MENÜ

Berâat Gecesi Vazîfeleri
HABERLER
26 Nisan 2018 03:01
60 yorum
Berâat Gecesi Vazîfeleri

1) Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hâsıl Olup İnsanlara Muhtâc Olunmaması İçin Berâat Gecesi Kılınacak Altı Rekât Namaz ve Peşine Okunacaklar

İmâm-ı Zebîdî ve Şeyh Ahmed Deyrabî gibi birçok âlim ve fâzıl meşâyih (Rahimehümullâh) hazarâtı bu gecenin ihyâsı hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır:

Allâh dostları içerisinde halefin seleften tevârus (verâset yoluyla nakl)ettiğine göre, her kim Berâat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek murâdı hâsıl olur:

a) Akşam namazından sonra her rekâtta bir Fâtiha ve altı İhlas Sûresi okuyarak altı rekât kılar.

b) Her iki rekâtın selâmından sonra birer Yâsîn-i Şerîf okur.

Birincisinde belâsız şekilde ömrüne berekete niyet eder.

İkincisinde rızkına berekete niyet eder.

Üçüncüsünde ise hüsn-ü hâtime (îmânla biten güzel bir gün sona erişme)ye niyet eder.

c) En sonunda “Berâat Gecesi duâsı” diye meşhur olan şu duâyı 10 kere okur. (ez-Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’l-müttakîn, 3/427; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrebât, sh:13)

Şunu da belirtelim ki bu duâ tümü îtibârıyla hadîs-i şerîf olarak rivâyet edilmeyip, meşâyihın birçoğundan nakledilmişse de, içinde geçen lafızların bir kısmı âyet-i kerîme, ekserîsi de Ömer ibni’l-Hattâb ve Abdullâh ibni Mes’ûd (Radıyallâhu Anhümâ) gibi yüce sahâbîlerden rivâyet edilmiştir.

Abdullâh ibni Mes’ûd (Radıyallâhu Anh) bu duâda geçen o kısım hakkında şöyle bir beyanda bulunmuştur: “Herhangi bir kul bu duâları yaparsa, mutlakâ geçimine genişlik verilir.” (İbnü Ebî Şeybe, el-Musannef, rakam:29521, 6/69; ‘Abd ibnü Humeyd, İbnü Cerîr, Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, 8/244)

Üç Yasîn'den Sonra On Kere Okunacak Duâ:

Berâat Gecesi VazîfeleriBerâat Gecesi Vazîfeleri

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla (duâya başlıyorum). Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur. Allâh-u Te’âlâ Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine salât-ü selâm eylesin.

Ey Allâh! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikâyet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum.

Zâten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben zâlimlerden oldum.

‘Biz onun duâsını kabûl ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız.’ (el-Enbiyâ Sûresi:88) (şeklinde Yûnus (Aleyhisselâm)a bahşettiğin müjdeye beni de nâil et).

Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allâh! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Ey lütuf ve in’âm sâhibi!

Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen ki sığınanların desteği, emân dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!

Ey Allâh! Eğer beni nezdinde bulunan (Levh-i Mahfuz’dan ibâret) Ümmü’l-Kitâb’da, (kâfir ölecek) bir bedbaht yâhut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle bu şekâvetimi, mahrûmiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil.

Beni Ümmü’l-Kitâb’da (îmânla ölecek) bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen buyruğu hak olan bir Zat olarak, gönderdiğin peygamberinin lisânına indirdiğin kitâbında:

‘Allâh dilediğini siler, dilediğini sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (değişmeyen ezelî ilim) ise sâdece O’nun katındadır.’ (er-Ra‘d Sûresi:39) buyurdun.

İlâhî! Kıymetli Şa’bân ayının her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı on beşinci gecesindeki en büyük tecellî hürmetine Senden dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi senin bildiğin tüm belâları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin.

