olsun hocam çok faydalı bir açıklama olmuş
 • Mustafa Acuce
  16 Ağustos 2021 22:30
  Allah razı olsun hocam Allah bunları ıslah etsin inşallah toplum olarak daha yüksek sesle tepkimizi göstermeliyiz bu bozuk ahlaklılara.
 • Hilal
  16 Ağustos 2021 21:53
  Napacağımızı şaşırdık. Rabbim yardım et. Nolacak bi gidiş. Korkuyoruz
 • islamiyetneferi
  16 Ağustos 2021 21:01
  Allah razı olsun hocam ağzınıza sağılık.. Allah için susmayınız islama aykırı helâka sebep gördüğünüz yanlışları söyleyin... bu nesil uyutularak büyüdü belki aklını başına alan olur.. belki yanlışından dönen olur.. Rabbim ülkemize takvali nesillr nasıp etsin
 • Fatih tezcan
  16 Ağustos 2021 20:17
  İslamın erleri emri bilmarufun neferleri olan siz degerli hocalarımızı Allahcc hz başımızdan eksik etmesin bilinmelidirki bizler türk gençleri olarak islamın evlatlarıyız ve bu tür günahları asla kabul etmıyoruz sizi canı gönülden destekliyoruz.
 • Ahmet Ayvacı
  16 Ağustos 2021 20:14
  Allah razı olsun hocam. Maşallah çok iyi ifade etmişsiniz.
 • hilal
  16 Ağustos 2021 19:58
  Hoca sen hocalığını yap bırakta millet istediği gibi yaşasın islam insanları yadırgamaz diye vaaz veriyorsun millete kinaye düzüyorsun yallah.
 • HALİT TEKER
  16 Ağustos 2021 18:44
  Hocam küreselcilerin ve şeytanın adi ortaklarının planlarına karşı birlik olmamız ve sesimizin yüksek çıkması lazım Hakkı söylediğin her daim senin yanındayız destekçiniz bizim sesimiz ol
 • Reyhan
  16 Ağustos 2021 18:34
  Çok güzel bi yazı olmuş,sonuna kadar destekliyorum.Allah razı olsun
 • Muaz FAndD
  16 Ağustos 2021 18:27
  Anladık ki, Cehennem lüzumsuz değil...
 • Himmet
  16 Ağustos 2021 17:48
  Allahu teala razı olsun
 • Esma kendir
  16 Ağustos 2021 16:45
  Rabbim islah etsin bu din dışı ahlak dışı zihniyet ve hareketkerinden rabbim bize azap etme
 • Zehra Kandemir
  16 Ağustos 2021 16:17
  Hocam ben sizleri çok seviyorum. Her daim sizlerin arkasında olacağım merak etmeyin önünüzde siper de alırım siz yeter ki bizlere ŞERİATten bahsetmeyi bırakmayın. ☝
 • Zeliha Kandemir
  16 Ağustos 2021 15:57
  Güzel bir yazı olmuş Allah herkese faydalanmayı nasip etsin.
 • Zeliha Kandemir
  16 Ağustos 2021 15:56
  Güzel bir yazı olmuş Allah herkese faydalanmayı nasip etsin.
 • Ceyhun Ekşisu
  16 Ağustos 2021 15:41
  Allah Teâlâ’nın cc rahmeti ve bereketi ümmeti Muhammedin üzerine olsun rabbim cc bizi safları hak yolunda daimi olan kullarından eylesin.
 • İbrahim POLAT
  16 Ağustos 2021 15:30
  Allah razı olsun hocam Sizdeki bu akan ilim deryası üzerime sıçrasa sıçrasa da ruhum bedenim feraha kavuşsa
YORUM YAZ