Allâh-u Te’âlâ, Nebiyy-i Ümmî olan Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti'ne ve sahâbesine çokça salât ve bolca selâm eylesin. Âmîn!” (ez-Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’lmüttakîn, 3/427; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrebât, sh:13)

Siz değerli okuyucularımızın bir dahaki seneye kadar hayırlı uzun ömür ile yaşamanıza ve bütün sıkıntılardan, hastalıklardan ve şerli yazılardan korunmanıza çok önem veren bizler, bir gece uyuyup da bir sene boyu ağlamamanız için, bu namazı kılmanızı, duâsını ve sûresini mutlakâ okumanızı tavsiye ediyoruz.

2) Ayrıca Berâat Gecesi’nde şu duânın tekrar tekrar okunması faziletli görülmüştür:

Berâat Gecesi Vazîfeleri

“Ey Allâh! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takvâ sâhibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyânın âyetini (onlara îmânın kazandıracağı nurları ve güzel alâmetleri)nasîb et.

Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyâmet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek)den beni muhâfaza et. Şüphesiz duâları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl et). Âmîn!”

3) 2. maddede bu duâyı Berâat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allâh-u Te’âlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir. (Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Fezâilü'l-eyyâm, Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:97a)

4) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Berâat Gecesi iki gözünüzün birine üç defâ, diğerine ise iki defâ sürme çekin ki Allâh-u Te’âlâ sizi göz rahatsızlığından korusun.” (Ebû ‘Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu’l-Berake fî fazli’s-sa’yi ve’l-hareke, no:532, sh:193)

5) Rivâyet olunduğuna göre; zâlim ya da âşikâre günah işleyen birisi olmadıkça Berâat Gecesi Allâh-u Te'âlâ'dan bir şey isteyenin mutlakâ murâdı gerçekleşir. 'Abdülazîz ed-Dirînî, Tahâratü'l-kulûb, sh:136

6) Ali el-Kârî (Rahimehullâh)ın beyânına göre; Berâat Gecesi Zemzem-i Şerîf belirgin bir şekilde artış gösterdiğinden, bu gece çokça Zemzem içmek uygun görülmüştür. (‘Ali el-Kârî, et-Tibyân fi beyâni mâ fî leyleti’n-nifsi min Şa’ban ve Leyleti’l-Kadri min Ramazân, Mecmû’u resâili’l-Mollâ ‘Alî el-Kârî, 3/41)

7) Ali el-Kârî (Rahimehullâh)ın beyanına göre bu gece okunması müstehap olan sûrelerin en önemlisi Duhân Sûresi’dir. Zîrâ bu sûre-i celîle Berâat Gecesi’nin fazîletlerinden bahsetmektedir ve bu sûrenin okunmasının bir çok fâziletleri vardır. (‘Ali el-Kârî, et-Tibyân fi beyâni mâ fî leyleti’n-nifsi min Şa’ban ve Leyleti’l-Kadri min Ramazân, Mecmû’u resâili’l-Mollâ ‘Alî el-Kârî, 3/52)

8) Günahları Bağışlatacak, Kötü Kaderi Dahî Değiştirecek, Cennette Köşkler Bina Ettirecek ve Şehit Sevabı ile Ölmeye Vesîle Olacak Berâet Gecesi Namazı

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)a şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Her kim Şa’bân’ın yarı (on beşinci) gecesinde yüz rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha ve on İhlâs okursa, (şunu bil ki) ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa Allâh-u Te’âlâ onun için o gece istediği her hâceti yerine getirir.”

Bunun üzerine: “Yâ Rasûlellâh! Eğer Allâh-u Te’âlâ onu şakî (îmânsız ölecek bir bedbaht olarak) yazdıysa, sa’îd (îmânlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi?” diye sorulunca buyurdu ki: “Ey Ali! Beni hakla gönderen Allâh-u Te’âlâ’ya yemin ederim ki; Levh-i Mahfuz’da: ‘Felan oğlu felan şakî olarak yaratıldı ama Allâh-u Te’âlâ bu hükmü sildi ve onu sa’îde döndürdü.’ diye yazılmıştır.

(Demek ki ezelî ilimde onun tevbe edeceği bilindiğinden, muallak /askıdaki/ kâzâda yazılan şekâvet silinip, mübrem /değişmeyecek, kesin/ karardaki saâdet hükmü yerini bulur.)

Allâh-u Te’âlâ bu (namazı kılan) kuluna yetmiş bin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler.

Allâh-u Te’âlâ Adn cennetlerine yedi yüz yetmiş bin melek gönderir de onun için şehirler ve köşkler binâ ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı nîmetler hazırlarlar ve ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir cennette size târifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur.

Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Allâh-u Te’âlâ ona o gece okuduğu İhlâs Sûresi’nin her bir harfine mukâbil yetmiş bin hûri verir ki, her bir hûrinin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.

Ayrıca ona yetmiş bin ğılman, yetmiş bin vildan (genç köleler, hizmetçiler), yetmiş bin kethüdâ (ciddî iş tâkipçisi) ve yetmiş bin kapıcı verir. O gece İhlâs Sûresi okuyan herkese yetmiş şehit sevâbı yazılır.

(Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabûl edilir. Anne babası cehennemde bile olsalar, onlara duâ ederse, onlar da (sağlıklarında) Allâh-u Te’âlâ’ya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, Allâh-u Te’âlâ onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.)

Beni hak peygamber gönderen Allâh-u Te’âlâ’ya yemin ederim ki; bu kişi cennetteki makâmını, Allâh-u Te’âlâ’nın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyâdan çıkmaz.

Beni hak Nebî gönderene kasem olsun ki; (bu kişi öldüğünde) Allâh-u Te’âlâ gece ve gündüzün yirmi dört saatinin her bir saatinde, ona yetmiş bin melek gönderir ki ona selâm verirler, onunla musâfaha ederler ve Sûr’a üfürülünceye kadar ona duâ ederler. Bu kişi kıyâmet günü en kıymetli ebrâr meleklerle haşrolur. Allâh-u Te’âlâ yazıcı meleklere: ‘Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın.’ diye emir buyurur.

(Her kim namazı ve âhiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, Allâh-u Te’âlâ ona o gece Kendi katından büyük bir nasîb verir. Allâh-u Te’âlâ ona rüyâsında; otuzu kendisini cennetle müjdeleyen, otuzu ona cehennem azâbından eman veren, otuzu onu hatâ yapmasın diye koruyan, onu da -ondan dünyânın belâlarını uzaklaştıran ve- kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran -ve ondan şeytanın hîlelerini uzaklaştıran- yüz melek göndermedikçe o kişi dünyâdan çıkmaz.)

(Ebu’l-Ferac ibnü’l-Cevzî, Kitâbü’n-Nûr fî fezâili’l-eyyâmi ve’ş-şuhûr, Süleymâniye Ktp., Nafiz Paşa, rakam:329, verak:82/b-83b; el-Gazâlî, İhyâü ‘ulûmi’d-dîn, 1/203; ‘Abdülkādir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/348-349; Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l-kulûb, 1/114; Ebû ‘Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu’l-Berake fî fazli’s-sa’yi ve’l-hareke, rakam:526-531, sh:192, 193; 'Abdulazîz ed-Dirînî, Tahâratü'l-kulûb, sh:136; İsmâ‘il Hakkî el-Bursevî, Rûhu’l-beyân, 8/403; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:68; Parantez içi ekler ibnü Ebi’d-Dünyâ, Fezâliü şehri Ramazân, rakam:9, sh:40; ez-Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’l-müttakîn, 3/425 ve es-Süyûtî, el-Le’âlî, 2/58’den alınmıştır.)

Muhammed ibni Ali (Radıyallahu Anhümâ)dan, merfû’an (isnâdını Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ulaştırarak) şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: “Her kim Ramazân’ın yarı gecesinde ve Şa’bân’ın yarıgecesinde yüz rekât kılar da, onlarda bin kere İhlâs Sûresi okursa, cennetle müjdelenmedikçe ölmez” (ibnü Ebi’d-Dünyâ, Fezâliü şehri Ramazân, rakam:9, sh:40)

Kişi dilerse on rekâtta 100 ihlâs’la da bu namazı kılabilir. Zebîdî (Rahimehullâh)ın beyânı veçhile; bu namazdan maksat İhlâs-ı Şerîf’in 1000 kere okunmasıdır ki bu şekilde edâ edilse de yeterli olur.

Zünnû-u Mısrî Hazretleri’nden rivâyet olunduğuna göre Berâat Gecesi her kim on iki rekât kılar da, Fâtiha’dan sonra 50 kere İhlâs Sûresi okusa yüz rekâtın sevâbını alır. (Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:58/59)

Berâat Gecesi’nin diğer namazları, duâları ve zikirleri için “Şa’bân-ı Şerîf Risâlesi”nin 136-186. Sayfalarına, kitabın yeni baskısında ise 155-203. Sayfalarına mutlakâ bakınız.

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Tûba dalları
  08 Nisan 2020 02:31
  Bütün duaları yorumları okumaya çalıştım ve amin dedim
 • Karanfil
  07 Nisan 2020 23:17
  Hayırlı kandiller hocam,paylaşımınız için teşekkür ederim,Allah razı olsun.Akşam kılınan 6 rekatlık namazı ve 100 rekatlık namazı kıldım ama paylaşımda ilk subuhaneke okunur demediğiniz belki gerek görmediğiniz için sadece fatiha ve ihlas sureleriyle namazımı tamamladım.Sonradan öğrendim ki okumam gerekiyormuş.İnşallah Allah kabul eder
 • a.ha
  07 Nisan 2020 22:00
  Rabbim ümmeti Muhammed in hem dünya hem ahiret Beraet lerini versin bu gece....
 • Evlat İsteyen biri
  07 Nisan 2020 20:09
  Bu mesajı gören lütfen Benim için dua etsin tez vakitte hayırlı ve sağlıklı bir evlat istiyorum
 • Salih çelikaslan
  07 Nisan 2020 20:02
  Allah Celle Celaluhu razı olsun faydalandık tsk ederim
 • Canguyl
  07 Nisan 2020 18:00
  Allah razı olsun arapça duayi aradım her yerde başka yaziyor .iyi ki buraya yazmişıniz
 • EmRaH KILIÇ
  07 Nisan 2020 17:55
  Allah'u Teala Beraat gecenizi hayr eylesin Ömrü hayatınız bereketli olsun
 • Sümeyye helya kırac
  07 Nisan 2020 17:23
  Allah cümlenizden ebeden razı olsun. Geceniz mubarek olsun inşallah.
 • Ahmet Sarıer Rize kalkandere
  07 Nisan 2020 17:13
  Hocam allah razı olsun allah uzun ömür İhsan etsin size inşallah
 • Fatma YILDIZ
  07 Nisan 2020 16:55
  Allah razı olsun hocam hayırlı uzun ömür versin mevlam allah basimizdan eksik etmesin sizi
 • ENEZ SEKMAN
  07 Nisan 2020 16:54
  ARAPÇA OKUYAMAYANLAR İÇİN YAZDIM ALLAH CÜMLETEN KABUL ETSİN DUANIZ DA ADIMI ZİKREDERSENİZ ÇOK SEVİNİRİM ALLAH KABUL ETSİN ŞİMDİDEN Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed'in ve alihi ve sahbihi müsellim ilahi cuduke dalleni aleyke ve ihsanuke ev Salani ileyke Ve keremuke garra beni ledeyke Eşku ileyke me la yehfa aleyke ve eseluke me la ye'suru aleyke İz ılmuke bihali yekfi An suali ya muferricu an kerbil mekrubine ferric anni ma Ene fihi la ilahe illa ente Sübhaneke inni kuntu minez zalimin Festecebne lehu ve necceynehu minel ğammi ve kezalike nuncil mu'minin Allahumme ya zel menni ve la yumennu aleyhi ya zel celali Vel ikram Ve ya zat tavli Vel inam La ilahe illa ente zahral lacine ve ceral mustecirine ve ma'menel haifin Allahumme in künte ketebteni indeke fi ümmil kitabi şegıyyen ev mahrumen ev matruden ev mugteran aleyye fir rızg Femhullahumme bi fadlike şegavati ve hırmeni ve tardı ve igtari rızgı ve esbitni indeke fi ümmil kitabi seiden merzugan muveffegan Lil hayrati fe inneke gulte ve gavlukel haggu fi kitabikel münzeli ala lisani nebiyyikel mursel Yemhullahu me yeşe u ve yusbitu ve indehü Ümmül kitab İlahi bit tecellil e'zami fi leyletin nisfi min şehri şa'banel mukerremil lati yufragu fiha küllü emrin hakimin ve yubremu en tekşifa anne minel bela i me ne'lemu vema la ne'lemu vema ente bihi e'lemu inneke entel eazzul ekremu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi Ve sahbihi ve sellem amin
 • fakir kul
  07 Nisan 2020 16:34
  Allah razı olsun dualarınızda bizleri de unutmayın hocam ne olur maddi manevi hastalıklarımız için özellikle
 • Umit türkel
  07 Nisan 2020 16:30
  Hocam Allah sizden ve sizin gibi emek verip bu yazının bize ulaşmasına vesile olan herkezden razi olsun insallah. Niyet nasıl edeceğiz 6 rekat namaz için ve her iki rekatta subhaneke okuyacakmiyiz ve her iki rekatta tekrar niyeti nasıl edeceğiz. Şimdiden Allah razı olsun hayırlı kandiller
 • İdris gümüş
  07 Nisan 2020 16:10
  ALLAH CELLE CELALÜHÜ RAZI OLSUN hocam iyiki varsın hocam
 • Prince
  07 Nisan 2020 15:38
  Sadece 6 rekatlik namaz kilinsa ve 6 şar ihlas okunsa yasini bilmeyen okumasa olur mu?
 • Kübra Öge
  07 Nisan 2020 15:32
  Allah razı olsun. .. Duaları aramama gerek kalmadı sayenizde.
 • Ebru imirhan
  07 Nisan 2020 15:21
  Allah razi olsun hocam hayirla,sağlikla yaşayin
 • Adil Çetinkaya
  07 Nisan 2020 15:07
  Allah razı olsun Ömrünüze bereket versin hocam peygamber (SAV) Efendimizin şefaatine nail ol inşaallah ( hep beraber)
 • berat ileriok
  07 Nisan 2020 12:48
  Allah razı olsun
 • Tolga Yıldız
  07 Nisan 2020 12:26
  Teşekkür ederim.
 • Sevil
  07 Nisan 2020 11:07
  Sağolun hocam Allah sizden razı olsun amin.
 • Mustafa Duru
  07 Nisan 2020 10:27
  Bu ilimleri ve faziletleri bizlere güzellikle ulaştıran Allahu Tealanın salih kullarına selam olsun
 • Mustafa Ali
  07 Nisan 2020 09:00
  Esselamüaleyküm. Değerli hocalarım. Yukarıdaki bütün yorumları okudum. Bazı sorularım olacak. 1. 6 rekâtlık namaz yatsı namazının vaktine kadar mı kılınmalı yoksa yatsı namazı okunurken devam edebilir miyiz? 2. 6 rekâtlık namazın niyeti nasıl edilmeli. "Niyyet ettim Allah Rızası için 2 Rekât Namaz Kılmaya" mı demeliyiz yoksa başka bir şekilde mi niyet edilmeli? 3. Yâsîn-i Şerîf' in niyeti nasıl edilmeli. " Birincisinde belâsız şekilde ömrüne berekete niyet eder. İkincisinde rızkına berekete niyet eder. Üçüncüsünde ise hüsn-ü hâtime (îmânla biten güzel bir gün sona erişme)ye niyet eder. " Bu 3 Yâsîn-i Şerîf' in niyeti namaz niyeti gibi mi olacak. Örnek veriyorum " Niyyet Ettim Allah Rızası İçin Belasız Şekilde Ömre Yâsîn-i Şerîf' i okumaya" mı denir. Yani Yâsîn-i Şerîf' in niyet üslubu nasıl olmalıdır?
 • Münevver Kaya
  07 Nisan 2020 05:33
  Allah razı olsun inşallah
 • Elif Altıparmak
  06 Nisan 2020 23:29
  Hocam Allah sizden razı olsun. Bize hakkınızı helal edin nolur. Çok şey öğrendim meğer ne cahilmişim. Allahım ömrünüze ömür katsın bereket versin. Amin
 • tarık
  06 Nisan 2020 23:03
  merhaba kandiliniz mübarek olsun, 100 rekat namazı kılarken ara verilebilir mi? ara verilirse namaza dönünce tekrar aynı şekilde niyet etmek gerekir mi?
 • İsa Bay
  06 Nisan 2020 21:46
  Hocam kuran okuyamayalar Yasin yerine ne okuyabilirler?
 • Kübra Ekin
  06 Nisan 2020 21:36
  Hocam 100 rekatlık namazı akşam namazından sonra mı kılmaya başlıyoruz
 • Meryem
  06 Nisan 2020 21:25
  Hocam allah razı olsun sizden ne de güzel yazmışsınız ellerinize sağlık
 • Abdulkadir Yıldırım
  06 Nisan 2020 20:40
  Allah Razı olsun emeklerinize sağlık.Rabbim sizlere uzun sağlık sıhhatli afiyetli ve hayırlı ömürlerle islam'a hizmet etmeyi nasip etsin ve tüm bu hizletleri de makamında kabul ederek gönlünüzdekileri de hayırlısıyla kabul etsin..inşaAllah.Selamın aleyküm
 • Abdulkadir Yıldırım
  06 Nisan 2020 20:39
  Allah Razı olsun emeklerinize sağlık.Rabbim sizlere uzun sağlık sıhhatli afiyetli ve hayırlı ömürlerle islam'a hizmet etmeyi nasip etsin ve tüm bu hizletleri de makamında kabul ederek gönlünüzdekileri de hayırlısıyla kabul etsin..inşaAllah.Selamın aleyküm
 • Sefa
  06 Nisan 2020 20:27
  Kıymetli hocam; gözlerin rahatsızlığının giderilmesi için de bir yazı yazabilir misiniz? Allah razı olsun. Hürmetler
 • Mehmet
  06 Nisan 2020 20:12
  hocam yasin-i şerifin birer sayfasını mı okuyoruz yoksa her iki rekat arasında 6 sayfa birden mı okuyoruz.
 • Muhammet
  06 Nisan 2020 10:03
  Teşekkürler hocam.
 • Asiye ak
  06 Nisan 2020 08:19
  Soran arkadaslar olmuş cevapliyim istedim,Allah rizasi icin Beraat gecesi.namazini kilmaya diye niyet edilir,her namazin ilk rekatindaki gibi 1.rekatta subhaneke okunur,2.rekatın secdesinde tahiyyat,salli barik rabbenalar okunur selam verilir,her iki rekatta selam verilerek kilinir,
 • Feride Telli
  06 Nisan 2020 04:16
  Şu ilimlere bakın yahu. Maşallah bunları okuyup araştırıp kaynaklarıyla bizlere sunuyorlar. Millete hizmet ediyorlar. Cübbeli Ahmet hocamızı bizlerle aynı ülkede yaratan Allah'a hamd olsun. Allah'ım sizden razı olsun. Şu faziletli amelleri araştıran hocamızdan, harf harf buraya yazanlardan, paylaşanlardan, bizlere öğretenlerden Rabbim razı olsun.
 • Selim
  06 Nisan 2020 02:39
  Allah razı olsun
 • Zeynep bağcı
  05 Nisan 2020 23:19
  Allah razı olsun hocam sizden 6 rekatlık namazda tabiki salli barik subhaneke hepsi okunuyor normal namaz gibi sadece tek farkı fatihadan sonra 6 ihlas okumak vesselam ayrıca 100 rekatlık namazı bugün yarına bolemezsiniz sadece berat gecesi başlayıp çarşamba gündüze devam edebilirsiniz denildi
 • Kevser
  05 Nisan 2020 23:19
  Allah razı olsun sizden
 • Meryem Yıldız
  05 Nisan 2020 23:10
  Allah razı olsun bize bu ibadetleri ulaştırıp hakkıyla yapabilmemize vesile oluyorsunuz.
 • ayten kaya
  05 Nisan 2020 22:55
  Hocam 6 rekatlik namazı yatsı ezanina kadar mı kilmamamiz gerekiyor. Yoksa biz yatsı namazını kilacagimiz zamana kadar kılabilir miyiz. Cevap verirseniz çok sevinirim. Allah razı olsun.
 • Sule Sarikilic
  05 Nisan 2020 19:56
  Allah razı olsun Ömrünüze bereket
 • Yüsra Doruk
  05 Nisan 2020 19:44
  Nafile namazların niyeti Allah rızası için olur. 2şer rekat kılmak daha sevaptır. Her rekata subhaneke okuyarak başlanır oturduktan sonra tahiyyat salli barik Rabbenalar okunarak bitirilir.
 • Ömer Karabina
  05 Nisan 2020 19:23
  Allah razı olsun hocam
 • Enes Talha Yıldız
  05 Nisan 2020 19:07
  Allah razı olsun Hocam, ömrüme bereket versin.
 • Hatice yılmaz
  05 Nisan 2020 17:48
  Hocam allah sizden razi olsun hocam kuran bilmiyen yasin okuyamiyan ne yapsin. Ne okusun ?
 • Bulut
  05 Nisan 2020 17:27
  Allah c.c sizden ve sizin gibi Ehli Sünnet hocalarımızdan nihayetsiz razı olsun. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin hayırlı uzun ömürler nasip etsin
 • Hanife Akyüz
  05 Nisan 2020 17:05
  Hocalarımızın hepsinden Allah razı olsun rabbim uzun bol bereketli ömürler versin , başımızdan eksik etmesin , ben böyle değerli hocalarımızın vefatına çok üzülüyorum , tabiki takdir Allah’ımızın razı olmaktan ve dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok
 • Büşra Öztürk
  05 Nisan 2020 17:02
  Allahu Teala razı olsun. Ömrünüze bereket versin hocam
 • Fatma Kucuk
  05 Nisan 2020 16:09
  Hocam Allah senden razı olsun saglık sıhhat Rabbim uzun ömür versin
 • Burak aktaş
  05 Nisan 2020 15:32
  100 rekatlık namaza nasıl niyet ediliyo Söylemi niyet ettim Allah rızası için berat gecesi 100 rekatlık namazını kılmaya başata boyle soyleyi 2 rekat kılıp selam verim tekrar niyet ettim Allahım sesnin rizan için 100 rekatlık namazın 3.4 rekatını kılmaya diye mi niyet etmek lazım
 • Cengiz Aygün
  05 Nisan 2020 14:36
  Selamun aleyküm. 10 defa okunacak duanın Türkçe anlamını okusak olur mu?
 • Muhammed Demir
  05 Nisan 2020 14:22
  ALLAH SİZDEN RAZİ OLSUN HOCAM
 • Hayat
  05 Nisan 2020 14:05
  Selamun aleykum.ne olur duanin turkce okunuşunu da eklersiniz.arabça okuyamayanlar da var,benim gibi.Allah razi olsun
 • Meryem
  05 Nisan 2020 13:22
  Selamun aleyküm Hocam bin ihlâslı namazı şimdiden kılmaya başlasak ara ara beraat gecesi tamamlasak olur mu çevrede olabileceği yönde söylentiler var selametle
 • Najm Noury
  05 Nisan 2020 13:02
  Rekâtlarda tahiyat ve salli barik okunacakmi? Selam verilecekmi. Yada en son rekatta mi tahiyat ve sallı barik okunup selam verilecek . Niyet tam olarak nasil getirilecek. Allah sizlerden razı olsun...
 • Sümeyye Bulut
  05 Nisan 2020 11:19
  Selamun aleykum 6 rekat kılınacak namazda Sübhaneke okunacak mı
 • İsa Mutlu
  05 Nisan 2020 10:13
  Alllah razı olsun
 • Cüneyt TULÇA
  05 Nisan 2020 06:31
  Selamün Aleyküm. Hocamdan Allah razı olsun. Ömrüne bereket ve sağlık ihsan eylesin inşaallah. Beraat gecemizde inşaallah ibadetlerimizi yapacağız. Allah sizin ve diğer Ehl-i Sünnet hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Hayırlı günler. Es Selamün Aleyküm.
 • Eren hoş
  05 Nisan 2020 04:23
  Allah razi olsun
YORUM YAZ